Czwartek, 29 lipca 2021

Rozpoczął się nabór do programu stypendialnego ministra kultury Młoda Polska. Stypendia trafią do młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. Program obejmuje takie dziedziny jak: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

sobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2022 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Wniosek o przyznanie stypendium z załącznikami należy złożyć poprzez System Obsługi Programów NCK

Podpisany dokument ,,Potwierdzenie złożenia wniosku” oraz portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Nabór wniosków trwa do 2 listopada 2021 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

  1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
  2. będące polskimi obywatelami,
  3. urodzone nie wcześniej niż w 1986 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

  1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
  3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2022 rok, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2022 roku.

Autor: W
Źródło: NCK
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort