Poniedziałek, 29 maja 2000
(skrót ze Sprawozdania Zarządu spŰłki) W roku 1999 r. zapoczątkowano procesy restrukturyzacyjne polegające na ograniczeniu zatrudnienia, ograniczaniu wzrostu zapasŰw, eliminowaniu tytułŰw nierentownych, Restrukturyzacja spŰłki począwszy od miesiąca wrzeúnia uległa znacznemu przyúpieszeniu. PodjÍto nastÍpujące działania: zmiana zasad wspŰłpracy z Warszawską Drukarnią Akcydensową S.A., w której PPWK S.A. posiada 40% udział w kapitale akcyjnym. Obowiązująca Umowa o wspŰlnym przedsiÍwziÍciu zobowiązywała PPWK S.A. do korzystania z usług tej firmy po cenach znacznie przekraczających rynkowe. Obecnie wybŰr zleceniobiorcy odbywa siÍ na zasadach rynkowych tzn. uwzglÍdniających cenÍ, jakoúĘ i termin wykonania usługi. Podobne działania spŰłka podejmuje wybierając dostawcŰw papieru, ktŰrego rocznie kupuje około 200 ton.. przegląd oferty wydawniczej pod kątem pozycji na rynku, długoterminowych perspektyw rozwoju i rentownoúci. W rezultacie podjÍto decyzjÍ o wyeliminowaniu ok. 300 z 900 wydaŇ znajdujących siÍ w ofercie. Dotyczyło to przede wszystkim tytułŰw o niskich obrotach, czÍsto nie przekraczających kilku tysiÍcy złotych oraz pozycji o niezadowalającej rentownoúci. reorganizacja prac redakcyjnych ktŰra według szacunkŰw przyniosła: znaczące skrŰcenie procesu produkcyjnego (cykle powstawania najwiÍkszych tytułŰw skrŰciły siÍ do 6-8 miesiÍcy, podczas gdy wczeúniej zajmowało to od 1 roku do 6 lat) i ok. 20 - 30% obniřenie kosztu opracowania redakcyjnego. Przyspieszono prace nad wprowadzaniem technologii cyfrowej w archiwizacji oraz redakcji map i atlasŰw. Wytwarzanie tytułŰw metodami tradycyjnymi stało siÍ nieefektywne ekonomicznie. Jest ono drořsze i uniemořliwia wykorzystania tak powstałego produktu do dalszej obrŰbki informatycznej. W ubiegłym roku PPWK S.A. wydało 1.252 tys. zł na nowy sprzÍt komputerowy i specjalistyczne oprogramowania, podobną kwotÍ zainwestuje w 2000 r. Obecnie wszystkie nowe produkty powstają w technologii cyfrowej. Kontynuowano proces restrukturyzacji zatrudnienia. Z 203 osŰb zatrudnionych na początku 1999 r. pozostało 167 pracownikŰw. dokonano szczegŰłowego przeglądu zapasŰw wyrobŰw gotowych i robŰt w toku, w wyniku czego wprowadzono nowelizacje zasad wyceny zapasŰw. Odpisy aktualizujące spowodowane zmianą zasad wyceny zapasŰw wyniosły 6.982 tys. zł. rozpoczÍto prace nad opracowaniem i wdrořeniem efektywnej strategii sprzedařy i marketingu, proces powinien rozpocząĘ siÍ w II kwartale 2000 r., rozpoczÍto prace nad wyborem i wdrořeniem zintegrowanego pakietu do wspomagania zarządzania przedsiÍbiorstwem klasy ERP/MRP2. opracowano i wdrořono procedury kontroli kosztŰw. W 1999r poniesiono nakłady inwestycyjne na zakup : oprogramowania w wysokoúci 722 tys. zł maszyn i urządzeŇ w wysokoúci 530 tys. zł pozostałych úrodkŰw trwałych w wyokoúci 18 tys. zł finansowego majątku trwałego (udziały w PPWK MEDIA Sp. z o.o.) w wysokoúci 10 tys. zł inwestycji rozpoczÍtych w wysokoúci 15 tys. zł rata kapitałowa za uzyskanie prawa własnoúci budynkŰw w wysokoúci 260 tys. zł Razem nakłady inwestycyjne w 1999 roku 1.555 tys. zł W dniu 8 kwietnia 1999 r. została powołana spŰłka zaleřna PPWK Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jedynym załořycielem i udziałowcem SpŰłki jest PPWK S.A. Kapitał zakładowy SpŰłki wynosi 10.000 zł i dzieli siÍ na 100 rŰwnych udziałŰw. Cały kapitał zakładowy w SpŰłce został w całoúci opłacony. Przedmiotem działalnoúci SpŰłki jest działalnoúĘ produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie: opracowywania, wydawania i reprodukcji wydawnictw kartograficznych, usług kartograficznych i poligraficznych oraz sprzedařy i dystrybucji wydawnictw. PPWK S.A. nie dokonywała w 1999 r. inwestycji kapitałowych poza swoją grupą kapitałową. Nie dokonywała rŰwnieř inwestycji w nieruchomoúci. PPWK S.A. jest najwiÍkszym w Polsce dostawcą informacji kartograficznej do uřytku powszechnego. SpŰłka tradycyjnie działa w dwŰch segmentach rynkowych: kartografii szkolnej (atlasy szkolne, geograficzne i historyczne, mapy úcienne, mapy podrÍczne i konturowe) oraz kartografii uřytkowej (mapy i plany miast, atlasy i mapy samochodowe, mapy turystyczne). Po olbrzymiej dynamice wzrostu rynku wydawniczego zanotowanej w latach 1995-1997, w roku 1998 nastąpiło gwałtowne wyhamowanie, ktŰre jest rŰwnieř charakterystyczne dla roku 1999. SytuacjÍ pogarsza fakt słaboúci kana- łŰw dystrybucyjnych. Funkcjonujące podmioty hurtowe są niedokapitalizowane. W úwietle powyřszego naleřy stwierdziĘ, ře sytuacja w branřy w roku 1999 uległa pogorszeniu. W roku 2000 nastąpi dalsza erozja rynku hurtowego i sytuacji wydawcŰw. Wydaje siÍ, ře dopiero rok 2001 bÍdzie rokiem konsolidacji i wykształcenia silnych podmiotŰw rynku wydawcŰw, hurtowego i detalicznego. Podstawowe produkty Podstawową grupÍ produktŰw PPWK S.A. stanowią wydawnictwa obejmujące atlasy i mapy szkolne (geograficzne i historyczne) , atlasy i mapy samochodowe oraz atlasy specjalistyczne. Struktura sprzedařy wg asortymentu w latach 1997-1999 ( w tys. zł) 199719981999 Lp.GrupaWartoúĘUdziałWartoúĘUdział w % WartoúĘUdział w % 1Atlasy i mapy szkolne13 10944,51%13 713 46,64%14 85747,19% 2 Atlasy ogólne1 7045,79%1 4564,95%1 1973,80% 3Atlasy i mapy samochodowe5 15017,49%4 65915,85%4 54914,45% 4Mapy úcienne ogŰlne5171,76%6322,15%9002,86% 5Mapy i przewodniki turystyczne1 2484,24%1 2964,41%1 3914,42% 6Mapy tematyczne4951,68%9313,17%8702,76% 7Plany miast2 7069,19%3 14810,71%3 34810,63% 8Ksiąřki1210,41%5241,78%7782,47% 9Usługi2 97410,10%1 5085,13%2 2037,00% 10Inne1 4264,84%1 5335,21%1 3924,42% RAZEM29 450100%29 400100%31 485100% Podobnie jak w poprzednich latach w strukturze sprzedařy dominują atlasy i mapy szkolne. Ich udział w ostatnich trzech latach nieznacznie wzrastał i wynosił w 1997 r. - 44,51 %, w 1998 r.- 46,64 % oraz w 1999 r. - 47,19 %. Znaczny udział w sprzedařy mają atlasy i mapy samochodowe. Ich udział nieznacznie spadł w 1999 r. do 14,45% wobec 15,85% w roku poprzednim. Wysoki i stabilny udział w sprzedařy PPWK S.A. miały plany miast. Ich udział w 1999 r. wyniŰsł 10,63% wobec 10,71% w roku poprzednim. Do nietypowych zdarzeŇ mających wpływ na działalnoúĘ SpŰłki zaliczyĘ naleřy: RozpoczÍty w 1999 r. proces restrukturyzacji firmy, w wyniku ktŰrego podjÍto m.in. nastÍpujące działania: ograniczono iloúĘ nowych tytułŰw do najbardziej rentownych rezygnując rŰwnoczeúnie z wydawnictw o najdłuřszej rotacji, rozpoczÍto proces redukcji zatrudnienia. W I pŰłroczu poniesione dodatkowe koszty osobowe wyniosły 175 tys. zł, w II pŰłroczu utworzono rezerwÍ restrukturyzacyjną na koszty z tytułu odpraw naleřnych …
Wyświetlono 25% materiału - 871 słów. Całość materiału zawiera 3485 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się