AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 19 marca 2001
Kobra Media Sp. z o.o. OD 10 STYCZNIA 2001 ROKU ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ NOWA FIRMA WYDAWNICZA - KOBRA MEDIA SP. Z O.O., KTÓRA PRZEJĘŁA OD OFICYNY VERS WYŁĄCZNE PRAWO DO WYDAWANIA KSIĄŻEK JOANNY CHMIELEWSKIEJ. FIRMA MA TRZECH UDZIAŁOWCÓW, W TYM ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Składnica Księgarska SKŁADNICA KSIĘGARSKA, NIEGDYŚ MONOPOLISTA W SEKTORZE HURTOWEJ DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK, OBECNIE HURTOWNIA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDEDNIU PRYWATYZACJI. NA POCZĄTKU MARCA UKAZAŁO SIĘ ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Bardzo mnie zaniepokoiła informacja z nr 2/2001 Biblioteki Analiz dotycząca pierwszego spotkania nowych władz PIK ze środowiskiem wydawcŰw , dlatego pozwalam sobie na kilka uwag i impresji. Nie ukrywam, że podobnie jak wielu innym ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Konspekt (materiał do dyskusji na posiedzeniu Rady PIK w dniu 13 marca 2001) Andrzej Nowakowski Andrzej Rosner Działalności Polskiej Izby Ksiąřki winny przyświecaĘ trzy zasadnicze cele, wynikające zarŰwno z ustawy o izbach ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
32.000 egzemplarzy pierwszego nakładu 15 marca do księgarŇ trafił album poświęcony zdobywcy Pucharu ĺwiata w skokach narciarskich - Adamowi Małyszowi. Wydawnictwu Biały Kruk z Krakowa udało się wydrukowaĘ ksiąřkę o ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Co dalej z Kwadro - list do wydawców Szanowni PaŇstwo! Zwracamy się do PaŇstwa z propozycją przyjęcia wspólnej strategii postępowania wydawców, będących wierzycielami grupy Kwadro, w stosunku do tej hurtowni. Jest to ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Zadłużenie Kwadro wynosi 5,3 mln złotych
MARCA W SIEDZIBIE WYDAWNICTWA PRÓSZYÑSKI I S-KA KOMISJA BADAJ¥CA SYTUACJÊ FINANSOW¥ HURTOWNI KWADRO PRZEDSTAWI£A WYDAWCOM RZECZYWISTY STAN FIRMY I ZAPROPONOWA £A SCENARIUSZ, KTÓRY POZWOLI£BY WYDAWCOM ODZYSKA Æ W D£U¯SZYM TERMINIE CZASU ULOKOWANE W KWADRO PIENI¥DZE ORAZ URATOWAÆ TÊ FIRMÊ PRZED UPAD£OŒCI¥. OBECNIE ZAD£U¯ENIE KWADRO WZGLÊDEM WYDAWCÓW WYNOSI OK. 5,3 MLN Z£OTYCH...
Poniedziałek, 19 marca 2001
WSiP Biblioteka Analiz zdołała uzyskaĘ nieoficjalne informacje dotyczące prywatyzacji WSiP. Prawdopodobnie gotowa jest juř "krótka lista" oferentów dopuszczonych do dalszego etapu negocjacji. Oficjalnie Ministerstwo Skarbu PaŇstwa ma ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Konsolidacja 15 marca członkowie zarządŰw Azymutu i WKRY podpisali list intencyjny, ktŰry moře być pierwszym krokiem ku stworzeniu wspŰlnej sieci dystrybucji. Gdyby do tego doszło, powstałaby na rynku firma o ogromnym potencjale - wartoúć sprzedařy ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Konsolidacja 15 marca członkowie zarządŰw Azymutu i WKRY podpisali list intencyjny, ktŰry moře być pierwszym krokiem ku stworzeniu wspŰlnej sieci dystrybucji. Gdyby do tego doszło, powstałaby na rynku firma o ogromnym potencjale - wartoúć sprzedařy ...