Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w
szkoleniu: “Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony utworu naukowego”.

Termin: 25 kwietnia 2017 r.
Warszawa, godz. 9.30-16.30

Celem szkolenia
jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności
uczelni wyższych – poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie
utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego – autorskie
prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych
utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego
konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające ze specyfiki
funkcjonowania uczelni wyższych, ochrony utworu naukowego oraz
postępującego rozwoju technologicznego.

Omówiony
zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich
nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność pracowników
naukowych i uczelni wyższych, a także planowane zmiany w tym zakresie.
Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa
autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli
również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej.

Szkolenie jest adresowane
do pracowników naukowych oraz pracowników administracyjnych uczelni
wyższych, instytutów badawczych i innych jednostek naukowo-badawczych
zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności
naukowo-dydaktycznej.

Program szkolenia

1.    Pojęcie utworu – granice ochrony autorsko-prawnej:
a.    definicja utworu
b.    przesłanki ochrony prawnoautorskiej (przesłanka oryginalności, przesłanka indywidualności)
c.    brak ochrony prawno-autorskiej koncepcji, pomysłu, tematu badawczego, wyników badań
d.   
specyfika ochrony prawnoautorskiej utworu naukowego (elementy utworu
naukowego chronione prawem autorskim oraz wyłączone spod ochrony prawa
autorskiego)
e.    inne reżimy prawnej ochrony twórczości
naukowej (ochrona dóbr osobistych, prawna ochrona baz danych, zwalczanie
nieuczciwej konkurencji)
f.    wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego
g.    rodzaje utworów
2.   
Treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego (autorskie prawa
osobiste, autorskie prawa majątkowe) oraz wynikające z niej konsekwencje
(prawa i obowiązki autora i wydawcy na gruncie prawa autorskiego).

3.    Utwór pracowniczy “zwykły” a utwór pracowniczy naukowy.

4.    Dozwolony użytek chronionych utworów:
a.    dozwolony użytek osobisty (korzystanie z kserokopii chronionych materia-łów)
b.   
dozwolony użytek publiczny (m.in. licencja na rzecz instytucji
naukowych i oświatowych, przywilej biblioteczny, prawo cytatu, jego
granice i konse-kwencje naruszenia praw wyłącznych poprzez wykroczenie
poza prawo cytatu, granice prawa cytatu)

5.    Umowy prawa autorskiego:
a.    rodzaje umów prawa autorskiego
b.    forma umów prawa autorskiego
c.    przedmiot umowy
d.    wynagrodzenie
e.    pola eksploatacji
f.    przyjęcie utworu; usterki utworu
g.    nadzór autorski
h.    odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

6.    Naruszenie praw autorskich i wynikająca z niego odpowiedzialność:
a.   
na czym może polegać naruszenie praw autorskich (naruszenie autorskich
praw osobistych, naruszenie autorskich praw majątkowych, naśladownictwo –
aspekty prawne, problem plagiatu i autoplagiatu)
b.    odpowiedzialność cywilna
c.    odpowiedzialność karna

7.   
Inne zagadnienia prawne związane z działalnością naukowo-dydaktyczną
(m.in. nagrywanie wykładów przez studentów, fotografowanie prezentacji)

8.    Analiza i rozstrzyganie wybranych przypadków z praktyki zawodowej uczestników.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku
Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z
zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego,
prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.
Autorka publikacji “Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”,
skryptu “Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów
traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach
“Rzeczpospolitej”, “Biblioteki Analiz” i “Magazynu Literackiego
Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM
w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego
oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje
się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z
zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z
Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz
Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach
Podyplomowych “Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Obecnie wykładowca
prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji
Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(trzecia kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia
doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2017 r.

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.30-16.30
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 500 zł od osoby + 23 proc. VAT
(koszt
obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy,
obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej
firmy – koszt uczestnictwa wynosi 450 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl
       
tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl