Piątek, 7 czerwca 2019
Walne Zebranie, nowy statut i konkurs na logo

W czwartek 30 maja w Nowym Sączu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida”. Zebranie otworzył Witold Kaliński, przewodniczący zarządu, który poinformował, że według wpłaconych składek lub oświadczeń o kontynuowaniu członkostwa Towarzystwo liczy 53 członków zwyczajnych i 1 członka honorowego.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji na przewodniczą Zebrania została wybrana Elżbieta Szudek, na wiceprzewodniczącego Łukasz Połomski, a na sekretarza Zebrania Paweł Zięba. Porządek obrad przyjęto przez aklamację. Na podstawie listy obecności oraz listy upoważnień komisja skrutacyjna stwierdziła ważność zebrania.
Na podstawie upoważnienia poprzedniego Walnego Zebrania Członków do Zarządu w okresie między walnymi zebraniami członków dokooptowano Rafała Skąpskiego i Sylwestra Rękasa.
Walne Zebranie Członków dokonało zmiany nazwy „Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida” na „Towarzystwo Historyczno-Literackie im. Cypriana Norwida”, a także zmiany Statutu Towarzystwa.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych wśród uczestników Zebrania uzgodniono, że składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 25 zł rocznie, a minimalna wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających wynosi: 100 zł
Po Zebraniu Witold Kaliński zwrócił się drogą elektroniczną do członków Towarzystwa z informacją, że „przez lato będziemy się rozgrzewali czyli 1. Czekali na zatwierdzenie nowego statutu w Sądzie, 2. myśleli w ogóle, 3. Myśleli o logo naszym itp.”. Przewodniczący zarządu ogłosił nieformalny konkurs na logo Towarzystwa, sugerując możliwe motywy: Norwid, pismo, Duch Dziejów, rekwizyty lokalne (ruinka zamku sądeckiego lub cóś w podobie)… Nagrodą jest skrzynka wina od prezesa.

Podaj dalej
Autor: (fran)