Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny polskiej ustawy – po kolejnej “dużej” nowelizacji, która weszła w życie 21 października 2010 r., a także tuż przed planowaną nowelizacją związaną z implementacją dyrektywy o dziełach osieroconych (termin implementacji: 29 października 2014). Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Program szkolenia:

1. Co to jest prawo autorskie?

a) definicje prawa autorskiego
b) miejsce prawa autorskiego w systemie prawnym

2. Źródła prawa autorskiego

a) regulacje prawa autorskiego w prawie krajowym
b) regulacje prawa autorskiego w prawie międzynarodowym
c) regulacje prawa autorskiego w prawie europejskim

3. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

a) definicja utworu
b) wyłączenia ustawowe
c) rodzaje utworów (m.in. utwory inspirowane, utwory zależne, utwory zbiorowe i zbiory utworów, utwory z zapożyczeniami)

4. Podmiot prawa autorskiego

a) autor i jego pozycja
b) współtwórczość
c) twórca-pracownik (utwory pracownicze)
d) spadkobierca
e) nabywca autorskich praw majątkowych

5. Treść prawa autorskiego

a) autorskie prawa osobiste
b) autorskie prawa majątkowe

6. Czas trwania autorskich praw majątkowych

7. Dozwolonych użytek chronionych utworów

a) dozwolony użytek osobisty
b) dozwolony użytek publiczny (m.in. prawo cytatu)

8. Umowy prawa autorskiego

a) rodzaje umów prawa autorskiego
b) forma umów prawa autorskiego
c) przedmiot umowy
d) wynagrodzenie
e) pola eksploatacji
f) przyjęcie utworu; usterki utworu
g) nadzór autorski
h) odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

9. Prawa pokrewne – kategorie, charakterystyczne cechy, czas i zakres ochrony.

10. Organizacje zbiorowego zarządzania – wpływ nowelizacji obowiązującej od 21 października  2010 r. na prowadzenie działalności wydawniczej

a) co to jest zbiorowy zarząd – celowość i zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania
b) organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce i innych systemach prawnych
c) tabele wynagrodzeń i ich zatwierdzanie
d) Komisja Prawa Autorskiego – procedury, kontrola sądowa orzecznictwa, udział użytkowników w postępowaniu

11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich

a) odpowiedzialność cywilna
b) odpowiedzialność karna

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności “kultura amerykańska” w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji “Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu “Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach “Rzeczpospolitej”, “Biblioteki Analiz” i “Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych “Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury (trzecia kadencja).


Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 28 listopada 2014 r., w godz. 9.30-16.30

Miejsce: Warszawa- centrum (szczegółowe informacje dot. miejsca szkolenia zostaną przekazane uczestnikom min. 1,5 tyg. przed datą szkolenia).

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. + VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2014 r.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając:   ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:    ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort