Poniedziałek, 18 października 2021

W 2020 roku na książki i inne wydawnictwa (bez podręczników szkolnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do nauki) wydano przeciętnie rocznie na jedną osobę 25,44 zł, to o 1,44 zł więcej niż w ubiegłym roku (24 zł w 2019 roku). Udział wydatków na książki w całkowitych wydatkach na kulturę wyniósł 8,3 proc. (w 2019 r. – 6,6 proc.) – wynika z raportu “Kultura w 2020 roku” opracowanego przez GUS.

Z kolei na gazety i czasopisma gospodarstwa domowe w ubiegłym roku wydały przeciętnie rocznie na jedną osobę 23,40 zł (o 7,6 proc. mniej niż w roku poprzednim), a ich udział w wydatkach na kulturę wyniósł 7,6 proc. (w 2019 r. – 6,9 proc).

W 2020 roku nastąpił spadek ogółu wydatków na kulturę we wszystkich rodzajach gospodarstw domowych z 364,68 zł w 2019 roku do 306,84 zł w 2020 r. (spadek o 15,9 proc.). Największy spadek wydatków na kulturę w 2020 roku zanotowano w gospodarstwach rolników o 31 proc., następnie w gospodarstwach pracowników oraz gospodarstwach emerytów i rencistów.

Jak czytamy w raporcie, zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim wydatki z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2020 roku (zwiększył się także ich udział w strukturze wydatków z budżetu państwa), zmniejszyły się natomiast wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie z dotacjami i subwencjami dla jednostek samorządu terytorialnego) wzrosły o 15,1 proc. i wyniosły 2 928,1 mln zł (w roku poprzednim – 2 543,0 mln zł). Ich udział w ogólnych wydatkach z budżetu państwa wyniósł 0,59 proc. (w roku poprzednim – 0,61 proc.). W przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to kwotę 76,34 zł (w 2019 r. – 66,25 zł). Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 212,0 mln zł (w roku poprzednim – 162,8 mln zł).

Największą część wydatków z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
w 2020 roku przeznaczono na inwestycje i funkcjonowanie muzeów (29,4 proc.). Ponadto na centra kultury i sztuki – 10,4 proc. ogółu wydatków budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na teatry – 8,5 proc., archiwa – 7,6 proc. oraz na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami2 – 7,2 proc. Na biblioteki przeznaczono 4,5 proc. wydatków budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Autor: ET