Wiadomości Księgarskie 2016

18.00 brutto 17.14 netto

Kategoria:

Opis

Z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich ukazał się nowy – 79.  numer “Wiadomości Księgarskich”.

Sporo w nim miejsca poświęcono historii Stowarzyszenia, znalazły się tam materiały, jakie pozwolą zajrzeć za kulisy tworzenia naszej organizacji w 1956 roku i przypomnieć także, że w jej działalności bywały też momenty trudne.

Obszerne kalendarium SKP przygotowane przez Krzysztofa Kaletę daje przegląd najważniejszych wydarzeń z życia
Stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 60 lat (1956-2016).

Rubrykę “Wydarzenia-informacje-komunikaty” zamyka doniesienie Ireny Janowskiej-Woźniak o zakończonej IV edycji konkursu PTWK na najlepsze prace dyplomowe wyższych uczelni z zakresu szeroko pojętych zagadnień
edytorstwa.

W rozmowie numeru mamy okazję uczestniczyć w ciekawym dwugłosie Józefy Witas, właścicielki księgarni Agora w Bolesławcu oraz Zofii Szpojankowskiej, która prowadzi Księgarnię Warszawską w budynku dawnej PAST-y przy ul. Zielnej w Warszawie. Obie panie zaczynały swój staż księgarski w czasach Domu Książki, przetrwały pomyślnie rozpad dawnego modelu księgarstwa państwowego i z sukcesem odnalazły się w nowej sytuacji transformacji ustrojowej.

O pracach nad tworzeniem Ogólnopolskiej Bazy Księgarń pisze w dziale poświęconym rynkowi książki Ewa Tenderenda-Ożóg, wiceprezes spółki Biblioteka Analiz. Ta inicjatywa, mająca dać pogląd i obraz stanu segmentu dystrybucji książki w Polsce, liczy sobie zaledwie rok działalności, a przyniosła już wymierne, ważne efekty w postaci
zautomatyzowanej, ogólnodostępnej i bezpłatnej informacji o 1725 księgarniach w różnych miejscowościach naszego kraju.

W tym samym dziale zamieszczamy dwa artykuły Jerzego Leszka Okuniewskiego, prezesa Książnicy Polskiej w Olsztynie. Oba artykuły, erudycyjne i świetnie udokumentowane, dotyczą niezmiernie ważnej dla rynku książki problematyki. Pierwszy, zatytułowany “Dylematy polskiego rynku wydawniczo-księgarskiego” ukazuje obecną kondycję rynku książki i największe jego defekty, szczególnie w sferach dystrybucji, zarówno hurtu, jak i detalu. Autor analizuje dogłębnie przyczyny spadku wartości rynku, wśród których na pierwszym miejscu stawia stan czytelnictwa, następnie zaś “wyprowadzenie” z księgarstwa podręczników szkolnych i ubytek części klienteli, jaką stanowiły dawniej biblioteki, dalej tzw. wojny rabatowe itd, itd.

Natomiast w artykule “Przyszłość książek, przyszłość czytelnictwa” Jerzy Okuniewski omawia cenne publikacje autorów polskich i zagranicznych dotyczące tego zagadnienia. Rola czytania “intensywnego” (aktywnego) w epoce
automatyzacji i robotyzacji życia i gospodarki jest nie do przecenienia.

W dziale antykwarycznym znajdziemy obszerne omówienie, jakie zapewne zainteresuje wielu naszych czytelników, zatytułowane “Aukcje wczoraj i dziś (w PRL i w III RP)” pióra Pawła Podniesińskiego, znanego w branży eksperta i rzeczoznawcy SKP w zakresie wtórnego rynku książki.

Kolejny dział naszego czasopisma, obejmujący doniesienia z życia organizacji księgarskich, tym razem zawiera obszerne omówienie działalności Klubu Miłośników Historii Księgarstwa za lata 2015-16. Klub ten, afiliowany przy Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, gromadzący co miesiąc uczestników i gości w warszawskim staromiejskim Klubie Księgarza, jest forum wielu ożywionych dyskusji, prelekcji, gawęd i wykładów nie tylko dotyczących historii księgarstwa polskiego, ale i wielu zagadnień nurtujących obecne środowisko branżowe. Autorami sprawozdania są Krystyna Dołoszyńska i Kazimierz Mrowczyk. W tym samym dziale umieściliśmy relację z dorocznego spotkania w dniu święta księgarskiego, obchodzonego tradycyjnie pod nazwą “12/13” z grudnia 2015 roku.

Zapewne z zainteresowaniem dostrzegą nasi Czytelnicy dwa ciekawe artykuły tyczące kształcenia księgarzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników naszej branży. Piotr Dobrołęcki w lekkiej, niemal anegdotycznej, formie przedstawia kulisy powstania i egzystencji pierwszej edycji Polskiej Akademii Księgarstwa, natomiast Jerzy
Okuniewski w artykule “O problemach edukacji zawodowej księgarzy” daje szeroki obraz smutnego stanu spadku pozycji zawodowej księgarza w powszechnym odczuciu społecznym, przyczyn tego upatrując m.in. w niedostatecznych kwalifikacjach zawodowych nowozatrudnionego personelu księgarń. Ten stan rzeczy ulega szczęśliwie poprawie dzięki studiom uniwersyteckim PAK, o czym prezes Okuniewski pisze szerzej i ze szczególną znajomością sprawy.

W dziale poświęconym historii książki i księgarstwa znalazł się erudycyjny artykuł dr Adama Nowaka na temat początków i rozwoju katalogów księgarskich. Autor omawia dystrybucję książki poprzez targi lokalne i międzynarodowe (ze szczególnym uwzględnieniem targów frankfurckich i lipskich).

Stały nasz dział “Ludzie książki” tym razem poświęciliśmy kilku “ojcom SKP”, czyli tym, którzy w 1956 roku
najbardziej zabiegali o utworzenie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i później znacząco przyczynili się do jego rozwoju. Znalazły się tu sylwetki Zbigniewa Balickiego, Józefa Osieckiego, Stanisława Malawskiego i Michała Jagły. Warto poznać biogramy tych znakomitych księgarzy, którzy już na trwałe weszli do panteonu najbardziej zasłużonych
koryfeuszy polskiego księgarstwa.

Zamykamy ten numer nowo wprowadzonym działem lżejszego kalibru, serwując nieco uśmiechu w postaci dwóch znakomitych rysunków Andrzeja Mleczki i kilkoma anegdotami, którymi zawsze sypie jak z rękawa kierownik Klubu Księgarza Jan Rodzeń, a także paru fraszkami, wybranymi z trudno już dziś dostępnej książki Tadeusza Hussaka “Księgarz wesoły był…”.
dr Andrzej Skrzypczak
redaktor naczelny “Wiadomości Księgarskich”

 

 

Spis treści:

Andrzej Skrzypczak Słowo wstępne

Katarzyna Balicka-Więckowska Zanim powstało SKP

Kazimierz Rzewuski Postscriptum do ostatniego rozdziału

WYDARZENIA – INFORMACJE – KOMUNIKATY

60 lat Stowarzyszenia Księgarzy Polskich – Kalendarium  1956-2016

Irena Janowska-Woźniak – Konkurs im. Leona Marszałka trzyma się

ROZMOWA NUMERU

Krzysztof Kaleta w rozmowie z Józefą Witas i Zofią Szpojankowską

Książka to także kultura, czyli dwugłos księgarski w sprawie

RYNEK KSIĄŻKI

Ewa Tenderenda-Ożóg Ogólnopolska Baza Księgarń – rok od uruchomienia projektu
Jerzy Okuniewski Dylematy polskiego rynku wydawniczo-księgarskiego

Jerzy Leszek Okuniewski Przyszłość książek, przyszłość czytelnictwa

DZIAŁ ANTYKWARYCZNY

Paweł Podniesiński Aukcje wczoraj i dziś (w PRL i w III RP)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI KSIĘGARSKICH
Katarzyna Dołoszyńska i Kazimierz Mrowczyk Klub Miłośników Historii Księgarstwa i jego działalność w latach 2015-2016
Rocznice, jubileusze, czyli Dzień Księgarza AD 2015
Wpisy do ksiąg pamięci Klubu Księgarza
KSZTAŁCENIE KSIĘGARSKIE
Piotr Dobrołęcki Jak to z PAK było?
Jerzy Leszek Okuniewski O problemach edukacji zawodowej księgarzy

HISTORIA KSIĄŻKI I KSIĘGARSTWA

Adam Nowak Katalogi księgarskie – messkataloge

LUDZIE KSIĄŻKI
„Ojcowie” Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

MISCELLANEA KSIĘGARSKIE
Anegdoty klubowe, czyli zdarzenia przez Jana Rodzenia spisane
Księgarskie fraszki i rymowanki

 

 

Dodatkowe informacje

Liczba stron

112

Okładka

miękka

Rok wydania

2016

Wydawca

Biblioteka Analiz