środa, 25 maja 2022

Prezydent miasta Łodzi ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17.

Jak podano w ogłoszeniu zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” z 23 maja, od osób przystępujących do konkursu wymagane są między innymi: obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej, albo innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do zatrudnienia na terenie RP, wykształcenie wyższe magisterskie, a w zakresie doświadczenia zawodowego – co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury lub prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obszarem kultury, a także co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też znajomość co najmniej jednego języka obcego. Wymagana jest też znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Preferowane są umiejętności, kwalifikacje i kompetencje: doświadczenie w dziedzinie związanej z działalnością instytucji kultury, jakimi są domy kultury, studia w zakresie zarządzania lub animacji kultury, doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu domu kultury, jak znajomość specyfiki instytucji kultury, której podstawowym celem działania jest tworzenie i upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w literaturze i innych formach twórczości okołoliterackiej, a także wspieranie działań wydawniczych, inicjatyw artystycznych i działań interdyscyplinarnych.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty, wymienione w ogłoszeniu, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców przy ul. Piotrkowskiej 110 w Łodzi lub przesłać je na ten adres do 30 czerwca tego roku.

Komisja konkursowa „w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi oraz ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi” została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z 18 marca tego roku. W jej skład weszli: jako przewodnicząca Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi, nadzorujący sprawy kultury, oraz jako członkowie: Ewa Wasik, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Katarzyna Zielińska, pracownik Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Karolina Kępka, radna Rady Miejskiej w Łodzi, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, oraz Tomasz Cieślak, przedstawiciel Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego, zaproponowany przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. kultury.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego wyznaczono na 30 września tego roku.

Informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102 – po uprzednim umówieniu telefonicznym – tel. 42 638 43 73.

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort