Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Nowe technologie w działalności wydawniczej  – aspekty prawa autorskiego”.

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności wydawniczej – poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające z postępującego rozwoju technologicznego, a więc z uwzględnieniem takich nowych obszarów działalności wydawniczej jak: książki elektroniczne (e-booki), rozpowszechnianie chronionych treści w sieciach komputerowych, rozpowszechnianie utworów w elektronicznych systemach edukacyjnych (whiteboard, e-learning). Omówiony zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność wydawniczą, a także planowane zmiany w tym zakresie – wszystko to w kontekście wpływu nowych technologii na rozwiązania prawa autorskiego.

Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej.

Program szkolenia

1. Pojęcie utworu – granice ochrony autorskoprawnej.

2. Treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego (autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe) oraz wynikające z niej konsekwencje (prawa i obowiązki autora i wydawcy na gruncie prawa autorskiego).

3. Dozwolony użytek chronionych utworów:
a. dozwolony użytek osobisty
b. dozwolony użytek publiczny (m.in. prawo cytatu, jego granice i konsekwencje naruszenia praw wyłącznych poprzez wykroczenie poza prawo cytatu, granica prawa cytatu a bezpłatne korzystanie z kontentu prasowego)

4. Umowy prawa autorskiego – jak chronić interesy wydawcy?
a. rodzaje umów prawa autorskiego
b. forma umów prawa autorskiego
c. przedmiot umowy
d. wynagrodzenie
e. pola eksploatacji
f. przyjęcie utworu; usterki utworu
g. nadzór autorski
h. odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

5. Naruszenie praw autorskich i wynikająca z niego odpowiedzialność:
a. na czym może polegać naruszenie praw autorskich (naruszenie autorskich praw osobistych, naruszenie autorskich praw majątkowych, naśladownictwo – aspekty prawne)
b. odpowiedzialność cywilna
c. odpowiedzialność karna

6. Kontent w Internecie:
a. korzystanie z kontentu w Internecie – co jest niezgodne z prawem?
b. odpowiedzialność prawna i finansowa osób wykorzystujących treści w Internecie
c. legalne sposoby korzystania z treści w Internecie – licencje ustawowe
d. najnowsze orzeczenia ETS w zakresie prawnoautorskiej ochrony kontentu w Internecie
e. korzystanie ze zdjęć i wizerunków w Internecie – analiza zakresu legalności

7. Odpowiedzialność za treść w Internecie – aktualny stan prawny i proponowane zmiany legislacyjne w Polsce i UE

8. Przypadki naruszenia prawnoautorskiej ochrony kontentu w Internecie – możliwe zarzuty na przykładzie ostatnich orzeczeń ETS (sprawy dotyczące transferu plików MP3, transferu plików filmowych, nakaz stosowania urządzeń filtrujących treści, framing, rozpowszechnianie utworu bez zezwolenia, wzmocnienie ochrony prawnoautorskiej).

9. Przeciwdziałanie naruszeniom praw do publikacji elektronicznych w Internecie – klauzule, wzajemne relacje kontraktowe DRM (Digital Rights Management) – identyfikatory, kontrola dostępu, aspekty prawne (metadane jako utwór prawnie chroniony), elektroniczny zbiorowy zarząd prawami autorskimi

10. Relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (m.in. ZAiKS) w zakresie licencjonowania treści on-line:

a. uwarunkowania prawne
b. aspekt ekonomiczny
c. główne problemy
d. portale społecznościowe

11. Dozwolony użytek a ochrona baz danych jako utworów na podstawie prawa autorskiego i z tytułu ochrony sui generis.
12. Analiza i rozstrzyganie wybranych przypadków z praktyki zawodowej uczestników.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat prawnej ochrony utworu kartograficznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 30 czerwca 2011 roku, w godz. 9.30-17.00
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9 (sala F)

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł + 23% VAT. Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu

Kontakt w sprawie szkoleń:

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając
ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                    

Ewa Tenderenda-Ożóg
ewa@rynek-ksiazki.pl
tel. (22) 828 36 25 (26)

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
tel/faks 22 827 93 50
www.rynek-ksiazki.pl