Miejsceonline
Termin23 marca 2022 r.
Cena550 zł + VAT

Celem szkolenia organizowanego przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Patrimonium jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat coraz częściej spotykanego na rynku wydawniczym zjawiska naśladownictwa produktów i jego prawnych aspektów.

Konkurowanie między wydawcami nie jest zabronione – wręcz przeciwnie: w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest zjawiskiem pożądanym, gdyż w naturalny sposób reguluje rynkowe zachowania producentów i konsumentów. Jednak konkurowanie musi mieścić się w granicach tzw. uczciwej konkurencji. Gdy tę granicę przekracza, staje się naruszeniem praw drugiego przedsiębiorcy i źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Ponadto walka konkurencyjna między wydawcami może również przybierać formę naruszeń prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych, dóbr osobistych w postaci nazwy przedsiębiorcy. Celem szkolenia jest naświetlenie problemów występujących na styku przede wszystkim ochrony prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji, a także zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z praktyki. Odrębna część szkolenia zostanie poświęcona analizie zgłoszonych prze uczestników przypadków.

 • Co to jest naśladownictwo produktów na rynku wydawniczym i jakie mogą grozić za to konsekwencje?
 • Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji?
 • Czy czyn nieuczciwej konkurencji może być jednocześnie naruszeniem praw autorskich?
 • Jakie są zasady ochrony prawnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
 • Czy wolno wydać książkę pod takim samym tytułem co konkurencja?
 • Czym naśladownictwo produktu wydawniczego różni się od plagiatu?

 

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa konkurencji (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w kontekście zjawiska naśladownictwa produktów, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej.

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, pracowników instytucji kultury, ludzi nauki, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy oraz innych twórców, a także innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

 

Program szkolenia:

I Zjawisko naśladownictwa jako jedno z zachowań rynkowych wydawców.

  1. charakterystyka zjawiska i jego przejawy
  2. skala zjawiska
  3. przyczyny i motywacje uprawiania naśladownictwa
  4. czy zawsze nielegalne i szkodliwe?

II Naśladownictwo w działalności wydawniczej – typowe i mniej typowe przypadki naruszeń.

III Różne rodzaje naśladownictwa w działalności wydawniczej

  1. naśladownictwo treści
  2. naśladownictwo warstwy pozatekstowej – forma i sposób prezentacji
  3. naśladownictwo modeli i pomysłów biznesowych oraz promocji

IV Dobra niematerialne – podstawowy „surowiec” w działalności wydawcy. Typologia prawna dóbr intelektualnych w działalności wydawcy.

   1. utwór – typologia i jego rodzaje
   2. utwory zależne i inspirowane
   3. wizerunek osób
   4. prawa do postaci fantazyjnych
   5. dobra intelektualne pozbawione cech twórczości

V Plagiat jako przejaw prawnoautorskiego naśladownictwa.

    1. rodzaje plagiatów
    2. plagiat a opracowania, utwory inspirowane i zapożyczenia

VI Zakres ochrony utworów naukowych, edukacyjnych, encyklopedycznych i słownikowych.

VII Jedno dobro, wiele możliwości ochrony – w jakiej relacji pozostają do siebie różne regulacje prawne odnoszące się do tego samego dobra intelektualnego.

VIII Czy zawsze prawo autorskie należycie chroni przed naruszeniami? Elementy publikacji budzące wątpliwości co do autorskiego charakteru i skuteczność ich ochrony.

IX Naśladownictwo jako czyn nieuczciwej konkurencji.

  1. pojęcie naśladownictwa
  2. naśladownictwo niewolnicze
  3. „pasożytnictwo intelektualne” jako forma naśladownictw

X Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w działalności wydawniczej.

   1. prawa własności przemysłowej w działalności wydawniczej
   2. dozwolone sposoby korzystania z cudzej własności przemysłowej w ramach działalności wydawniczej

XI Naśladownictwo a dobra osobiste z kodeksu cywilnego.

    1. prawo do twórczości naukowej i artystycznej
    2. renoma wydawnictwa

XII Dochodzenie roszczeń dotyczących różnych przejawów naśladownictwa z uwzględnieniem katalogu roszczeń prawnoautorskich.

XIII Jak ochronić się przed zarzutami różnego rodzaju naśladownictwa?

  1. klauzule umowne dotyczące odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich
  2. czy wydawca może w umowie wyłączyć lub ograniczyć własną odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich dokonane przez autora publikacji?
  3. zabezpieczanie wydawcy w przypadku innych niż twórcze dóbr intelektualnych
  4. generalne wskazówki jak identyfikować i zapobiegać naśladownictwu w bieżącej działalności wydawniczej

XIV Kiedy zarzut naśladownictwa jest z góry niesłuszny? Ustawowe i zwyczajowe granice naśladownictwa.

  1. domena publiczna w przypadku różnych rodzajów utworów
  2. dozwolony użytek i instytucje podobne
  3. ustawowe wyłączenia spod ochrony
  4. naśladownictwo zwyczajowe i konieczne

XV Rozwiązywanie praktycznych problemów zgłoszonych przez uczestników.

 

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

 

Informacje organizacyjne:

 

Termin i miejsce szkolenia: 23 marca, godz. 10.00-15.00, online

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkoleń:

 

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia