Piątek, 2 grudnia 2022
Zatory płatnicze pod lupą Trybunału

Gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą za dostawy, to należy mu się, oprócz odsetek, także rekompensata za koszty dochodzenia należności. I to za każdy brak płatności w odniesieniu do konkretnej dostawy, a nie tylko raz od umowy obejmującej wiele dostaw – tak zinterpretował unijne przepisy Trybunał Sprawiedliwości UE.

W wydanym 1 grudnia wyroku (sygn. C-419/21) Trybunał rozstrzygnął wątpliwość dotyczącą tzw. rekompensat za koszty odzyskiwania należności. To ustalona ustawowo kwota, która jest należna za niedotrzymanie terminu płatności za dostawy towarów lub usług, niezależnie od odsetek za opóźnienie w płatności. Jednak z unijnej dyrektywy i polskiej ustawy zwalczającej zatory płatnicze nie wynika wprost, czy te opłaty mają dotyczyć całej umowy, czy dotyczą poszczególnych dostaw. Trybunał stwierdził, że każda taka dostawa jest osobną transakcją i od każdej transakcji, za którą nie nastąpiła płatność, należy się rekompensata.

TSUE dostrzegł, że gdy występuje jedna umowa i w jej ramach wiele dostaw, za które płaci się oddzielnie, może dochodzić do wielokrotnych opóźnień za dostawy. “Kumulacja po stronie dłużnika szeregu opóźnień w płatnościach za kolejne dostawy towarów lub świadczenia usług w wykonaniu jednej i tej samej umowy nie może skutkować ograniczeniem minimalnej stałej kwoty należnej tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności za każde opóźnienie w płatnościach do jednorazowej stałej kwoty. Takie ograniczenie prowadziłoby przede wszystkim do pozbawienia skuteczności (…) dyrektywy” – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Sędziowie przypomnieli, że celem tego prawa jest nie tylko zniechęcenie do takich opóźnień w płatnościach, ale także zapewnienie, poprzez zapłatę tych kwot, rekompensaty „za koszty odzyskiwania należności poniesione przez wierzyciela”, przy czym koszty te zwiększają się proporcjonalnie do liczby płatności i kwot, których dłużnik nie uiszcza w terminie.

Dlatego właśnie TSUE uznał, ze „transakcja handlowa” to każda kolejna dostawa towarów lub każde kolejne świadczenie usług w wykonaniu jednej i tej samej umowy. Tym samym, w sytuacji gdy zapłata za każdą z tych dostaw lub za każde z tych świadczeń powinna nastąpić w określonym terminie, minimalna stała kwota 40 euro (tj. rekompensata za koszty odzyskiwania należności) jest należna z tytułu każdego opóźnienia w płatności.

Więcej informacji: https://www.prawo.pl/biznes/zatory-platnicze-w-tsue,518604.html

Autor: W, fot. Pixabay