środa, 3 stycznia 2024
Dobry wynik w 2023 roku i priorytety na przyszłość

We wtorek 19 grudnia odbyło się w Warszawie Zwyczajne Wyborcze Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska. Uczestniczyło w nim osobiście lub przez pełnomocnika 14 członków Stowarzyszenia z grupy autorów i podmiotów reprezentujących autorów, 6 członków Stowarzyszenia z grupy wydawców i podmiotów reprezentujących wydawców oraz bez czynnego prawa głosu, z głosem doradczym, przedstawiciele czterech podmiotów wspierających, w tym Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol, Polskiej Izby Książki i Izby Wydawców Prasy, a także doradcy Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie liczy obecnie 185 członków.

– Stowarzyszenie kończy 2023 rok z dobrym wynikiem, pomimo braku zaktualizowanej listy czystych nośników i spadających wpływów z opłat od przestarzałych urządzeń podlegających takiej opłacie. Ustępujący zarząd określił priorytety Stowarzyszenia na przyszłość, obejmujące m.in. maksymalizowanie przychodów z obligacji, uruchomienie platformy dofinansowań publikacji, aktywne występowanie z propozycjami prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, jak również dalsze dążenie do zmiany listy urządzeń i nośników objętych opłatami reprograficznymi – poinformowała zebranych prezes Barbara Jóźwiak.

W tajnym głosowaniu udzielono absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku.

W wyniku głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Włodzimierz Albin, Grzegorz Majerowicz i Waldemar Michalski z grupy wydawców oraz  Grzegorz Krajczok, Mirosław Stępniak i Zbigniew Żbikowski z grupy autorów, a członkami zarządu: Zbigniew Czerwiński, Barbara Jóźwiak i Małgorzata Skowrońska z grupy wydawców oraz Piotr Dobrołęcki, Janusz Kobyliński i Marzenna Wojciechowska z grupy autorów.

Przez zamknięciem Zebrania zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Barbara Jóźwiak jako prezes, Zbigniew Czerwiński i Piotr Dobrołęcki jako wiceprezesi oraz Janusz Kobyliński, Małgorzata Skowrońska i Marzenna Wojciechowska jako członkowie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Zbikowski.

[Na zdjęciu zarząd Stowarzyszenia. Od lewej: Janusz Kobyliński, Małgorzata Skowrońska, Barbara Jóźwiak, Zbigniew Czerwiński, Marzenna Wojciechowska i Piotr Dobrołęcki]

 

Podaj dalej
Autor: (fran)