AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 19 marca 2001
Co dalej z Kwadro - list do wydawców Szanowni PaŇstwo! Zwracamy się do PaŇstwa z propozycją przyjęcia wspólnej strategii postępowania wydawców, będących wierzycielami grupy Kwadro, w stosunku do tej hurtowni. Jest to ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Zadłużenie Kwadro wynosi 5,3 mln złotych
MARCA W SIEDZIBIE WYDAWNICTWA PRÓSZYÑSKI I S-KA KOMISJA BADAJ¥CA SYTUACJÊ FINANSOW¥ HURTOWNI KWADRO PRZEDSTAWI£A WYDAWCOM RZECZYWISTY STAN FIRMY I ZAPROPONOWA £A SCENARIUSZ, KTÓRY POZWOLI£BY WYDAWCOM ODZYSKA Æ W D£U¯SZYM TERMINIE CZASU ULOKOWANE W KWADRO PIENI¥DZE ORAZ URATOWAÆ TÊ FIRMÊ PRZED UPAD£OŒCI¥. OBECNIE ZAD£U¯ENIE KWADRO WZGLÊDEM WYDAWCÓW WYNOSI OK. 5,3 MLN Z£OTYCH...
Poniedziałek, 19 marca 2001
WSiP Biblioteka Analiz zdołała uzyskaĘ nieoficjalne informacje dotyczące prywatyzacji WSiP. Prawdopodobnie gotowa jest juř "krótka lista" oferentów dopuszczonych do dalszego etapu negocjacji. Oficjalnie Ministerstwo Skarbu PaŇstwa ma ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Konsolidacja 15 marca członkowie zarządŰw Azymutu i WKRY podpisali list intencyjny, ktŰry moře być pierwszym krokiem ku stworzeniu wspŰlnej sieci dystrybucji. Gdyby do tego doszło, powstałaby na rynku firma o ogromnym potencjale - wartoúć sprzedařy ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Konsolidacja 15 marca członkowie zarządŰw Azymutu i WKRY podpisali list intencyjny, ktŰry moře być pierwszym krokiem ku stworzeniu wspŰlnej sieci dystrybucji. Gdyby do tego doszło, powstałaby na rynku firma o ogromnym potencjale - wartoúć sprzedařy ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Analiza: Hipermarkety DO KOŃCA MARCA TEMAT NUMER JEDEN W BRANŻY WYDAWNICZO-KSIĘGARSKIEJ TO SPRAWA HURTOWNI KWADRO - ZADŁUŻONEJ U WYDAWCÓW NA KILKA MILIONÓW ZŁOTYCH, STOJĄCEJ PRZED WIDMEM BANKRUCTWA. ALE RÓWNOCZEŚNIE KONIEC MARCA ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
P.H. "Fama" W ZWIĄZKU Z ZAMIESZCZENIEM W Bibliotece Analiz INFORMACJI O PROBLEMACH MOJEJ FIRMY, UPRZEJMIE PROSZĘ O WYDRUKOWANIE MOJEGO KOMENTARZA. Biorąc pod uwagÍ, ře firma moja byĘ moře nie jest powszechnie ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Prószyński i S-ka Pod koniec paüdziernika 2000 roku nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała siÍ debiutancka powieúĘ Ireny Matuszkiewicz, dziennikarki z Włocławka, "Agencja Złamanych Serc". Jest to sprawnie i z humorem napisana ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
10. Targi Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI W ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 10. TARGACH KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ EDUKACJA XXI UDZIAŁ ZAPOWIEDZIAŁO OK. 200 WYSTAWCÓW. JAK CO ROKU W CZASIE TARGÓW ODBĘDZIE SIĘ SZEREG SPOTKAŃ AUTORSKICH, KONFERENCJI I ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Reader's Digest: dwa punkty widzenia
"READER'S DIGEST NIE SPRZEDAJE KSIążEK CZY PRENUMERAT, ALE LOSY NA LOTERIę" - NIEJEDNOKROTNIE SLYSZY SIĘ OBURZONE GŁOSY POLSKICH WYDAWC ÓW, ZDUMIONYCH SZYBKIM ROZWOJEM AMERYKAŃSKIEJ FIRMY W NASZYM KRAJU...