Wtorek, 9 grudnia 2014
Rekord frekwencji we Wrocławiu
W nie­dzielę za­koń­czy­ły się 23. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek, które od­by­ły się na dwor­cu Wro­cław Głów­ny w dniach 4-7 grud­nia. Jak informują organizatorzy, przez cztery dni targi od­wie­dziło 35 tys. osób. Ponadto w 23. WTDK u­dział wzię­ło ponad 150 Wy­daw­nictw i około 100 au­to­rów, a wśród nich m.in.: Olga To­kar­czuk, Elż­bie­ta Ba­nie­wicz, Bry­gi­da Hel­big, An­drzej Sta­siuk, Igna­cy Kar­po­wicz, Marek Kra­jew­ski, Filip Sprin­ger, Ja­nusz Ma­jew­ski, Iwona Ch­mie­lew­ska, Iza­be­la Kle­men­tow­ska, Ma­rio­la Pry­zwan, Anna Miesz­kow­ska, Marta Ki­siel, Jo­lan­ta Maria Ka­le­ta, Ma­riusz Ur­ba­nek, Bła­żej Przy­godz­ki, Zyg­munt Mi­ło­szew­ski, Piotr Adam­czyk, Mar­cin Wroń­ski, Prze­my­sław Da­ko­wicz, Ali­cja Re­sich-Mo­dlińska, pro­fe­sor Jan Mio­dek, pro­fe­sor Nor­bert Hon­sza, ks. pro­fe­sor Mi­chał Hel­ler, a także Pavol Ran­kov – lau­re­at te­go­rocz­nej Na­gro­dy Li­te­rac­kiej Eu­ro­py Środ­kowej An­ge­lus za po­wieść „Zda­rzy­ło się pierw­szego wrze­śnia (albo kiedy in­dziej)” oraz  u­kra­iń­ski pi­sarz Jurij An­dru­cho­wycz i Paweł Smo­leń­ski. Pod­czas 23. WTDK …
Wyświetlono 25% materiału - 126 słów. Całość materiału zawiera 505 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się