środa, 24 lutego 2010
Nabywcy audiobooków 2009 – raport
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru268
W czerwcu 2009 roku firma NetPress Digital we współpracy z serwisami internetowymi specjalizującymi się w sprzedaży audiobooków – Nexto.pl, Audiobook.pl, Dosluchania.pl i Zlotemysli. pl – zbadały preferencje swoich klientów pod kątem znajomości i preferencji książek audio. Było to największe z przeprowadzonych dotychczas badań dotyczących książek mówionych, łącznie odpowiedziało 4436 respondentów. Ankieta składająca się z 22 pytań została przygotowana przez Bartłomieja Roszkowskiego oraz Piotra Gołębiowskiego z NetPress Digital, spółki będącej właścicielem serwisu Nexto.pl. Ankieta częściowo była wzorowana na analizie rynku audio przeprowadzonej przez GfK na zlecenie niemieckiego stowarzyszenia wydawców i księgarzy Boersenverein. Należy przy tym podkreślić: badania NetPress nie były prowadzone ani na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie, a zatem wyniki nie odpowiadają preferencjom Polaków, ani na reprezentatywnej próbie Internautów, a więc wyniki badań prowadzone na portalach ogólnych, a nawet portalach poświęconych książkom jako takim, mogą znacznie odbiegać od wyników badania. Po trzecie, nie jest przesądzone, że wyniki te są charakterystyczne dla wszystkich nabywców badanych sklepów. Pamiętajmy, że ankieta była prowadzona on-line. Łącznie do klientów znajdujących się w bazach danych rozesłano ponad 110 tys. zaproszeń e-mailowych z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie www.webankieta. pl. Ostatecznie ankiety wypełniło 4436 osób. Do właściwego badania wyselekcjonowano 3055 respondentów, którzy wiedzą, czym są audiobooki i przynajmniej raz w życiu dokonali zakupów w jednym z badanych serwisów. Należy podkreślić, że poszczególne serwisy były reprezentowane na różnym poziomie: Nexto.pl: próba: 3246. Wszystkich zapisanych odpowiedzi 3246 (w tym kompletnych: 3081, częściowych: 165).Audiobook.pl: próba: 671.Wszystkich zapisanych odpowiedzi 671 (w tym kompletnych: 610, częściowych: 61) .Zlotemysli.pl: próba: 224. Wszystkich zapisanych odpowiedzi 224 (w tym kompletnych: 207, częściowych: 17). Z powodu problemów technicznych księgarnia Dosluchania.pl przystąpiła do badania tuż przed jego zamknięciem i otrzymała tylko 22 wypełnione ankiety, w związku z czym wyniki pochodzące od tej księgarni nie były analizowane. . Kim są respondenciPłeć: wśród 3696 respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie o płeć, rozkład odpowiada strukturze mieszkańców Polski. W badaniu Netpress udział wzięło 1913 kobiet (51,76 proc.) oraz 1783 mężczyzn (48,24 proc.). Miejsce zamieszkania: różnice między klientami poszczególnych serwisów nie były duże. Ogólnie struktura zamieszkania respondentów w badaniu nie odpowiada ani strukturze zamieszkania Polaków, ani Internautów. Występuje zdecydowana nadreprezentacja osób w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Ogólnie na wsi mieszka 16 proc. respondentów, w miastach do 50 tys. mieszkańców – 25 proc., w miastach od 50 tys. do 500 tys. mieszkańców – 29 proc., w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 30 proc. Zastosowany w badaniach podział na klasy miejscowości jest odmienny od klasyfikacji przyjętej w innych badaniach. Dlatego porównań można dokonywać jedynie w trzech kategoriach: wieś, miasta do 500 tys., miasta powyżej 500 tys. Wiek: łącznie wśród 3703 osób, które odpowiedziały na pytanie o wiek, struktura wieku przypomina strukturę wieku Internautów znaną z innych badań. Poniżej 29 lat ma 36 proc. respondentów, w wieku 30-39 lat jest 26 proc., w wieku 40-49 lat – 17 proc., w wieku 50-59 lat – 15 proc. Powyżej 60 lat ma 5 proc. respondentów. Oznacza to, że poniżej 39 lat ma 62 proc. badanych. Występuje wyraźna zbieżność wśród ankietowanych w sklepach Zlotemysli. pl i Nexto.pl. Odsetek respondentów w wieku do 29 lat jest identyczny (42 proc. i 42 proc.). W kolejnych grupach wiekowych różnice są niewielkie. Na tle innych badań Internautów struktura wieku klientów sklepu Audiobook.pl jest wyjątkowa, uderza bardzo niski odsetek respondentów w wieku poniżej 29 lat (10 proc.), ponad połowa (55 proc.) ma więcej niż 40 lat. Ze względu na odmienną metodologię badań poniżej prezentowane wyniki należy traktować jedynie orientacyjnie. Zawód: wśród 3705 badanych najczęściej występują pracownicy umysłowi (36 proc.), następnie studenci i uczniowie (20 proc.). Stosunkowo liczną grupę stanowią osoby prowadzące własny biznes (11 proc.), osoby niepracujące (11 proc.) oraz wykonujące wolny zawód (10 proc.). Wykształcenie: 56 proc. respondentów deklaruje wykształcenie wyższe, 38 proc. – średnie i 5 proc. – podstawowe. Należy zwrócić uwagę, że w większości badań występuje kategoria „wykształcenie zasadnicze”. Brak tej kategorii w badaniu utrudnia dokładne porównania, ale należy przyjąć, że odsetek respondentów z wyższym wykształceniem jest w badanych sklepach dwukrotnie wyższy niż w badaniu Internautów SMG/ KRC i czterokrotnie wyższy niż dla całej populacji Polaków. Zarobki: w badaniu na pytanie o zarobki odpowiedzi udzieliło 76 proc. respondentów. Przyjmując 2778 za 100 proc. struktura dochodów przedstawia się następująco: • zarobki do 1499 zł netto miesięcznie deklaruje 30 proc. • zarobki w przedziale 1500-2499 netto deklaruje 32 proc. • zarobki w przedziale 2500-4999 netto – 25 proc. • zarobki wyższe niż 5000 netto – 10 proc. • zarobki wyższe niż 10 tys. netto – 3 proc. Pamiętajmy, że przeciętne wynagrodzenie roczne (brutto) w gospodarce według GUS wynosiło w 2009 roku 2943,88 zł, a w 2008 roku 2691,03 zł (http: //www.gus.pl/content/wskazniki-makroekonomiczne). Na tle różnych dostępnych badań można zaryzkować tezę, że respondenci, którzy w badaniu udzielili odpowiedzi na pytania o zarobki, zarabiają znacznie powyżej średniej. Wyniki badań Czy wiesz, czym są książki audio? Pytanie to otwierało ankietę. Po udzieleniu odpowiedzi negatywnej respondent kończył udział w badaniu i nie odpowiadał na pytania metryczkowe (płeć, miejsce zamieszkania, wiek, zawód, zarobki). Nie znamy zatem profilu respondentów, którzy nie wiedzą, czym są książki audio. Warto podkreślić, że „czym są” audiobooki wiedzieli praktycznie wszyscy respondenci biorący udział w badaniu: 99,56 proc. z serwisu Audiobook.pl, 98,67 proc. z serwisu Zlotemysli.pl i 93,75 proc. z serwisu Nexto.pl. Na 4414 respondentów „czym są” książki audio nie wiedziało 209 osób (5 proc.). Czy kiedykolwiek słuchałaś/ słuchałeś książki audio? W przypadku sklepów Zlotemysli.pl i Audiobook. pl odsetek osób, które są klientami sklepów, ale nie czytają audiobooków, jest znikomy i wynosi odpowiednio 6 proc. i 2 proc. Serwis Nexto.pl ma jeszcze spory potencjał do wykorzystania, ponad 28 proc. klientów nigdy w życiu nie słuchało audiobooków. Jak często słuchasz książek audio? Średnio na blisko 3000 respondentów połowa (51 proc.) słucha książek rzadziej niż raz w miesiącu, 17 proc. raz w miesiącu, 14 proc. raz w tygodniu i 18 proc. codziennie lub prawie codziennie. Pytanie to – jako jedno z niewielu – bardzo wyraźnie różnicuje badane sklepy. W Audiobook.pl blisko 80 proc. respondentów słucha książek w wersji mówionej minimum raz w miesiącu, a 44 proc. codziennie lub prawie codziennie. Bez wątpienia taki rozkład plasuje respondentów z tego serwisu w gronie elity słuchaczy książek mówionych w Polsce, a prawdopodobnie także na świecie. Gdzie najczęściej słuchasz książek audio? Respondenci słuchają najczęściej w domu (65 proc.), w drodze do lub z pracy (35 proc.), w podróży – wakacje lub delegacja (27 proc.). Należy pamiętać, że mogli oni wskazać na dwa miejsca, a zatem odpowiedzi nie sumują się do 100 proc. Widać równowagę pomiędzy słuchaniem w domu (65 proc. wskazań) a słuchaniem „w drodze” (64 proc. wskazań). Z badań nie wynika, czy klienci traktują zamiennie książki drukowane i audiobooki (np. w czasie wolnym w domu bądź „w drodze” jako pasażer), czy też konkurencją dla książki mówionej jest muzyka i radio (np. podczas wykonywania prac domowych i – w przypadku kierowcy – „w drodze”). W jaki sposób najczęściej słuchasz książek audio? Pytanie to należy do jednych z najważniejszych w badaniu i dobrze się stało, że respondenci mieli możliwość udzielenia trzech odpowiedzi (odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.). Pojawiły się różnice pomiędzy sklepami, ale najważniejsze są ogólne prawidłowości. Najczęściej wykorzystywane były: • przenośne odtwarzacze MP3 (53 proc.) • płyty CD – odtwarzacze CD (32 proc.) • płyty CD – w samochodzie (25 proc.) • telefony komórkowe (25 proc.) • radio (16 proc.) • inne, jak: …
Wyświetlono 25% materiału - 1207 słów. Całość materiału zawiera 4831 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się