Wykładowca: adwokat Joanna Lassota, specjalista w zakresie prawa autorskiego. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Pracę magisterską pt. “Pierwotne nabycie praw autorskich w systemie kontynentalnym i anglosaskim”, przygotowała jako stypendystka japońskiej fundacji Rsyiochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, w ramach programu LL.M. of Intellectual Property na Londyńskim Uniwersytecie Queen Mary and Westfield College Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności niematerialnej (D.E.A. de droit de creactions immaterielles) na Uniwersytecie Montepellier I we Francji (1998/1999). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w trakcie staży w kancelariach prawno-patentowych w Niemczech (1995) i Stanach Zjednoczonych (1996) oraz jako współpracownik krakowskiej Kancelarii Adwokackiej Traple, Konarski i Podrecki s.c. (od 2000 r.) i od 2002 jako partner Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Joanny Lassoty obejmuje obsługę prawną oraz reprezentację w postępowaniu sądowym m.in. stacji telewizyjnych, nadawców radiowych, organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, instytucji kultury, wydawnictw, producentów filmowych i telewizyjnych, agencji reklamowych, firm komputerowych i internetowych, spółek należących do międzynarodowych holdingów, jak również obsługę indywidualnych twórców, autorów i artystów wykonawców.

Program szkolenia:

 
1. Co to jest prawo autorskie?
2. Co możemy wykorzystać bez czyjekolwiek zgody lub wynagrodzenia, a kiedy musimy uzyskać upoważnienie – licencję.
a) Przedmiot prawa autorskiego.
b) Wyłączenia spod ochrony autorsko prawnej.
c) Co to jest domena publiczna?
3. Od kogo należy uzyskać zgodę na wykorzystanie utworu – podmioty uprawnione.
4. Jakie uprawnienia ma twórca, współtwórca, wydawca, pracodawca, producent?
5. Co to są utwory osierocone?
6. Dlaczego nie zawsze twórca jest uprawniony?
7. Czas trwania praw autorskich, sposób obliczania.
8. Co to są autorskie prawa majątkowe?
9. Zakres praw autorskich przewidzianych ustawą.
10. Co to są pola eksploatacji i dlaczego są takie istotne?
11. Co to są prawa zależne?
12. Co to jest dozwolony użytek i na czym polega.
a) Dozwolony użytek prywatny
b) Dozwolony użytek publiczny, rodzaje, podmioty uprawnione, przesłanki.
13. Jakie prawa osobiste przysługują twórcy.
14. Co to są prawa pokrewne – charakterystyka.
a) Prawa artystów wykonawców
b) Prawa producentów videogramów i fonogramów.
15. Co to są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi i kiedy musimy z nimi współpracować?
16. Uprawnienia w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich.
17. Uprawnienia w przypadku naruszenia osobistych praw autorskich.
18. Przestępstwa prawa autorskiego.
19. Specyfika umów prawa autorskiego.
20. Najistotniejsze i najczęstsze błędy w umowach prawno-autorskich.

UWAGA:
Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny – mile widziane pytania uczestników dot. konkretnych problemów prawa autorskiego.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 13 kwietnia 2010 roku, w godz. 9.30-17
Miejsce: Wrocław
Koszt udziału jednej osoby: 500 zł od osoby (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, konsulatcje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4, pok. 116, 00-048 Warszawa
Tel. 022 828 36 31, faks 022 827 93 50

 Ewa Zając, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl, tel. (22) 828 36 31, 826 73 54  lub Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl,  tel. (22) 828 36 25 (26)

UWAGA:

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie z zakresu prawa autorskiego – „Umowy prawa autorskiego – aspekty praktyczne”. Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia we Wrocławiu, poprowadzi je mec. Joanna Lassota. W trakcie szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Jak skonstruować poprawnie umowę – forma umów autorskich i skutki niedochowania wymogów w tym zakresie.
  • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
  • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
  • Klauzule umowne – zasady formułowania.
  • Umowy o dzieło z opcją licencji lub przeniesienia praw.
  • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
  • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
  • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego.
  • Czy klauzule umowne włączające odpowiedzialność z tytułu naruszania praw autor-skich są skuteczne? Jak je konstruować?
  • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?

Dla uczestników szkolenia „Podstawy prawa autorskiego” przewidujemy udzielenie 20 proc. rabatu przy zgłoszeniu na szkolenie „Umowy prawa autorskiego – aspekty praktyczne”.

Serdecznie zapraszamy!