Celem szkolenia organizowanego przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Patrimonium  jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy. 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
  • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
  • Klauzule umowne – zasady formułowania.
  • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
  • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
  • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
  • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


 

Program szkolenia

 

I. Umowy prawa autorskiego – zagadnienia obrotu krajowego

1. Podstawowe zagadnienia

 

1)       rodzaje umów prawa autorskiego

2)       licencja a przeniesienie – różnice:

a)       forma

b)      możliwość wypowiedzenia

c)       okres – domniemanie 5 lat

d)      terytorium – domniemanie

e)       domniemanie zawarcia licencji

f)        możliwość niewyłączności przy licencji

3) autorskie umowy o dzieło

 

      2. Jak określać strony umów prawa autorskiego

a)       pierwotne stosunki umowne (twórca – korzystający)

b)      stosunki umowne w zakresie OZZ (korzystający – OZZ), m.in. problematyka audiobooków

c)       stosunki umowne pomiędzy korzystającymi

d)      stosunki umowne twórcy z OZZ – charakter prawny przeniesienia praw autorskich i pokrewnych na organizację zbiorowego zarządzania

 

 

     3. Przedmiot umowy – sprawa kluczowa

a)       utwór

b)      przedmioty praw pokrewnych

c)       wizerunek

d)      tytuł utworu – tytuł roboczy, zmiany tytułu

 

4.       Klauzule gwarancyjne – czy oświadczenia twórcy w umowie wzmacniają pozycję wydawcy/producenta etc.?

 

5.       Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia licencji

 

6.       Pola eksploatacji

a)       wpływ na skuteczność umowy

b)      możliwość samodzielnego kształtowania

c)       nowe pola eksploatacji – pojęcie, aspekty praktyczne, zabezpieczenie interesów korzystającego

 

 

     7. Wykonywanie praw zależnych

 

     8. Udzielanie dalszych licencji; cesja praw i obowiązków z umowy

 

     9. Wynagrodzenie

a) sposób określenia: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie procentowe, wynagrodzenie mieszane

b) odrębność wynagrodzenia

c) uprawnienia twórcy przy wynagrodzeniu procentowym

d) kwestia weryfikacji wynagrodzenia

e) wynagrodzenie twórcy z tytułu udzielenia sublicencji

 

 

10.    Porozumienia dotyczące autorskich praw osobistych

 

11.  Dostarczenie utworu

a)       termin

b)      konsekwencje niedostarczenia w terminie

c)       zabezpieczenie

d)      przeniesienie własności oryginału (corpus mechanicum)

 

 12. Przyjęcie utworu – termin, usterki utworu, wezwanie do usunięcia usterek

 

 13. Rozpowszechnianie utworu

 

 14.

Inne klauzule umowne

a) korekta autorska, zmiany w utworze, aktualizacja utworu

b) nota copyright; oznaczenie autorstwa

c) obniżenie ceny w każdym czasie

d) klauzula wyprzedażowa (sell-off)

e) wykorzystanie promocyjne utworu i jego fragmentów oraz wizerunku twórcy, egzemplarze bezhonoraryjne

f) zmiany danych osobowych twórcy

g) prawo opcji, prawo pierwszeństwa

h) zakaz konkurencji

i) klauzula poufności

 

15. Czas trwania umowy; ustawowe i umowne prawo odstąpienia i wypowiedzenia umów prawa autorskiego

 

16. Wymogi formalne dotyczące umów prawa autorskiego i wynikające z nich niebezpieczeństwa

a)       umowa autorska a umowa o dzieło

– zastosowanie uzupełniające

zastosowanie wprost

b)      pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy

c)       przeniesienie praw do utworów mających powstać w przyszłości

d)      wyraźne postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

 

II. Inne umowy w praktyce działalności wydawniczej

 

1. Umowy dotyczące wizerunku

a)      nabycie praw do wizerunku a pola eksploatacji

b)      zakres nabycia domniemania

 

2.  Umowy prawa autorskiego a umowy dotyczące wykorzystania znaków towarowych

 

3. Umowy dotyczące praw pokrewnych

 

Informacje organizacyjne:

 

Termin szkolenia: 6 października 2011 roku, w godz. 9.30-17.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9, Warszawa

 

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,

materiały  zkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). 

 

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

 


 

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Tenderenda-Ożóg          Kamila Bauman

                                          

 ewa@rynek-ksiazki.pl                               kamila@rynek-ksiazki.pl           

tel. (22) 828 36 25 (26)                                tel. (22) 828 36 31                                      

 

               

organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

Tel. 022 828 36 31, faks 022 826 86 65