Czwartek, 25 lipca 2013
Małe pieniądze, duże zmiany
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru359
W czerwcu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło obszerną informację o Funduszu Promocji Twórczości (FPT) zwanym popularnie „funduszem martwej ręki”. Czytamy tam, że podstawę prawną jego działalności określa Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności jej rozdział 13 (art. 111 do 114) oraz art.. 40. Na podstawie tej Ustawy wydano dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Kultury z 17 stycznia 2003 roku w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U. z 30 tycznia 2003 roku), oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z 24 lutego 2003 roku w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości (Dz. U. z 10 marca 2003 roku). Działalność Funduszu regulowana jest jeszcze Rozporządzeniem ministra z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości (Dz. U. z 30 czerwca 2006 roku) oraz Zarządzeniem ministra z 5 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości (Dz. Urz. MKiDN z 5 grudnia 2012 roku). Fundusz Promocji Twórczości jest państwowym funduszem celowym i nie posiada osobowości prawnej, a dysponuje nim minister kultury i dziedzictwa narodowego. W literaturze prawniczej panuje pogląd, że „istnienie Funduszu uzasadniane jest interesem ogółu twórców, którym dzięki uzyskanym kwotom można przynajmniej częściowo zapewnić pomoc socjalną i warunki potrzebne do rozwijania twórczości”. Płacą tylko wydawcy Przychodami Funduszu są wpływy określone w art. 40 prawa autorskiego, czyli „opłaty od wysokości wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a także wpływy określone w art. 79 ust. 2 pkt. 2 prawa autorskiego czyli wpłaty z tytułu orzeczonych prawomocnym wyrokiem na skutek naruszenia prawa autorskiego sum pieniężnych na rzecz Funduszu Promocji Twórczości. Poza tym Fundusz może być zasilany „dobrowolnymi wpłatami, zapisami i darowiznami”, jak też „innymi wpływami” jak odsetki od oprocentowanych lokat w Narodowym Banku Polskim. Podstawowe źródło finansowania Funduszu Promocji Twórczości stanowi wprowadzona w 1994 roku do polskiego systemu prawa instytucja domaine public payant, uregulowana w art. 40 prawa autorskiego. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczania opłat z tytułu domaine public payant są producenci lub wydawcy utworów wskazanych w art. 40. Instytucja ta ma charakter daniny publicznej, określanej jako podatek na cele wspierania i rozwoju twórczości i kultury. Opłatami obciążone są wszystkie utwory niekorzystające z ochrony praw autorskich, a więc nie tylko takie, co do których czas ochrony autorskich praw majątkowych wygasł, ale również dzieła dawne, które nigdy nie były chronione przez prawo autorskie, gdyż powstały przed wprowadzeniem ochrony prawnoautorskiej. Wartość opłat powinna wynosić od 5 do 8 proc. wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy utworów. Obecnie jest ona określona na poziomie 5 proc. w drodze rozporządzenia ministra. Pozostałe źródła finansowania Funduszu Promocji Twórczości mają charakter incydentalny i znikomy. Jak w Afryce Instytucja domaine public payant nie jest przedmiotem ani traktatów międzynarodowych regulujących …
Wyświetlono 25% materiału - 481 słów. Całość materiału zawiera 1924 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort