Biblioteka Analiz, Kancelaria Patrimonium oraz Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy Zapraszają do udziału w szkoleniu: Ochrona wizerunku w działalności wydawniczej

Termin: 1 marca

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor mieszcze się w Millennium Plaza – al. Jerozolimskie 123A na XV piętrze.

Cel szkolenia:
Praktyczne omówienie zagadnień ochrony wizerunku.
Wskazówki dla korzystających z materiałów zawierających wizerunek:
1) co sprawdzać i jak, gdy kupujemy zdjęcie lub inne materiały zwierające wizerunek?
2) na co uważać w umowach z fotografem, z bazą/bankiem zdjęć, agencją reklamową?
3) kiedy nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku?
4) jakie umowy, w jakiej formie i z kim podpisywać, aby zgodnie z prawem korzystać z wizerunku?
5) co nam grozi za narusznie cudzego wizerunku i co zrobić, żeby zminimalizować negatywne konsekwencje?

Program szkolenia:
1. Zagadnienia ogólne

1) co to jest wizerunek?
2) rodzaje wizerunku
 wizerunek osoby fizycznej
 maska artystyczna
 „wizerunek piśmienniczy”
 wizerunek zbiorowy
 wizerunek dzieci
 sobowtóry
 right to publicity
 wizerunek sportowców
 wizerunek osoby zmarłej
  „wizerunek” budynków
 „wizerunek” zwierząt

3) zasady ochrony wizerunku
a. ochrona w u.p.a.p.p.
b. ochrona w k.c.
c. regulacje w prawie prasowym
d. ochrona w ustawach szczególnych
4) kiedy można wykorzystać cudzy wizerunek?
a. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
b. zapłata za pozowanie
c. osoby powszechnie znane wykonujące funkcje publiczne
d. szczegół większej całości

2. Wizerunek a prawa autorskie i pokrewne

1) prawa do dzieła obejmującego wizerunek
2) prawa twórcy a prawa osoby przedstawionej
3) sposób określenia zakresu wykorzystania prawa do wizerunku
4) dozwolony użytek wizerunku?
5) nabywanie zdjęć w bankach zdjęć

3. Zgody i umowy dotyczące wykorzystania wizerunku

1) kiedy nie jest potrzebna zgoda?
2) co to jest zgoda na wykorzystanie wizerunku?
3) forma zgody i podmiot uprawniony do jej udzielenia
a. czy ustna zgoda jest wystarczająca?
b. domniemanie zgody?
c. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
d. zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby zmarłej
4) zakres zgody  – jakie zasady interpretacji?
5) możliwość udzielenia dalszej zgody?
6) odwołalność zgody

4. Komercjalizacja wizerunku

1) co to jest wizerunek komercyjny?
2) right to publicity
3) prawa do merchandisingu
4) szczególne zasady ochrony wizerunku komercyjnego

5. Ochrona wizerunku

1) czas ochrony
2) roszczenia w przypadku naruszenia
a. wizerunek jako dobro osobiste
b. kumulacja roszczeń
c. jak można usuwać skutki naruszeń?
d. odszkodowanie czy zadośćuczynienie?
e. wysokość kwot za naruszenie wizerunku
f. odpowiedzialność karna

Wykładowcy:
Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi (www.patrimonium.com.pl). Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. W latach 2009-2010 wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni, zaś od 2010 roku na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (druga kadencja). Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Joanna Lassota – od 2002 jest partnerem Kancelarii Adwokackiej LASSOTA I PARTNERZY, w ramach której obecnie kieruje jej Oddziałem we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ (1997). Pracę magisterską pt. “Pierwotne nabycie praw autorskich w systemie kontynentalnym i anglosaskim”, przygotowała jako stypendystka japońskiej fundacji Rsyiochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, w ramach programu LL.M. of Intellectual Property na Londyńskim Uniwersytecie Queen Mary and Westfield College obejmującego kursy: International and Comparative Law of Copyright and Related Rights, International and Comparative Law of Trade Marks, Designs and Unfair Competition, Industrial & Intellectual Property Law. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności niematerialnej (D.E.A. de droit de creactions immaterielles) na Uniwersytecie Montepellier I we Francji (1998/1999), broniąc pracę dyplomową pt. Les noms de domaine et leur contentieux (Nazwy domen i spory ich dotyczące). Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży w kancelariach prawno-patentowych w Niemczech (1995) i Stanach Zjednoczonych (1996), jako współpracownik krakowskiej Kancelarii Prawnej Traple, Konarski i Podrecki s.c., współpracownik Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusz Sobczyk & Współpracownicy od 2002 jako partner Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy. Prawo autorskie należy do dziedzin specjalizacji zawodowej adwokata Joanny Lassoty. Od 6 lat we współpracy z wydawnictwem Biblioteką Analiz sp. z o.o. i Kancelarią Patrimomium prowadzi otwarte konferencje oraz specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli branży wydawniczej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie praw własności intelektualnej obejmuje między innymi obsługę prawą i reprezentację w postępowaniach sądowych takich podmiotów jak organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, instytucje kultury (producenci festiwali, muzea, ośrodki dokumentacji, regionalne fundusze filmowe), stowarzyszenia twórców i artystów wykonawców, producenci filmowi i telewizyjni, instytucje publiczne finansujące produkcje filmowe, stacje telewizyjne i radiowe, wydawnictwa, agencje reklamowe, firmy komputerowe i internetowe oraz indywidualni twórcy i artyści wykonawcy.

Marcin Lassota – adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwent Wy-działu Prawa i Administracji UJ (2001). W ramach studiów na Uniwer-sytecie Jagiellońskim ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego, prowadzoną we współpracy z uniwer-sytetami w Moguncji i Heidelbergu. Uczestniczył w licznych polsko-niemieckich seminariach prawniczych, m.in. z zakresu prawa energetycznego i prawa mediów. W 2002 roku ukończył pody-plomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 roku na Johannes Guten-berg Universität Mainz w Niemczech zdobył tytuł naukowy Magister Legum (LL.M.), broniąc pracę z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa mediów i prawa autorskiego oraz prawa konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. podczas prak-tyki i pracy w spółce partnerskiej Kubas, Kos – Adwokaci w Krakowie oraz stażu zagranicznego w kancelarii Dr. Petereit & Armbrüster w Moguncji (RFN).

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 1 marca

Miejsce: Warszawa

Czas szkolenia: 9.30 – 17.00, w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa

Koszt udziału jednej osoby: 700 zł + 23 proc. VAT. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Kamila Bauman, kamila@rynek-ksiazki.pl,  tel. (22) 828 36 31, 826 73 54

Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl,  tel. (22) 828 36 25 (26)