Wtorek, 23 sierpnia 2022
Konferencja na Politechnice Lubelskiej

Politechnika Lubelska zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą standardom publikowania naukowego, która odbędzie się w tej uczelni w dniach 25–26 maja przyszłego roku. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Jak przekazują organizatorzy, wspólne rozwiązywanie problemów publikowania naukowego, zaangażowane dyskusje oraz odkrywanie nowych dróg rozwoju wydawnictw i środowisk naukowych stanowią cele organizowanego spotkania. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły publikowania tradycyjnego i elektronicznego (platformy wydawnicze), szans i wyzwań pojawiających się przed modelem otwartego dostępu (licencje Creative Commons), dostosowania polityki wydawniczej do zachodzących przemian (wymogi ministerialne) oraz współpracy wydawców z czasopismami naukowymi (aplikowanie do baz indeksacyjnych). Pojawią się również referaty poszerzające wiedzę na temat zasad etycznych i dobrych praktyk w publikowaniu naukowym, zostanie omówiona metodyka niezbędna do właściwego tworzenia i wydawania prac naukowych.

Konferencja jest skierowana do pracowników instytucji naukowych i badawczych, doktorantów, bibliotekarzy, autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawców.

Program konferencji został podzielony na cztery sesje:

Sesja I. Platformy wydawnicze – wady i zalety użytkowania: doświadczenia z użytkowania różnych platform wydawniczych do obsługi czasopism naukowych, monografii i podręczników; własne i gotowe rozwiązania systemowe; tradycyjne modele publikowania vs. publikowanie na platformach elektronicznych.

Sesja II. Modele publikowania: czasopisma hybrydowe; publikowanie hybrydowe; publikacje elektroniczne na otwartych licencjach; programy publikowania w otwartym dostępie; wydawnictwo naukowe wobec polityki otwartości; szanse i wyzwania publikowania w otwartym dostępie.

Sesja III. Dobre praktyki w publikowaniu: publikacja elektroniczna; kierunki rozwoju wydawnictw naukowych; wydawnictwo w strukturze uczelni, działalność wydawnicza bibliotek; zasady etyki w publikacjach naukowych; prawo autorskie w działalności wydawniczej; metodyka pisania i publikacji prac naukowych.

Sesja IV. Współpraca redakcji czasopisma i wydawnictwa: doświadczenia współpracy redaktorów, recenzentów i autorów; promocja i budowanie wizerunku czasopisma naukowego; modele współpracy redakcji czasopism z wydawnictwem; czasopismo w strukturze wydawnictwa; skuteczne aplikowanie do baz indeksujących; podnoszenie punktacji czasopisma na liście ministerialnej.

Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom:

  • wydarzenie naukowe poświęcone branży wydawniczej,
  • wartościowe wykłady prowadzone przez specjalistów,
  • poszerzenie wiedzy w zakresie publikowania w otwartym dostępie, na różnych platformach krajowych i zagranicznych,
  • publikację prac prelegentów w formie rozdziałów w monografii naukowej,
  • materiały konferencyjne, zaświadczenie potwierdzające udział, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, obiady i uroczystą kolację pod koniec pierwszego dnia obrad.

 

Na konferencję zostali zaproszeni jako goście:

– prof. Sue Ann Gardner z University of Nebraska–Lincoln, Lincoln, Nebraska, USA; tytuł jej wystąpienia: The Favorable Cost to Benefit Ratio of Library Publishing (Właściwy stosunek kosztów do korzyści płynących z publikacji bibliotecznych).

Prof. Sue Ann Gardner jest kierownikiem Katedry Strategii Zbiorów i Otwartych Stypendiów oraz bibliotekarzem ds. komunikacji naukowej na Uniwersytecie Nebraska-Lincoln (UNL) w USA. Jest odpowiedzialna za kształtowanie strategii gromadzenia zbiorów w bibliotekach, w tym wspieranie inicjatyw otwartego dostępu. Pomagała w tworzeniu repozytorium instytucjonalnego oraz w prowadzeniu programu wydawniczego w bibliotece UNL. W repozytorium znajduje się prawie 125 tys. pełnotekstowych pozycji, które zostały pobrane ponad 80 mln razy. W ramach działalności wydawniczej biblioteki wydano ponad 120 oryginalnych książek i jest nadzorowanych kilkanaście tytułów czasopism. Prof. Sue Ann Gardner jest specjalistą ds. praw autorskich w bibliotece i członkiem amerykańskiej grupy University Intellectual Property Officers.

– Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł jego wystąpienia: Odpowiedzialność prawna autora, redaktora i wydawcy za rozpowszechnienie utworów naukowych dokonane z naruszeniem prawa.

Prof. Grzegorz Tylec jest prawnikiem i radcą prawnym, specjalizującym się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów. Pełni funkcję kuratora Katedry Języka Retoryki i Prawa Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Jest członkiem zarządów: Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami i ekspertem z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W latach 2016-2020 pełnił funkcje: redaktora naczelnego „Zeszyty Naukowe KUL”, członka składów orzekających komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników naukowych KUL oraz rzecznika dyscyplinarnego KUL. Prowadził szkolenia dla radców prawnych, urzędników państwowych, dziennikarzy, redaktorów naczelnych czasopism oraz sędziów i prokuratorów jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prof. Grzegorz Tylec jest autorem ponad stu publikacji naukowych, w tym czterech monografii, oraz współautorem komentarza do ustawy prawo własności przemysłowej oraz komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji.

W skład Rady Naukowej konferencji wchodzą: prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej i redaktor naczelny czasopisma „Budownictwo i Architektura”, dr hab. inż. Agnieszka Rzepka, prof. Politechniki Lubelskiej, przewodnicząca Rady Naukowej Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, dr hab. inż. Paweł Komada, prof. Politechniki Lubelskiej, redaktor naczelny czasopisma „Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska” oraz dr hab. Tomasz Zientarski, prof. Politechniki Lubelskiej, redaktor naczelny czasopisma „Journal of Computer Sciences Institute”.

Na czele Komitetu Organizacyjnego stoją koordynatorzy: dr Katarzyna Weinper, dr Anna Kołtunowska i mgr inż. Katarzyna Pełka-Smętek oraz kierownik projektu Magdalena Chołojczyk.

Pytania związane z konferencją należy kierować na adres e-mailowy:konferencja-wwp@pollub.pl lub telefonicznie: tel. 81 538 4659.

Podaj dalej
Autor: (fran)