Wtorek, 13 listopada 2018
UPADŁOŚĆ SPÓŁKI BOOKSZPAN
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 488 (16/2018)

Od kilku dni dostępna jest już nowa odsłona Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (https://obk.pik.org.pl/). Na stronie głównej prezentowane są wizytówki najbardziej aktywnych księgarń, które aktualizują dane i zamieściły na swoim profilu fotografie.

W  zasobach OBK zaprezentowano również nowy raport przygotowany w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w  województwie mazowieckim, podlaskim oraz małopolskim. Najniższy wskaźnik – w województwie opolskim i świętokrzyskim. Średnia dla Polski 0,47, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech – 0,73. Szczegóły prezentuje grafika.

Ponadto w dziale „Raporty” znalazła się również statystyka dotycząca zjawiska zamykania księgarń w okresie styczeń 2017 – sierpień 2018, w rozróżnieniu na typ lokalizacji. I tak, w miastach wojewódzkich zlikwidowano w  tym okresie 119 placówek, w miastach powiatowych 75, a miastach innego rodzaju – kolejne 127 księgarń. W omawianym okresie, w samej tylko Warszawie, zamknięto 36 księgarń. Negatywny trend był znacznie mniej powszechny w gminach wiejskich, gdzie w danym okresie zlikwidowano „zaledwie” siedem palcówek.

Jednak wspomniany rozwój funkcjonalności i publikacja nowych raportów dotyczących stanu posiadania OBK zbiegł się z decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dn. 8 października 2018, dotyczącą ogłoszenia upadłości Bookszpan Sp. z o.o., obejmującej likwidację majątku upadłego.

Na syndyka masy upadłościowej księgarskiej spółki sąd wyznaczył Małgorzatę Jarosińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 859.

W  komunikacie z  17 października syndyk wezwał wierzycieli spółki Bookszpan Sp. z o.o. do zgłaszania wierzytelności.

Ustanowiony w sprawie tymczasowy nadzorca sądowy złożył sprawozdanie, w  którym oszacował majątek dłużnika, który może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, na łączną kwotę 547.046,41 zł, zaś koszty ewentualnego postępowania upadłościowego na 300 tys. zł.

Według ustaleń sądu w skład majątku dłużnika wchodzą: środki pieniężne w wysokości 331 tys. zł; ruchomości o łącznej wartości ok. 738.559 zł, z czego zapasy magazynowe o wartości 580.819,50zł są obciążone rzeczowo, zatem z przeznaczeniem na koszty postępowania upadłościowego może być uwzględniona kwota 51.081,59 zł. Jak stwierdzono, łączna wartość majątku ruchomego i środków pieniężnych z przeznaczeniem na koszty postępowania upadłościowego wynosi zatem ok. 550 tys. zł.

Jednocześnie dłużnik, czyli Bookszpan Sp. z o.o., posiada wymagalne zobowiązania wobec 230 wierzycieli, na łączną kwotę 5 500 000,00 zł. Terminy zapłaty najstarszych wymagalnych zobowiązań przypadają na grudzień 2015 i styczeń 2016 roku, a przeważająca część zobowiązań dotyczy lat 20172018. Jednocześnie spółka Bookszpan posiada aktualne należności w kwocie 850 tys. zł. W związku z powyższymi informacjami natury finansowej sąd uznał, że Bookszpan Sp. z o.o. utraciła zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Autor: (p)