Wtorek, 6 listopada 2018
Relacja z panelu

Prezentujemy komunikat Polskiej Izby Książki z udziału w panelu „Finansowanie zewnętrzne dla przedsiębiorców sektorów kreatywnego i kultury”, w ramach 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Z ramienia Polskiej Izby Książki w debacie uczestniczył Andrzej Chrzanowski – członek Rady PIK, który reprezentował na konferencji również Stowarzyszenie Kreatywna Polska.

Celem panelu było przedstawienie aktualnego etapu prac nad udostępnieniem przedsiębiorcom z sektora kreatywnego preferencyjnego finansowania dłużnego, m. in. kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na inwestycje i zasilenie kapitału obrotowego. Polski rząd planuje skorzystać z programu oferowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny i pozyskać środki finansowe, które zostaną przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego – ma być dostępna pula 525 mln zł. BGK będzie je udostępniał na preferencyjnych zasadach bankom komercyjnym (m.in. gwarancja 80 proc. w przypadku niespłacalności klienta), które z kolei mają je oferować przedsiębiorstwom z sektora kreatywnego na warunkach korzystniejszych niż zwykłe rynkowe. W imieniu Unii Europejskiej w Polsce wdrożenie programu wspiera Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych przy Związku Banków Polskich (KPK). Dyskusję podczas panelu poprzedziła prezentacja opracowana na zlecenie KPK: „Bankowalność sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”. Ustalono, że na rynku znajduje się ok. 170 tys. podmiotów. Stwierdzono m.in., że podstawowe problemy podmiotów komercyjnych z tego sektora związane są ze strukturą ich aktywów (z zasady brak lub nieznaczny udział aktywów trwałych w aktywach ogółem) oraz niestabilnością przychodów. W związku z tym ok. 70% przedsiębiorstw sektora kreatywnego nie dysponuje zabezpieczeniem kredytu wymaganego przez banki komercyjne, dodatkowo ok. 65% przedsiębiorstw ma majątek nieprzekraczający 100 tys. zł. W opracowaniu stwierdzono m.in., że jednym z elementów ryzyka na rynku wydawniczym jest „próba ustawowego ograniczenia wolności gospodarczej i wprowadzenia rozwiązań zmierzających dostosowania jednolitych cen – tzw. system Langa (w biurze Izby jest dostępne opracowanie „Bankowalność sektorów…” w wersji drukowanej; dane statystyczne w opracowaniu podawane są za Instytutem Książki). Pani dyr. Halina Wiśniewska z BGK przedstawiła zasady, na jakich Bank będzie udostępniał środki z programu dla banków komercyjnych, sieciowych i spółdzielczych (m.in. 80 proc. gwarancji kapitału kredytu, 0,25 proc. prowizji za gwarancję w okresach rocznych). Kryterium dla podmiotów, które będą ubiegały się o te kredyty, będzie nieobecność w bazach złych kredytów. Jednym z głównych zadań będzie opracowanie kryteriów oceny ryzyka, w listopadzie br. BGK organizuje sesję treningową dla banków komercyjnych na ten temat. Nie została jeszcze ostatecznie ustalona data startu programu.
W swoim wystąpieniu p. Andrzej Chrzanowski potwierdził zainteresowanie firm branży wydawniczej dostępnością kredytów i pożyczek na warunkach preferencyjnych, ale zastrzegł, że najważniejsze są szczegóły, przede wszystkim ustalenie kosztu kredytu oraz kryteriów oceny ryzyka, które powinny być wyraźnie korzystniejsze od obecnej oferty rynkowej. Dotychczasowe doświadczenia (wynikające zapewne z uwarunkowań działalności bankowej) pokazują, że sektor bankowy nie ma oferty kredytowej dla naszego sektora z uwzględnieniem specyfiki jego działalności.
Ze strony PIK będą podjęte następujące działania ws. tego projektu:
1. Nawiązanie kontaktu z Dyrektor Departamentu Poręczeń i Gwarancji BGK i zaproponowanie jej udziału ekspertów z PIK w przygotowywaniu zasad oceny ryzyka projektów z branży wydawniczej podczas sesji treningowych, jakie BGK organizuje dla banków komercyjnych przed wdrożeniem programu.
2. Poinformowanie KPK (i być może BGK w kontekście prac nad oceną ryzyka) o błędnej ocenie skutków ewentualnego wprowadzenia jednolitej ceny książki dla zwiększenia ryzyka działalności podmiotów z tego rynku.

Podaj dalej
Źródło: Polska Izba Książki