Poniedziałek, 5 marca 2001
Zielona Sowa
W 1996 ROKU OBROTY WYDAWNICTWA ZIELONA SOWA KOJARZONEGO PRZEDE WSZYSTKIM JAKO EDYTORA PISMA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO „STUDIUM” WYNOSI£Y ZALEDWIE 420 TYS. Z£. CZTERY LATA PÓNIEJ – W 2000 ROKU – OBROTY BY£Y JU¯ BLISKO DWUDZIESTOKROTNIE WY- ¯SZE I OSI¥GNÊ£Y WARTOŒÆ 8,11 MLN Z£. W CZYM TKWI TAJEMNICA SPEKTAKULARNEGO WZROSTU, SUKCESU W IŒCIE AMERYKAÑSKIM STYLU? Firma powsta³a w 1995 roku. Od pocz¹tku przyjêto za³o¿enie, ¿e dzia³alnoœæ wydawnicza bêdzie przebiega ³a dwutorowo – nak³adem oficyny bêd¹ ukazywa æ siê pozycje komercyjne, które zarobi¹ na promowanie literatury ambitnej. Tym samym w 1995 roku w ambitnym nurcie dzia³alno- œci wydawnictwa ukaza³ siê pierwszy numer „Studium” – pisma wydawanego we wspó³pracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pocz ¹tkowo pismo by³o wydawane w koedycji Zielonej Sowy z Fundacj¹ dla UJ, zaœ od trzech lat jedynym wydawc ¹ jest krakowska oficyna. Obecnie wspó³praca z UJ ogranicza siê do kontaktów z krytykami i recenzentami. W 1995 roku rozpoczê- to równie¿ edycjê „Dzie³ zebranych ” Jamesa Joyce’a w t³umaczeniu Macieja S³omczy ñskiego – zadaniem tego przedsiêwziêcia by³o zebranie odpowiednich funduszy na dzia³alnoœæ firmy. Zdaniem Mariusza Czy¿owskiego, za³o¿yciela i w³aœciciela Zielonej Sowy, wspó³- praca z Maciejem S³omczy ñskim i rady udzielane przez tego wybitnego t³umacza znacz¹co wp³ynê³y na rozwój firmy. Po dzie- ³ach Joyce’a wydano równie ¿ utwory Shakespeare’a w przek³adzie S³omczyñ- skiego. Obecnie seria ta liczy dwadzieœcia tomów, z których niektóre odnios ³y du¿y sukces rynkowy – w szczególnoœci dramaty nale¿¹ce do kanonu lektur szkolnych, takie jak „Hamlet ”, „Mackbet”, czy „Romeo i Julia” (przek³ady S³omczyñskiego s¹ wykorzystywane w podrêcznikach szkolnych). Ten ostatni utwór w 2000 roku zosta³ sprzedany w nak³adzie 30 tys. egz. – by³ to rekord sprzeda¿y Zielonej Sowy w ubieg³ym roku. W 1996 roku ruszy³a seria „Biblioteka Studium ” promuj¹ca m³odych twórców. Do chwili obecnej w serii tej ukaza³o siê 30 ksi¹¿ek, z których wiele zosta ³o póŸniej wyró¿nionych, m.in. dwie – „Wszêdobylstwo porz¹dku” Adama Wiedemanna oraz „Opowie œci s³yszane” Wojciecha Kuczoka – otrzyma³y nominacje do nagrody literackiej Nike, zaœ dwa tomiki – „Tamagotchi w pustym mieszkaniu ” Grzegorza Olszañ- skiego oraz „Katarakta” Waldemara Mogielnickiego – zosta³y uhonorowane nagrodami za najlepszy debiut poetycki. Wydawanie tego typu pozycji to trudny kawa ³ek chleba. W Zielonej Sowie ambitne ksi¹¿ki ukazuj ¹ siê w nak³adach oko³o 600 …
Wyświetlono 25% materiału - 367 słów. Całość materiału zawiera 1468 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort