Poniedziałek, 19 marca 2001
Zadłużenie Kwadro wynosi 5,3 mln złotych
7 MARCA W SIEDZIBIE WYDAWNICTWA PRÓSZYÑSKI I S-KA KOMISJA BADAJ¥CA SYTUACJÊ FINANSOW¥ HURTOWNI KWADRO PRZEDSTAWI£A WYDAWCOM RZECZYWISTY STAN FIRMY I ZAPROPONOWA £A SCENARIUSZ, KTÓRY POZWOLI£BY WYDAWCOM ODZYSKA Æ W D£U¯SZYM TERMINIE CZASU ULOKOWANE W KWADRO PIENI¥DZE ORAZ URATOWAÆ TÊ FIRMÊ PRZED UPAD£OŒCI¥. OBECNIE ZAD£U¯ENIE KWADRO WZGLÊDEM WYDAWCÓW WYNOSI OK. 5,3 MLN Z£OTYCH. Komisja zarekomendowa ³a wydawcom propozycjê zawarcia uk³adu, odroczenia terminów sp³aty nale¿noœci hurtowni oraz ewentualn¹ zamianê czêœci lub ca³oœci wierzytelnoœci na udzia³y w Holdingu Centrum, który ma podpisan¹ umowê przyrzeczenia kupna wiêkszoœciowego udzia³u w Kwadro. Wojciech P³otek z wydawnictwa SuperNowa zaproponowa ³, by w³aœciciele Holdingu Centrum zrzekli siê swoich udzia³ów na rzecz wydawców za symboliczn¹ z³otówkê. Ma³o realistyczny projekt zosta³ przyjêty bez entuzjazmu. Zdaniem Waldemara Ruty, wspó³w³aœciciela Holdingu Centrum, istnieje mo¿liwoœæ przejêcia czêœci udzia³ów w firmie przez wydawc ów-wierzycieli Kwadro. Holding ma jednak du¿¹ wartoœæ i mniejszoœciowego inwestora finansowego, co nie u³atwi ewentualnego podzia ³u maj¹tku spó³ki. Ostateczne decyzje w sprawie Kwadro nie zapad³y. Wydawcy maj¹ jednak œwiadomo œæ, ¿e upad³oœæ drugiej – …
Wyświetlono 25% materiału - 164 słów. Całość materiału zawiera 658 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się