Poniedziałek, 4 lutego 2019
Zgłoszenia do 15 kwietnia

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza dwudziestą czwartą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.
Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty trzeci. Uroczystość wręczenia odbędzie się 24 maja w trakcie Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).
Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka obradowała w ubiegłym roku wskladzie: dr hab., prof. UW Jarosław Czubaty (przewodniczący), Piotr Dobrołęcki, Witold Kaliński, dr Zofia Kunert, Józef Kliś, dr Czesław Andrzej Żak oraz sekretarz Kapituły Barbara Kramar. Członkami Kapituły byli również: dr Natalia Bujniewicz, dr hab. Marta Deszczyńska, dr hab., prof. IS PAN Lilla Moroz-Grzelak, dr Tadeusz Krawczak, Andrzej Pieniak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki i prof. dr hab. Jerzy Zdrada.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za publikację w roku 2017 otrzymało Wydawnictwo SGGW za pracę prof. Wiesława Walkiewicza zatytułowaną „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością”.
Jury przyznało także wyróżnienia:

– w kategorii publikacji poświęconych okresowi napoleońskiemu: dla Wydawnictwa Campidoglio za pracę Piotra Z. Pomianowskiego „Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808-1852”,

– w kategorii Bałkanistyka trzy wyróżnienia: dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę zmarłego w tym roku dr hab. Marinka Zekicia „Muslimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake“; dla Wydawnictwa im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę prof. Andrzeja Krzaka „Wojny bałkańskie 1912-1913” oraz dla Księgarni Akademickiej za pracę Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej „Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016”,

– kategorii Varsaviana: dla Wydawnictwa PWN za publikację „Legia Warszawa 1916-2016” autorstwa Wiktora Bołby, Adama Dawidziuka, Grzegorza Karpińskiego i Roberta Piątka,

– w kategorii Czasopisma Naukowe: dla Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności za „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”. Tom XXVI pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki,

Ponadto Wyróżnieniami uhonorowano Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN oraz Muzeum Historii Polski za pracę dr. Jana Trynkowskiego „Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu”, do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska, oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę Kariny Giel „Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystyki”,
Kapituła podjęła także decyzję o przyznaniu Specjalnego Wyróżnienia japońskiemu historykowi prof. Makoto Hayasaka, którego zarekomendował prof. Jerzy Zdrada: „pan prof. Makoto Hayasaka przyjechał na badania naukowe do Polski w początkach lat siedemdziesiątych, nawiązał wtedy kontakt z prof. Stefanem Kieniewiczem, który życzliwie wskazał główne obszary badań. Wtedy też zawiązały się jego przyjazne kontakty z ‘naszym pokoleniem’ – że użyję tego określenia – w tym zwłaszcza z Jerzym Skowronkiem, a po części i ze mną. W latach późniejszych prof. Makoto Hayasaka, początkowo związany był z Uniwersytetem w Sapporo, a następnie także w Kioto, a ostatnio z Tokyo Institute of Technology. Prof. Makoto Hayasaka jest członkiem kilku towarzystw naukowych, publikował także po polsku i angielsku, również w naszych czasopismach i pracach zbiorowych, brał udział w konferencjach naukowych oraz Zjazdach Historyków Polskich. Swą działalnością naukowa i publikacjami odnoszącymi się do problematyki polskiej czasów nowożytnych wniósł poważny wkład do wiedzy o naszej przeszłości do japońskiej kultury historycznej”.
Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 15 kwietnia. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2018 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:
Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Mazowiecka 6/8,
00-048 Warszawa
tel. (22) 828 36 31
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Podaj dalej
Autor: (pd)