środa, 14 marca 2001
– DRUGI ROK DZIA£ALNO ŒCI AZYMUT ZAKOÑCZY£ STRAT¥. CZY W TYM ROKU TAK¯E BÊDZIE DEFICYT? Grzegorz Majerowicz: – Firma jest wci¹¿ w stadium rozwoju. Jesteœmy po cyklu rad nadzorczych, spotka ñ z inwestorami i instytucjami finansowymi. Wszyscy rozumiej¹, ¿e aby zagwarantowa æ Azymutowi pozycjê lidera na rynku dystrybucji niezbêdne s¹ dalsze nak³ady finansowe. Mamy je zagwarantowane. Andrzej Uryga: – W obecnej sytuacji nie mo¿na zapewniæ wzrostu firmy bez dodatkowego finansowania dzia³alnoœci. Wp³ywy z mar¿ hurtowych s¹ zbyt ma³e, a terminy p³atno œci zbyt krótkie. Grzegorz Majerowicz: – W ci¹gu 20 miesiêcy Azymut sta³ siê najwiêksz¹ w Polsce hurtowni¹ ksi¹¿ek. W ubieg³ym roku osi¹gnê- liœmy 123 mln z³otych przychodu ze sprzeda¿y, czyli wzrost o ponad 100 proc. w stosunku do roku 1999. Oczywiœcie, w 1999 roku rozpoczêliœmy dzia³alnoœæ dopiero w maju, nawet jednak gdybyœmy przyjêli annualizacj ê obrotów – wzrost jest imponuj¹cy – wynosi 45 proc. – CZY UDA SIÊ UTRZYMAÆ TENDENCJÊ WZROSTOW¥ TAK¯E W TYM ROKU? Grzegorz Majerowicz: – Dynamika wzrostu bê- dzie trochê mniejsza, przewidujemy jednak, ¿e wzro- œnie nasz udzia³ w rynku. – CZY WZROŒNIE SPRZEDA ¯ KSI¥¯EK PWN W AZYMUCIE? Grzegorz Majerowicz: – Tak. Wydawnictwo Naukowe PWN planuje w tym roku wzrost przychod ów ze sprzeda¿y. Andrzej Uryga: – Jednak udzia³ ksi¹¿ek PWN w strukturze przychod ów Azymutu zmniejszy siê. Rozwijamy wspó³pracê ze wszystkimi wydawnictwami, które akceptuj¹ nasze warunki wspó³pracy. – TAK¯E EDUKACYJNYMI? Andrzej Uryga: – Mamy ju¿ dobre do- œwiadczenie w sprzeda¿y podrêczników. Wydawnictwo Szkolne PWN, którego jesteœmy dystrybutorem, odnotowa³o w ubieg³ym roku wzrost sprzeda¿y o ponad 50 proc. Z pewno- œci¹ nie jest to tylko zas³ug ¹ Azymutu, ale mieliœmy w tym sukcesie swój udzia³. Faktem jest jednak, ¿e nie chcemy sprzedawaæ ksi¹¿ek szkolnych na obowi¹zuj¹- cych obecnie w Polsce warunkach. Dystrybucja podr êczników jest szalenie kosztowna. Ich sprzeda¿ wymaga zaanga¿owania du¿ego kapita³u obrotowego. Ze sprzeda¿¹ podrêcznik ów wi¹¿e siê du¿e ryzyko, a udzielane przez wydawc ów rabaty w ogóle tego ryzyka nie uwzglêdniaj¹. Grzegorz Majerowicz: – Podrêcznik, jak ma³o która ksi¹¿ka, jest uzale¿- niony od marketingu wydawcy. Je¿eli wydawca bê- dzie Ÿle promowa³ podrêcznik, to hurtownik pozostanie z jego ksi¹¿kami. Gdy nie daje mu siê prawa zwrotu, to zrzuca siê na dystrybutora ca³¹ odpowiedzialno œæ za w³asne b³êdy. To jest chore i Azymut nie bêdzie w takim systemie uczestniczy³. Dlatego w ubieg³ym roku nie wziê- liœmy ksi¹¿ek Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. – NIE BRAKUJE W PWN OSÓB PRZEKONANYCH, ¯E S£ABE WYNIKI WYDAWNICTWA MAJ¥ ZWI¥ZEK Z DZIA£ALNO- ŒCI¥ AZYMUTU. Grzegorz Majerowicz: – Jest to teza nieprawdziwa. Byæ mo¿e ponosimy czêœæ winy za to, ¿e nie ma nale¿ytego przep³ywu informacji pomiêdzy tym, co siê dzieje w Azymucie a oczekiwaniami poszczeg ólnych redakcji w PWN. I st¹d siê bior¹ nieporozumienia. T³umaczy nas jednak ogrom prac, jakimi by³ obci¹¿ony Zarz¹d Azymutu w pierwszym okresie funkcjonowania spó³ki. Je- œli jednak chodzi o sam¹ sprzeda¿ ksi¹¿ek PWN, to mamy nawet nieco lepszy wskaŸnik realizacji planu ni¿ ksiêgarnie firmowe wydawnictwa. W ubieg³ym roku wszystkie wskaŸniki ekonomiczne zosta³y w PWN poprawione, trudno jednak w krótkim okresie wyjœæ ze straty ponad 20 mln z³otych, która by³a w 1998 i 1999 roku. W 2000 roku strata nie by³a ju¿ tak du¿a, a w tym roku powinny pojawiæ siê zyski. – JEŒLI DECYZJA O BUDOWIE W£ASNEJ SIECI DYSTRYBUCJI ZAPAD£A PO TO, BY ZAPEWNIÆ PWN WZROST SPRZEDA¯Y W£ASNYCH KSI¥- ¯EK, TO CEL TEN NIE ZOSTA£ OSI¥GNIÊTY. Grzegorz Majerowicz: – Nie jest to dobrze sformu ³owana teza. PWN mia³ nieŸle rozwiniêty system dystrybucji. Powstanie Azymutu mia³o przede wszystkim na celu bardziej racjonalne jego wykorzystanie z po¿ytkiem dla inwestora i innych uczestnik ów rynku. Poza tym warto zawsze …
Wyświetlono 25% materiału - 590 słów. Całość materiału zawiera 2362 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort