Wtorek, 21 listopada 2023
Wśród gości Michal Hvorecký, Jakub Żulczyk i Zyta Rudzka

XVII Festiwal Puls Literatury w Łodzi rozpocznie się 1 grudnia.

17. edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem “Na skraju utopii”.

Tegoroczny festiwal to 10 dni, ponad 40 spotkań autorskich, panele dyskusyjne, warsztaty, uroczysta gala Literackiej Nagrody im. Juliana Tuwima.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jakub Żulczyk, Zyta Rudzka, Zbigniew Rokita, Małgorzata Lebda, Rafał Księżyk, Małgorzata Rejmer, Joanna Kuciel-Frydryszak i Zygmunt Miłoszewski.

Łódź odwiedzi także słowacki pisarz Michal Hvorecký, autor powieści “Tahiti. Utopia” (na zdjęciu).

Z opisu książki: Jest rok 2020, a na Tahiti mieszkają już trzy pokolenia Słowaków. Dobrowolnie opuścili swój kraj czy zostali z niego wypędzeni? To wciąż jest przedmiotem dyskusji. Wciągająca, zabawna i ekscytująca historia, dla której punktem wyjściowym są wydarzenia historyczne. Obiecane lepsze życie na Tahiti nie układa się po myśli uchodźców. Opowieść o emigracji, punktach zwrotnych w historii i pragnieniu wolności.

„Po­gło­ski o pró­bach sko­lo­ni­zo­wa­nia przez ro­da­ków Po­li­ne­zji Fran­cu­skiej wy­ko­rzy­stał pi­sarz i tłu­macz Mi­chal Hvo­recký w swo­jej uto­pij­nej po­wieści »Ta­hi­ti«, wy­da­nej w 2019 roku (ogło­szo­nym Ro­kiem Milana Rastislava Štefánika). Zo­sta­ła na­pi­sa­na hi­sto­ria al­ter­na­tyw­na: Re­pu­bli­ka Cze­cho­sło­wa­cji nigdy nie po­wsta­ła, za to Sło­wa­cja po­zo­sta­je pod że­la­znym wpły­wem Wę­gier, które prze­pro­wa­dza­ją ostat­nią, okrut­ną, po­rów­ny­wal­ną wręcz z ge­no­cy­dem fazę ma­dzia­ry­za­cji, by osta­tecz­nie wy­ma­zać sło­wac­ką toż­sa­mość i usta­no­wić ma­dziar­ski Fe­lvidék, Wy­so­czy­znę, raz na za­wsze. Na ra­tu­nek przy­by­wa jed­nak sło­wac­ki Moj­żesz w po­sta­ci Mi­la­na Ra­sti­sla­va Štefánika, który pro­po­nu­je ro­da­kom roz­po­czę­cie no­we­go życia na ki­pią­cej zie­le­nią Po­li­ne­zji. Ten exo­dus ma dać po­czą­tek nowej, lep­szej Sło­wa­cji” – napisała Weronika Gogola w książce „Ufo nad Bratysławą” (Czarne, 2021).

Podczas finałowej gali festiwalu Puls Literatury, która odbędzie się w Monopolis, po raz 11. zostanie wręczona Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima, jedna z najważniejszych nagród literackich – przyznawana za całokształt twórczości.

Nominowani w tym roku to Marek Bieńczyk, Julia Fiedorczuk oraz Dorota Masłowska.

Zaplanowano także odsłonięcie muralu z podobizną Wisławy Szymborskiej z okazji 100-lecia urodzin noblistki.

Pełen program dostępny jest TUTAJ

Organizatorzy: Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi, Monopolis

 

Podaj dalej
Autor: ET