Wtorek, 30 czerwca 2020
Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska otrzymały fundusze

Podpisano umowę na realizację projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”. To kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych – w tym najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego – Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i udostępnienie ich za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA.

Przedmiotem projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” jest digitalizacja zbiorów specjalnych dwóch największych bibliotek w kraju i ich udostępnienie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA w celu wykorzystania m.in. na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne i edukacyjne. W efekcie realizacji projektu do otwartych zasobów on-line trafi ponad 140 tysięcy obiektów cyfrowych. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania różnych grup użytkowników – w szczególności studentów, nauczycieli i wykładowców oraz instytucji kultury wykorzystujących zasoby cyfrowe. Pozwoli im na ponowne udostępnienie obiektów bez żadnych ograniczeń, z możliwością ponownego ich wykorzystania.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Jego wartość wynosi 33 604 886,59 zł, z czego 84,63% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – działanie „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Pozostała część to wkład własny pochodzący z budżetu państwa.

Nowy projekt wzmacnia współpracę pomiędzy centralną biblioteką państwa a największą i najstarszą biblioteką uniwersytecką w Polsce, które w ramach partnerstwa połączyły swoje katalogi w 2019 roku, a na początku 2020 roku zakończyły projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, wzbogacając zasoby POLONY o ponad milion obiektów cyfrowych.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Biblioteka Narodowa