Piątek, 14 czerwca 2024
Cyfryzacja, wykaz czasopism i monografii, wsparcie tłumaczeń

We wtorek 11 czerwca wydawcy naukowi spotkali się ponownie z dr. hab. Maciejem Gdulą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprzednie spotkania odbyły się 31 stycznia, 26 lutego i 23 kwietnia.

Ze strony Ministerstwa oprócz min. Macieja Gduli w spotkaniu uczestniczyło kierownictwo i pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji (m.in. dyr. dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, Konrad Stachurski, zastępca dyrektora ds. finansów, oraz Patrycja Gutowska, zastępca dyrektora Departamentu Nauki, a także inne osoby. Ze strony wydawców w spotkaniu udział wzięli członkowie Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych PIK oraz Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych: przewodniczący Sekcji Andrzej Chrzanowski oraz Beata Klyta, Beata Jankowiak-Konik, Monika Kulesza-Czupryn i Natalia Wojciechowska. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło zagadnień cyfryzacji, dokonano także przeglądu spraw, o których rozmawiano z min. Maciejem Gdulą od 31 stycznia tego roku.

Podstawowym tematem spotkanie było przedstawienie przez wydawców zagadnień dotyczących cyfryzacji, przygotowanym na spotkanie 23 kwietnia, a następnie omawianych i rozwijanych w Grupie Roboczej, której przewodniczy Beata Klyta. Przedstawiono również informację o spotkaniu uczestników Grupy z dyr. Tomaszem Makowskim i pracownikami Biblioteki Narodowej na temat standardów opisu i deponowania publikacji naukowych. Min. Macieja Gdulę interesowało również zagadnienie wsparcia informatycznego dla celów związanych z tworzeniem wykazu czasopism naukowych w związku z bliską nowelizacją rozporządzenia.

W kontekście zagadnień cyfryzacji wydawcy przedstawili również informację dotyczącą prac Grupy Roboczej ds. innowacyjnego podręcznika akademickiego. Minister podtrzymał zainteresowanie uruchomienia programu pilotażowego w roku 2025, sugerując rozważenie, czy operatorem takiego programu mogłoby być Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

W sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wykazów czasopism i monografii min. Maciej Gdula potwierdził bliski finał prac i ogłoszenie przekazania do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia regulującego sporządzanie wykazów wydawnictw czasopism naukowych i monografii w części dotyczącej czasopism naukowych, zgodnie z rekomendacjami przygotowanymi przez Komisję Ewaluacji Nauki. W sprawie zmian w zasadach dotyczących monografii naukowych nie toczyły się żadne prace, niemniej wydawcy mogą w procesie konsultacji złożyć swoje postulaty do projektu rozporządzenia.

W zakresie programu wspierającego tłumaczenia wybitnych osiągnięć współczesnej nauki (w nawiązaniu do rozporządzenie ministra nauki, które przez 10 lat zapewniało środki na taką działalność wydawniczą) przedmiotem analiz w Ministerstwie ma być możliwość wprowadzenia takiego modułu do programów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Niemniej program tłumaczeń nie powinien ograniczać się do humanistyki i nauk społecznych, ale umożliwić udostępnianie dydaktykom, badaczom i studentom najwybitniejszych dzieł ze wszystkich dyscyplin współczesnej nauki światowej.

Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie robocze Grupy Roboczej ds. cyfryzacji z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w czasie i formule ustalonej przez Beatę Klytę z kierownictwem OPI.

W połowie lipca odbędzie się kolejne spotkanie z min. Maciejem Gdulą, na którym Natalia Wojciechowska i członkowie Grupy ds. innowacyjnego podręcznika akademickiego przedstawią propozycje i wnioski z prac oraz model (rozwiązania), który byłby podstawą dla ministra do uruchomienia programu wsparcia w tym zakresie;

Z chwilą ogłoszenia projektu nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady sporządzania wykazu wydawców monografii naukowych i czasopism naukowych wydawcy przedstawią uwagi zarówno do części dotyczącej czasopism, jak i monografii.

Podaj dalej
Autor: (Andrzej Chrzanowski, fran)