Poniedziałek, 5 lutego 2001
12 lat Ambera
28 LUTEGO MIJA 12 LAT ISTNIENIA WYDAWNICTWA AMBER, JEDNEGO Z NAJWIÊKSZYCH POLSKICH WYDAWNICTW LITERATURY POPULARNEJ, W TYM WIELU ŒWIATOWYCH BESTSELLER ÓW. Wydawnictwem kieruj¹ wspólnie Zbigniew Foniok, prezes i dyrektor naczelny oraz Ma³gorzata Cebo-Foniok, redaktor naczelny i dyrektor artystyczny, cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Za³o¿ony w lutym 1989 roku Amber by³ pierwsz¹ w Polsce prywatn ¹ oficyn¹. Pierwszy wprowadzi ³ na polski rynek bestsellery œwiatowej literatury popularnej – sensacyjnej i SF. Zaczyna³ od wydawania ksi¹¿ek Alistaira MacLeana, a potem niemal ca³ej angloj êzycznej klasyki literatury sensacyjnej, SF i horroru. Nieobecne wczeœniej w naszych ksiêgarniach powieœci Ludluma, Forsytha, Kinga, Folletta, Koontza podbi³y rynek, nadaj¹c ksi¹¿ce w Polsce rangê kultury masowej. Wydawane w setkach tysiêcy egzemplarzy osi¹ga- ³y rekordowe nak³ady i by³y rozchwytywane przez czytelnik ów. W ci¹gu 12 lat Amber opublikowa³ prawie 35 mln egzemplarzy ksi¹¿ek w 33 seriach. Wœród serii beletrystycznych Ambera s¹ œwiatowe wydarzenia literackie (Vonnegut, Aksionow); najwi êksze œwiatowe superbestsellery (Grisham, Harris, Crichton, le Carré, Kellerman, Patterson); najlepsze powieœci sensacyjne (Ludlum, Forsyth, Cussler); SF („Gwiezdne Wojny”); fantasy (J.R.R. Tolkien – bibliofilskie edycje), wspó³- czesne powieœci dla pañ (Steel, Roberts, Adler, Stone, Dailey). W 1996 Amber poszerzy ³ swoj¹ ofertê o serie popularnonaukowe i poradniki. Dziœ stanowi¹ one 1/3 oferty i obejmuj¹: nauki œcis ³e („Tajemnice Nauki”), histori ê („Tajemnice Historii”, „Tajemnice Przesz³oœci”, „Ksiêgi Tajemnic”), militaria („Wojna i Militaria”), ilustrowane encyklopedie tematyczne, wielotomowe serie albumowe z dziedziny historii, historii kultury („Mity i Ludzkoœæ”, „Skarby Œwiata”, „II Wojna Œwiatowa ”) oraz sztuki („Wielka Encyklopedia Sztuki U¿ytkowej ”), poradniki medyczne („Domowe Poradniki Medyczne”, „Twoje Zdrowie ”, „Zdrowie Twojego Dziecka”), poradniki motywacyjne i psychologiczne („Emocje i Uczucia”), poradniki Feng Shui („Feng Shui”), poradniki nie tylko dla mened¿erów („Biblioteka Ludzi Sukcesu”), poradniki poœwiêcone pracy („Twoja Kariera”) oraz poradniki ilustrowane. Rok 2000 by³ dla wydawnictwa kolejnym rokiem sukcesów. Kontynuuj ¹c dotychczasowe serie beletrystyczne i popularnonaukowe, Amber wprowadzi ³ na rynek kolejne najnowsze i najlepsze miêdzynarodowe bestsellery, nowe serie oraz nowych autorów. Wydarzeniami wydawniczymi roku 2000 by³y kolejne powieœci Wasilija Aksionowa, autora s³ynnej „Moskiewskiej sagi”. Prze- ³omowa powieœæ „Oparzenie ”, najs³awniejsze dzie³o pisarza, które sta³o siê bezpo œredni¹ przyczyn¹ emigracji autora, i najnowsza ksi¹¿ka „Nowy s³odki styl”, nazywana „wielk¹ ameryka ñsk¹ powieœci¹ napisan¹ przez Rosjanina”. Wkrótce w Amberze uka¿e …
Wyświetlono 25% materiału - 362 słów. Całość materiału zawiera 1449 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort