MiejsceWarszawa
Termin26 marca 2019 r.
Cena600 zł netto
Biblioteka Analiz i Kancelaria Patrimonium zaprasza do udziału w szkoleniu: “Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utworu naukowego”.

Termin: 26 marca
Warszawa, godz. 9.30-16.30

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności uczelni wyższych – poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające ze specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, ochrony utworu naukowego oraz postępującego rozwoju technologicznego.

Omówiony zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność pracowników naukowych i uczelni wyższych, a także planowane zmiany w tym zakresie.
Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej.

Szkolenie jest adresowane do pracowników naukowych oraz pracowników administracyjnych uczelni wyższych, instytutów badawczych i innych jednostek naukowo-badawczych
zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności naukowo-dydaktycznej.

Program szkolenia

1.    Pojęcie utworu – granice ochrony autorsko-prawnej:
a.    definicja utworu
b.    przesłanki ochrony prawnoautorskiej (przesłanka oryginalności, przesłanka indywidualności)
c.    brak ochrony prawno-autorskiej koncepcji, pomysłu, tematu badawczego, wyników badań
d.
specyfika ochrony prawnoautorskiej utworu naukowego (elementy utworu
naukowego chronione prawem autorskim oraz wyłączone spod ochrony prawa
autorskiego)
e.    inne reżimy prawnej ochrony twórczości
naukowej (ochrona dóbr osobistych, prawna ochrona baz danych, zwalczanie
nieuczciwej konkurencji)
f.    wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego
g.    rodzaje utworów
2.
Treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego (autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe) oraz wynikające z niej konsekwencje (prawa i obowiązki autora i wydawcy na gruncie prawa autorskiego).

3.    Utwór pracowniczy “zwykły” a utwór pracowniczy naukowy.

4.    Dozwolony użytek chronionych utworów:
a.    dozwolony użytek osobisty (korzystanie z kserokopii chronionych materiałów)
b.
dozwolony użytek publiczny (m.in. licencja na rzecz instytucji naukowych i oświatowych, przywilej biblioteczny, prawo cytatu, jego granice i konsekwencje naruszenia praw wyłącznych poprzez wykroczenie poza prawo cytatu, granice prawa cytatu)

5.    Umowy prawa autorskiego:
a.    rodzaje umów prawa autorskiego
b.    forma umów prawa autorskiego
c.    przedmiot umowy
d.    wynagrodzenie
e.    pola eksploatacji
f.    przyjęcie utworu; usterki utworu
g.    nadzór autorski
h.    odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

6.    Naruszenie praw autorskich i wynikająca z niego odpowiedzialność:
a.
na czym może polegać naruszenie praw autorskich (naruszenie autorskich praw osobistych, naruszenie autorskich praw majątkowych, naśladownictwo – aspekty prawne, problem plagiatu i autoplagiatu)
b.    odpowiedzialność cywilna
c.    odpowiedzialność karna

7.
Inne zagadnienia prawne związane z działalnością naukowo-dydaktyczną (m.in. nagrywanie wykładów przez studentów, fotografowanie prezentacji)

8.    Analiza i rozstrzyganie wybranych przypadków z praktyki zawodowej uczestników.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury (czwarta kadencja). Członek Rady Fundatorów Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo; przewodnicząca Rady Fundacji Polska Marka. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Formularz zgłoszeniowy>>>Formularz_prawo_autorskie_na uczelni

Koszt udziału jednej osoby: 600 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 550 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

Organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa
tel. 22 828 36 31
www.rynek-ksiazki.pl