Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jak skonstruować poprawnie umowę? Forma umów autorskich i skutki niedochowania wymogów w tym zakresie
  • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
  • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
  • Klauzule umowne – zasady formułowania.
  • Umowy o dzieło z opcją licencji lub przeniesienia praw
  • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne
  • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka
  • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
  • Czy klauzule umowne włączające odpowiedzialność z tytułu naruszania praw autorskich są skuteczne? Jak je konstruować?
  • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?

Wykładowca: adwokat Joanna Lassota, specjalista w zakresie prawa autorskiego. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Pracę magisterską pt. Pierwotne nabycie praw autorskich w systemie kontynentalnym i anglosaskim, przygotowała jako stypendystka japońskiej fundacji Rsyiochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, w ramach programu LL.M. of Intellectual Property na Londyńskim Uniwersytecie Queen Mary and Westfield College. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności niematerialnej (D.E.A. de droit de creactions immaterielles) na Uniwersytecie Montepellier I we Francji (1998/1999). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w trakcie staży w kancelariach prawno-patentowych w Niemczech (1995) i Stanach Zjednoczonych (1996) oraz jako współpracownik krakowskiej Kancelarii Adwokackiej Traple, Konarski i Podrecki s.c. (od 2000 r.) i od 2002 jako partner Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Joanny Lassoty obejmuje obsługę prawną oraz reprezentację w postępowaniu sądowym m.in. stacji telewizyjnych, nadawców radiowych, organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, instytucji kultury, wydawnictw, producentów filmowych i telewizyjnych, agencji reklamowych, firm komputerowych i internetowych, spółek należących do międzynarodowych holdingów, jak również obsługę indywidualnych twórców, autorów i artystów wykonawców.

Program szkolenia:

I. Umowy prawa autorskiego – zagadnienia obrotu krajowego
1. Podstawowe zagadnienia

1) sposoby nabycia praw autorskich.

a) nabycie pierwotne przez podmioty inne niż twórca
b) nabycie pochodne na podstawie ustawy
c) domniemania nabycia praw
d) przejście praw autorskich

2) rodzaje umów prawa autorskiego

3) licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – porównanie:

a) forma
b) okres
c) terytorium
d) możliwość wypowiedzenia licencji
e) domniemanie zawarcia licencji
f) możliwość niewyłączności przy licencji
g) sublicencje

4) strony umów prawa autorskiego

a) pierwotne stosunki umowne (twórca – korzystający)
b) stosunki umowne z Organizacjami Zbiorowego Zarządu (korzystający – OZZ, twórca – OZZ)
c) stosunki umowne pomiędzy korzystającymi

5) przedmiot umowy

a) utwór
b) przedmioty praw pokrewnych
c) wizerunek

2. Pola eksploatacji

a) wpływ na skuteczność umowy
b) możliwość samodzielnego kształtowania
c) nowe pola eksploatacji – pojęcie, aspekty praktyczne

3. Wynagrodzenie


a) sposób określenia
b) odrębność wynagrodzenia
c) uprawnienia twórcy przy wynagrodzeniu procentowym
d) kwestia weryfikacji wynagrodzenia

4. Ustawowe i umowne prawo odstąpienia i wypowiedzenia umów autorskich

5. Wymogi formalne dotyczące umów prawa autorskiego i wynikające z nich niebezpieczeństwa


a) umowa autorska a umowa o dzieło
– zastosowanie uzupełniające
– zastosowanie wprost
b) pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy
c) przeniesienie praw do utworów mających powstać w przyszłości
d) wyraźne postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

6. Porozumienia dotyczące autorskich praw osobistych

II. Umowy prawa autorskiego – problematyka obrotu międzynarodowego

III. Aktualne problemy podatkowe związane z obrotem prawami autorskimi

IV. Inne umowy w zakresie praw na dobrach niematerialnych

1. Umowy dotyczące wizerunku


a) nabycie praw do wizerunku a pola eksploatacji
b) zakres nabycia – domniemania

2.  Umowy prawa autorskiego a umowy dotyczące wykorzystania znaków towarowych

3. Umowy dotyczące praw pokrewnych

V. Spory dotyczące wykonania umów autorskich


a) odpowiedzialność – zakres możliwych żądań
b) postępowanie zabezpieczające
c) aspekty międzynarodowe

VI. Wybrane orzeczenia sądowe dotyczące problematyki umów prawa autorskiego

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 11 maja 2010 roku, w godz. 9.30-17.00

Miejsce: Wrocław

Koszt udziału jednej osoby: 500 zł od osoby (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy- koszt uczestnictwa wynosi 450 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając
ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                                                                 
tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                           

Ewa Tenderenda-Ożóg
 ewa@rynek-ksiazki.pl
tel. (22) 828 36 25 (26)

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4, pok. 116, 00-048 Warszawa
Tel. 022 828 36 31, faks 022 827 93 50

 

Serdecznie zapraszamy!