Czwartek, 26 stycznia 2023
Zgłoszenia do 3 lutego

Redakcja tygodnika „Polityka” zaprasza wydawnictwa, instytucje naukowe i autorów do zgłaszania kandydatur do Nagród Historycznych Polityki za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2022 roku. Narody przyznawane są w kategoriach: prace naukowe, prace popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe oraz pamiętniki, relacje, wspomnienia. Termin zgłaszania upływa 3 lutego.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2022. Redakcja „Polityki” nie nagradza wznowień i reedycji, w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czeka się na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszcza się do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych.

Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Listę zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) należy kierować na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Regulamin jest dostępny na stronie www.polityka.pl/nagrodyhistoryczne.

Dodatkowo organizatorzy proszą o przesyłanie po 2 egz. każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji: tygodnik „Polityka”, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa – z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki.

Niewykluczone mogą być ze strony organizatora prośby o teksty książek w wersji elektronicznej.

Przyznanie nagród nastąpi w maju. Obecny skład Jury: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący), prof. Wiesław Władyka i dr hab. Marcin Zaremba.

Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 64 lata temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas „Polityka” nagrodziła ponad 200 laureatów.

W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii. W przeszłości grono jurorów zasilali profesorowie: zmarły w ubiegłym roku Włodzimierz Borodziej, Krystyna Kersten, Juliusz Bardach, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Holzer, Stefan Kieniewicz, Feliks Tych, Jerzy Tomaszewski, Czesław Madajczyk, Jerzy Topolski.

Podaj dalej
Autor: (fran)