Wtorek, 16 stycznia 2001
– PRZED DZIESIĘCIU LATY PASCALA ZAŁOŻYŁA DWÓJKA PODRÓŻNIKÓW – TOMASZ KOLBUSZ I PIOTR WILAM. DZISIAJ OBYDWAJ ZAJMUJĄ SIĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INTERNETOWYMI FIRMY ONET.PL, KTÓRA OD UBIEGŁEGO ROKU STANOWI JEDNĄ CAŁOŚĆ Z PASCALEM. JAKĄ ROLĘ ODGRYWA WYDAWNICTWO KSIĄŻKOWE W TEJ WIELKIEJ STRUKTURZE? – Piotr i Tomek tworzą dziś Zarząd całej spółki, więc odpowiadaj¹ te¿ za dzia³alno œæ wydawnicz¹ Pascala, choæ rzeczywiœcie swoj¹ energiê skupili na naszym przedsiêwziêciu internetowym. W strukturze Onetu znajduj¹ siê dziœ – portal internetowy Onet.pl, wydawnictwo Pascal oraz firma Optimus Pascal Multimedia zajmuj¹ca siê wydawaniem i dystrybucj¹ publikacji elektronicznych na p³ytach CDROM oraz gier komputerowych. Przypomnê, ¿e Optimus jest wiêkszoœciowym akcjonariuszem w Onecie, jednak nasza wspó³praca z t¹ firm¹ trwa znacznie d³u¿ej ni¿ bezpoœrednie zwi¹zki kapita ³owe. Wczeœniej wspó³- pracowaliœmy przy wydawaniu i sprzeda¿y program ów multimedialnych. Do fuzji Pascala z departamentem internetowym Optimusa dosz³o w 1999 roku. Je- œli zaœ chodzi o rolê Pascala w tej strukturze, to naszym zadaniem – poza wydawaniem ksi¹¿ek – jest dostarczanie treœci dla portalu. Pascal redaguje m.in. internetowy serwis informacji turystycznych, generuje bazy danych o polskiej i œwiatowej turystyce. – JAK ONET CHCE ZARABIA Æ NA INFORMACJACH, KTÓ- RE UDOSTÊPNIANE S¥ W INTERNECIE? – Dostêp do informacji w Internecie jest i jeszcze d³ugo bêdzie bezp³atny, trudno zatem o bezpoœrednie wyliczenie zysków z udostêpniania pewnych treœci. Ale turystyka jest jednym z czterech tematów, które w Internecie ciesz¹ siê najwiêksz¹ popularnoœci¹, a wiêc nasze wydawnictwo ma du¿y wp³yw na wiêksz¹ ogl¹dalnoœæ stron Onetu. Ogl¹dalnoœæ przek³ada siê na liczbê i cenê banerów reklamowych. Poza tym prosz ê zwróciæ uwagê na to, ¿e gdyby Onet nie mia³ treœci turystycznych wytwarzanych przez Pascala, to musia ³by je kupiæ od kogoœ innego, czyli redukujemy koszty naszego przedsiê- wziêcia. – DLA POTRZEB INTERNETU PASCAL STALE AKTUALIZUJE INFORMACJE O TURYSTYCE, ALE ZALEDWIE CZÊŒÆ Z NICH JEST WYKORZYSTYWANA W KSI¥¯KACH. CZY PLANUJE PAN WYDAWANIE ELEKTRONICZNYCH PUBLIKACJI NA P£YTACH CD-ROM, W KTÓ- RYCH WYKORZYSTANE BÊD¥ BAZY DANYCH WYDAWNICTWA? – Jest oczywiste, ¿e nie ma sensu wydawanie ksi¹- ¿ek o wszystkich miastach i regionach Polski, bo nie ka¿de jest atrakcyjne turystycznie. Nie wszystkie informacje udostêpniamy te¿ w Internecie – choæby dlatego, ¿e u¿ytkownik sieci nie chce czytaæ zbyt szczeg ó³owych opisów. Wydali- œmy w ubieg³ym roku na CD-ROM-ie informator o miejscach kempingowych w Polsce. Œwiadczymy te¿ us³ugi dla potrzeb innych firm – sprzedajemy nasze bazy danych o hotelach, restauracjach, kempingach, itp. – WYDAWANIE PRZEWODNIK ÓW PO POLSCE WYMAGA STA£YCH AKTUALIZACJI, A WIADOMO ¯E POPYT NA NIE JEST NIEWIELKI. TURYSTA PODRÓ¯UJ¥CY PO KRAJU RZADKO KORZYSTA Z KSI¥¯- KI. CZY WYDAWANIE PRZEWODNIK ÓW PO POLSCE PRZYNOSI PASCALOWI ZYSKI? – Przede wszystkim zmienia siê sposób wypoczywania w Polsce i myœlê, ¿e mamy w tym swój udzia³, bo nasze wydawnictwo od pocz¹tku rozbudza³o potrzeby poznawcze. Nasze przewodniki nigdy nie by³y adresowane do osób, które przez dwa tygodnie le¿¹ martwym bykiem na pla¿y w Juracie, lecz do tzw. aktywnych turystów. Faktem jest natomiast, ¿e Pascal wyda³ ju¿ przewodniki po najbardziej popularnych miejscach – zarówno w kraju, jak i za granic¹. Teraz musimy wydawaæ ksi¹¿ki o regionach mniej popularnych, bo tego wymaga wizerunek firmy. Dlatego przygotowujemy przewodniki tak¿e po miejscach, które odwiedza np. 5.000 turystów rocznie. Sposobem na obni¿enie kosztów przygotowania i aktualizacji takiego przewodnika jest wykorzystywanie tych samych informacji w wielu publikacjach – nie tylko w Internecie, ale tak¿e w ró¿nych ksi¹¿kach. Mamy np. takie tytu³y jak „Poznañ”, „Wielkopolska na weekend”, „Polska na Weekend”, „Polska w jednym tomie”, „Przewodnik dla zakochanych ”. W ka¿dej z tych ksi¹- ¿ek opisane s¹ zabytki Poznania, ale w ka¿dej w ró¿- ny sposób. Autorzy przewodnika jad¹ raz w dane miejsce, a my dziêki temu mamy kilka publikacji. – MÓWI SIÊ O TYM, ¯E NOWYM INWESTOREM W FIRMIE ONET.PL, A WIÊC TAK¯E W WYDAWNICTWIE PASCAL BÊDZIE GRUPA ITI HOLDINGS, W£AŒCICIEL TELEWIZJI TVN. CZY W ZWI¥ZKU Z TYM MYŒLI PAN O PRODUKCJI FILMÓW ZWI¥ZANYCH Z TURYSTYK¥? – Oczywiœcie. Inwestycja ITI da nam nowe mo¿liwo œci przekazu i sprzeda¿y naszych informacji nowej grupie odbiorców. Dlatego w³aœciciele Pascala zdecydowali siê na tego w³aœnie inwestora, choæ propozycji by³o wiele. – BRAKUJE WAM TYLKO CZASOPISMA O TURYSTYCE. – O tym nie myœlimy. Poza „National Geographic ” pisma o turystyce nie s¹ rentowne, a nas interesuj ¹ przedsiêwziêcia dochodowe. – ILE DOT¥D ZAINWESTOWANO W PORTAL INTERNETOWY? – Tego nie mogê powiedzie æ. – A CZY STRATA ZWI¥ZANA Z INWESTYCJ¥ W INTERNET PRZEWY¯SZA ZYSKI Z POZOSTA £EJ DZIA£ALNOŒCI GRUPY? – Tak, ale inwestycje pozwalaj ¹ podnieœæ wartoœæ przedsiêbiorstwa. Dziœ jest ono wyceniane na 200 mln USD czyli blisko miliard z³otych. – CZY DEFICYT JEST POKRYWANY PRZEZ OPTIMUSA? – Nie, brakuj¹ce œrodki czerpiemy wy³¹cznie …
Wyświetlono 25% materiału - 753 słów. Całość materiału zawiera 3014 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort