RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Wtorek, 27 lipca 2021
Joan Wolf
Joan Wolf, zainspirowana starotestamen­tową historią o wędrówce Izraelitów do ziemi Kanaan i zburzeniu murów Jerycha, chętnie wraca na łamach książki do wyda­rzeń i postaci opisanych w Księdze Jozuego. Oczywiście powieść jest zbeletryzowanym dziełem amerykańskiej pisarki, ale histo­ria mądrej i pięknej Rachab niesie w sobie zarówno dużo prawdy historycznej, jak i sporo autorskiej fantazji. Ponadto jest […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Daria Łamejko
Daria Łamejko powraca z nowym tomikiem po siedemnastu latach. Z przyjemnością stwier­dzam, że „Czas teraźniejszy dokonany” jest tomikiem bardzo dobrym. Pierwszy wiersz w tomiku, czyli „Wszystkie słowa niezapisane” sprawia, że jedyne, czego chcę, to czytać dalej. Już w tym momen­cie zapoznajemy się z pięknymi metaforami, zresztą bardzo charakterystycznymi dla autorki, na przykład „a ja znów […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Helena Janeczek
Urodziła się w roku 1910 w Stuttgarcie jako Gerda Pohorylle, w polskiej rodzinie żydow­skiej, przybyła do Niemiec u progu XX wieku z Galicji. Istnieją przesłanki, że polski był jed­nym z języków, którym mówiła od dzieciń­stwa (wskazują na to jej kontakty z Polakami w czasie wojny w Hiszpanii), być może znała też jidysz, na co dzień […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Alberto Angela
Ostatnia królowa hellenistycznego Egiptu, o nieprzeciętnej urodzie, inteligencji i ambi­cjach, metresa Cezara i Antoniusza, pobudza wyobraźnię od ponad dwu tysiącleci. Zdobyła wielką władzę, by wszystko stracić. Przetrwała w legendzie. Ceniony popularyzator wiedzy o starożyt­ności (Rzymie zwłaszcza) skrupulatnie podąża jej życiową ścieżką. Nierzadko wspierając się przekazami historycz­nymi. Plutarch w „Żywotach sławnych mężów” jej pierwszą schadzkę z […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Anna Król
Na liście książek „górskich” – niezwykle mod­nych ostatnimi czasy – powyższa plasuje się moim zdaniem stosunkowo nisko. Może za­winił koncept. Usiłujący związać doświadcze­nia taternicze autorki z opowieściami o pro­toplastkach i pionierkach polskiej wspinaczki. Niestety obydwie integralne narracje łączą siermiężne szwy. Ale jeżeli przebrniemy już przez toporną, nafaszerowaną feminizmem treść, to być może znajdziemy odpowiedzi na […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Pod red. Roberta Spałka
Publikacja stanowi pierwszy tom siedmioczę­ściowej serii ukazującej różne aspekty życia społecznego i politycznego w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945. Cykl otwiera zbiór tekstów dotyczących okupacji niemieckiej w stolicy w 1939 roku napisanych przez historyków Oddziałowe­go Biura Badań Historycznych IPN w War­szawie. Książka rozpoczyna się esejem Roberta Spałka „Dro­ga do Września ‘39”, omawiającym historię polityczną Polski […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Pod red. Roberta Klementowskiego i Jarosława Syrnyka
Tom zawiera siedem tekstów poświęconych aparatowi represji w okresie Polski Ludowej i PRL. W zasadzie dotyczy on zgrzytów, jakie miały miejsce w bezpiece. Dla przykładu, Justyna Dudek opisa­ła konflikt z przełomu 1948 i 1949 roku na szczeblu lokalnym – w Lublinie – mię­dzy I sekretarzem Komitetu Wojewódz­kiego Grzegorzem Wojciechowskim a szefem Wojewódz­kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Jakub Ostromęcki
Kino to ułuda, a historia to fakty – taki wnio­sek nasuwa się po lekturze książki świetnego znawcy zagadnienia, bo od lat opisującego na łamach miesięcznika „Do Rzeczy. Historia” fil­my inspirowane wydarzeniami z dziejów. Weźmy bohaterów serialu pt. „Wikingowie”. Miast, jak przystało na Normanów, wdziewać ubiory z wełny, występują w odzieniach skórzanych niczym współcześni motocykliści, do […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Anna Zonová
Kolejny, popularny w dzisiejszej prozie, przy­kład narracji poprowadzonej na kilka gło­sów. Tym razem Anna Zonová oddaje pa­łeczkę czworgu swoim bohaterom i wiedzie ich od powojennych zmian do wyczekane­go przełomu ustrojowego niemal pół wie­ku później. Parafrazując tytuł jednego z filmów Pe­tera Greenawaya, kwartet prowadzący czytelniczki i czytel­ników przez zawiłości fabuły określiłbym następująco: te­ściowa, jej synowa, jej […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Denis Johnson
Kolejne rozdziały tej niewielkiej prozy stano­wią ilustracje następujących po sobie etapów życia głównego bohatera. To właśnie zwraca uwagę — sukcesywne, niestykające się w cza­sie obrazy. Porównałbym więc narrację w to­mie z fotografiami wyświetlanymi w fotopla­stykonie lub pierwszymi filmami, w których zbyt mała częstotliwość wyświetlanych klatek nie tworzyła nieprzerwanego strumienia, pozwalając na do­strzeżenie przerw. Dzięki temu […]