środa, 29 września 2021
Zgłoszenia tylko do jutra

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przypomina, że 30 września minie termin przyjmowania zgłoszeń do dwudziestej szóstej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Redakcja zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2020 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty szósty. Uroczystość wręczenia odbędzie się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jakie zaplanowano w dniach 25-28 listopada.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

W skład Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w ubiegłym roku wchodzili: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka w 2020 roku otrzymała po raz pierwszy wsparcie finansowe. Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska uchwałą z 19 marca ubiegłego roku przyznał dotację w wysokości 3 tys. zł, z której zostanie sfinansowana gratyfikacja dla zwycięzcy (lub zwycięzców) tegorocznej edycji Nagrody, oraz dodatkowo 1 tys. zł na koszty organizacyjne. Darczyńca przewiduje możliwość podzielenia przyznanej kwoty przez jury Nagrody między laureatów. W lutym tego roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska podjął kolejną uchwałę o wsparciu finansowym Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w latach 2021 i 2022.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska jest pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi działającą wyłącznie na rzecz środowiska wydawniczego, odpowiedzialną za stworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom, powołaną do regulacji rynku licencyjnego w segmencie praw autorskich wydawców i odpowiedzialną za skuteczny pobór opłat reprograficznych i ich podział (repartycję) na rzecz wydawców. Prezesem Stowarzyszenia od 2013 roku jest Barbara Jóźwiak. W grudniu 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia przyjął regulamin i utworzył fundusz na rzecz wspierania działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

W ubiegłym roku laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został prof. Maciej Czerwiński, autor pracy „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020), dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Jury przyznało też Nagrodę Specjalną prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ, za całokształt opublikowanego dorobku naukowego, wkład włożony w rozwój Bałkanistyki oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Jury przyznało też dziewięć wyróżnień za prace naukowe oraz wyróżnienie dla jednego czasopisma.

 

 

Podaj dalej
Autor: (pd)