Piątek, 28 czerwca 2019
Zgłoszenia do 20 września

Organizatorzy zapraszają do udziału w 4. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” Kraków 2019. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września. Konkurs został ogłoszony w ramach 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (24-27 października), a jego organizatorami są: Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo Karpaty – Andrzej Łączyński w Krakowie. Patronat nad Konkursem objęli: prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.

Celem Konkursu jest promowanie polsko i obcojęzycznych publikacji o górach polskich i świata oraz o tematyce z górami związanej, na zasadach określonych w Regulaminie. Do Konkursu mogą być zgłaszane publikacje wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2015 roku (włącznie).

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie formularza zgłoszenia w podobnym okresie dla kolejnych edycji Konkursu. Podczas 4. Konkursu jest to czas do 20 września (włącznie). Formularz zgłoszenia powinien być wypełniony osobno dla każdego zgłoszonego tytułu. Razem z formularzem należy przesłać lub dostarczyć po jednym egzemplarzu każdego ze zgłoszonych do Konkursu tytułów, na adres: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”. Zgłaszający przesyłają publikacje do Konkursu na swój koszt i ryzyko, w opakowaniu odpowiednio zabezpieczającym przesyłkę przed uszkodzeniem.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, prozę literacką o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej. Publikacje, których autorami, redaktorami lub recenzentami są członkowie Jury Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.

Przedmiotem oceny w Konkursie są zgłoszone publikacje o objętości równoważnej minimum oprawionemu arkuszowi druku w formacie A1 lub B1 (np. 16 stron A5 lub 16 stron B5). Wymóg ten nie dotyczy zgłoszonych do Konkursu map.
W Konkursie mogą brać udział wydający, zlecający lub rozprowadzający publikacje turystyczne, krajoznawcze, popularnonaukowe i inne o górach lub o tematyce związanej z górami. Zgłoszenia wydawnictwa do Konkursu może dokonać: wydawca, polski przedstawiciel wydawcy zagranicznego, zlecający wydanie, autor (autorzy), związek twórczy, park narodowy lub krajobrazowy, samorząd terytorialny, organizacja społeczna lub stowarzyszenie, hurtownia wydawnictw turystycznych lub inne nie wymienione instytucje i organizacje po wcześniejszym uzgodnieniu z COTG PTTK w Krakowie. Adres do korespondencji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków lub poczta@cotg.pttk.pl, tel. 12 422 28 40 wew. 10.

Każdy zgłaszający może do Konkursu zgłosić dowolną ilość tytułów wydawnictw, które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2015 roku (włącznie). Nie mogą być zgłoszone te same wydania wydawnictw (lub kolejne wydania bez zasadniczych zmian), które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu. W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2015 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2015 roku.
Publikacje zgłoszone do Konkursu, bez względu na język wydania, będą oceniane przez Jury w następujących kategoriach: I. albumy, II. przewodniki, III. popularnonaukowe, monografie i inne, IV. proza literacka o tematyce górskiej, V. mapy, VI. atlasy, encyklopedie lub słowniki nazewnictwa, miejscowości, obiektów, przyrodnicze i inne. Publikacje można zgłosić tylko do jednej wybranej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnej zmiany regulaminowej kategorii, do której zgłoszono publikację, jeśli to wynika z błędnego zakwalifikowania tytułu do danej kategorii przez zgłaszającego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z Konkursu publikacji, które nie noszą cech literatury związanej swą tematyką z górami lub nie spełniają warunków regulaminu Konkursu. Wydawnictwa te nie będą zwracane ich nadawcom i zostaną darowane na cele społecznie użyteczne (biblioteki, szkoły lub inne).

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w regulaminie i formularzu zgłoszenia, które są dostępne na stronach www.cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl, gdzie będą również publikowane wszelkie bieżące komunikaty dotyczące jego przebiegu.

Ocena zgłoszonych wydawnictw jest dokonywana przez Jury Konkursu. Przedmiotem oceny będzie merytoryczna zawartość publikacji, ciekawa lub mało znana ich tematyka, ich użyteczność, forma prezentacji walorów opisywanego terenu lub tematyki oraz poziom edytorski.

W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele: Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, COTG PTTK w Krakowie, Targów w Krakowie Sp. z o.o. oraz Wydawnictwa Karpaty – Andrzej Łączyński w Krakowie. Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość poszerzenia składu jury o autorów i wydawców publikacji o tej tematyce lub przedstawicieli firm i organizacji związanych z górami.
Laureaci Konkursu otrzymają honorowe dyplomy oraz trofea przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych regulaminowych kategoriach oraz ewentualnie za najlepsze publikacje w języku polskim, jeśli nie zajęło ono miejsca od pierwszego do trzeciego w danej kategorii. Jury Konkursu ma prawo nie przyznawać wszystkich regulaminowych miejsc dla laureatów w poszczególnych kategoriach. Poza miejscami dla laureatów przewidziana jest możliwość przyznanie wyróżnień przez organizatorów Konkursu, jego patronów, prasę, samorządy terytorialne, organizacje i firmy związane z górami lub turystyką górską.
Publikacje laureatów lub wyróżnionych w Konkursie, w kolejnych edycjach lub dodrukach, w materiałach je reklamujących lub na naklejkach na te publikacje, mogą mieć umieszczoną informację o zajętym miejscu lub wyróżnieniu w Konkursie wraz z reprodukcją otrzymanej od organizatorów elektronicznej wersji logo Konkursu.
Werdykt prac Jury Konkursu oraz wykaz przyznanych wyróżnień jest ogłaszany najpóźniej we wtorek w tygodniu, w którym rozpoczynają się kolejne Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (w 2019 roku będzie to dzień 22 października) na następujących stronach internetowych: www.cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl, a także przesłany na elektroniczne adresy uczestników Konkursu podane w formularzach zgłoszenia.
Uroczyste wręczenie honorowych statuetek oraz dyplomów laureatom Konkursu, a także przyznanych wyróżnień będzie odbywać się w drugim dniu kolejnych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie i jest związane z ich terminem. W 2019 roku podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie będzie to piątek 25 października o godz. 12. Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą mogli przyjechać na powyższą uroczystość, otrzymają trofea lub dyplomy drogą pocztową.
Zgłoszone do Konkursu publikacje będą prezentowane na wystawie podczas trwania 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na wydzielonej części stoiska COTG PTTK oraz Wydawnictwa Karpaty – Andrzej Łączyński.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo promocji Konkursu w mediach z bezpłatnym wykorzystaniem publikacji zgłoszonych do udziału w Konkursie. Przesłane publikacje po zakończeniu Konkursu nie będą zwracane zgłaszającym, lecz zostaną przekazane bezpłatnie do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK (drugiej co do wielkości bibliotece tego typu w Europie), w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, gdzie będą udostępniane czytelnikom na ogólnie przyjętych zasadach.

W ubiegłorocznym 3. Konkursie brało udział 38 wydawców z ośmiu krajów (Czechy, Francja, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy), którzy zgłosili do Konkursu 138 publikacji. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

 

Podaj dalej
Autor: (fran)