Piątek, 12 października 2018
Plany grupy

Firma Merlin Group S.A. zarejestrowała w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), zmiany w statucie.

Zmieniono treść  § 8a statutu spółki. To oznacza, że zarząd Merlina jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego spółki łącznie o kwotę nie większą niż 6,7 mln zł. Upoważnienie jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.

W oparciu o upoważnienie, zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.

Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie nie wymaga zgody rady nadzorczej.
Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, zarząd za zgodą rady nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub części.

Źródło: Dlahandlu.pl