Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.rynek-ksiazki.pl

I.              Słowniczek

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Konsumenta działalności gospodarczej.

Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem www.rynek-ksiazki.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę pozwalająca na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych)

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.rynek-ksiazki.pl

Sprzedawca – Biblioteka Analiz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000084833, kapitał zakładowy: 122 500, 00 zł, NIP: 5252229696, REGON: 017481064.

Strona Produktu – pojedyncza strona Sklepu, zawierająca informację o poszczególnym produkcie.

Towar/Produkt – rzecz lub plik cyfrowy sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, udostępniane inaczej niż poprzez dostarczenie ich w formie utrwalonej na nośniku materialnym (płyta CD, płyta DVD, pendrivie itp.) przesyłane drogą elektroniczną, przewodowo lub bezprzewodowo i odbierane za pomocą urządzeń umożliwiających ich przetworzenie, przechowanie i odtworzenie.

  Serwis – strona internetowa,  której wydawcą jest Sprzedawca. Serwis zawiera teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent, w tym ogłoszenia i reklamy. Zawartość Serwisu, mająca charakter informacyjny (w tym będąca materiałami prasowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe), ogłoszeniowy lub reklamowy jest uaktualniana periodycznie bądź w sposób ciągły.

 II.            Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2.      Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach Księgarnia Internetowa zamieszcza na Stronie Produktu.

3.      Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a.      adres pocztowy: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa;
b.      adres e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl;
c.       telefon: 22 828 36 31

III.          Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie Urządzenia Elektronicznego typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej  oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Konieczne jest połączenie z siecią Internet. Minimalne wymagania techniczne:

Przeglądarka: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa.

2. W przypadku zakupu plików niezbędne jest zainstalowanie na Urządzeniu  Elektronicznym oprogramowania umożliwiającego korzystanie z plików typu PDF, np: Adobe Reader

3. Przy każdym z plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę pliku (ePUB, PDF, Mobi).  Przed dokonaniem zamówienia Klient powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego pliku spełnia wymagania określone w ust. 1  oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program umożliwiający używanie kupionego pliku.

 IV.         Składanie zamówień

 1. Klienci mogą składać zamówienia przez stronę internetową www.rynek-ksiazki.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Klient musi dokonać rejestracji w Sklepie i zalogować się  na utworzone Konto.
 2. Złożone zamówienia są przyjmowane do realizacji w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
 3. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  a.      dokonać wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka,
  b.      zalogować się na Konto,
  c.       zweryfikować poprawność podanych danych, wybrać sposób dostawy i dokonania płatności,
  d.      zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.

6.       Do chwili zaakceptowania wypełnionego formularza zamówienia Klient może dokonywać zmian w zamówieniu przez modyfikowanie zawartości swojego koszyka.

7.      W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.

8.      W przypadku chwilowego braku Towaru bądź wyczerpania zapasu danego Produktu Klient informowany jest przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

9.      Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT (pod warunkiem podania niezbędnych danych) według danych adresowych podanych przez Klienta w chwili rejestrowania się na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności za zamówiony Towar – chyba że strony umówiły się na inny sposób realizacji zamówienia.

10.  Sprzedaż Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym następuje na zasadach określonych w dziale VII Regulaminu.

11. Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
12. Sprzedawca może oferować także Towary posiadające wady po cenach niższych niż Towary wolne od wad. W takim przypadku Towary takie zostaną wyraźnie oznaczone wraz z określeniem wady.

V.           Cena

1.      Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:
a.    podawane są w złotych polskich,
b.    zawierają podatek VAT,
c.     nie zawierają kosztów dostawy.

2.      Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.      Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów oraz na zasadach określonych w odrębnych regulaminach przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.      Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 VI.         Sposoby płatności i dostawy

1.        Realizacja zamówień i dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2.        Zamówione Towary na terytorium Polski doręczane są za pośrednictwem:

a.        firmy kurierskiej FEDEX:
– koszt przesyłki z przedpłatą – 18,5 zł
– koszt przesyłki za pobraniem – 22 zł

b.    Poczty Polskiej:
– koszt przesyłki z przedpłatą – 18,45 zł

3.        Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście bez ponoszenia dodatkowych kosztów w siedzibie Sklepu w Dni robocze po wcześniejszym umówieniu.

4.        Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a.        Przelew bankowy na rachunek: Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas,  o numerze: 59 1750 0012 0000 0000 3724 7138 – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sprzedawcy. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
b.        Płatność za pobraniem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u listonosza lub kuriera.
c.         Kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych PayU – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia dokonania poprawnej płatności. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
d.        Płatność gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

5.        Koszty dostawy pokrywa Klient. W przypadku zamówienia prenumeraty koszty dostawy nie są naliczane.

6.        Przesyłki z zamówionymi Towarami realizowane są na terytorium Polski w ciągu 4 dni, począwszy od dnia następnego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7.        W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ciągu 4 dni, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

8.        Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VII.       Sprzedaż Treści Cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych

1.      Sklep oferuje sprzedaż Treści Cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym takich jak audiobooki, e-booki oraz bazy danych w postaci Plików.

2.      Klient może nabyć Plik poprzez złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty w sposób określony w ust 5 niniejszego działu.

3.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, jego format oraz cenę). Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia.

4.      Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty Klient będzie zobowiązany w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.

5.      Klient może zapłacić za zamówiony Plik:

a.      przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sprzedawcy.

b.      kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych PayU – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep od operatora potwierdzenia dokonania poprawnej płatności.

6. Klient  ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia. Zamówiony Plik udostępniany jest Klientowi niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie zamówienia może wyrazić zgodę na wcześniejsze udostępnienie Pliku. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy, przesłane na adres e-mail Klienta, obejmuje informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie Treści Cyfrowych (Pików) w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

7.      W przypadku wyrażenia zgody na wcześniejsze udostępnienie Pliku, udostępnienie zakupionego Pliku następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności. Udostępnienie Pliku następuje poprzez wysłanie go na adres e-mail podany w zamówieniu.

8.      Klient, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik z wykorzystaniem Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych. Ponadto pliki z zabezpieczeniem “watermarking”/”znak wodny” mogą być pobrane bez dodatkowych opłat na dowolne wskazane przez Klienta Urządzenie Elektroniczne.

9.      Sprzedaż Pliku umożliwia Klientowi korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek Klienta. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych praw własności intelektualnej zawartych w danym Pliku. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

 VIII.    ZASADY ZAKUPU CZASOWEGO DOSTĘPU DO SERWISU

1.  Aby zakupić czasowy dostęp do Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony “Kupuję i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Sklepie.

2.  Użytkownik, który zakupił czasowy dostęp do Serwisu, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność kartą, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online, płatność poprzez system Blik lub metodę płatności  oferowaną przez Sklep.

Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu dostępu czasowego wygasa.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1.  Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni:
  1.  od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę,
  2. od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez oznaczony czas (np. prenumerata),
  3. od dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (np. e-booki, audiobooki).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail Sklepu: marketing@rynek-ksiazki.pl.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 5. Zwracany Towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot” lub zwrócić osobiście w siedzibie sprzedawcy w dni robocze w godz. 8.30-15.30. Wraz z Towarem prosimy o odesłanie otrzymanego dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:
  1.  umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3. umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. książka z dedykacją podaną przez Klienta).

 X.          Reklamacje

 1. Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta w razie braku zgodności dostarczonego mu Towaru/ów z umową na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta

2.      W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Sklepie.

4.      W ramach reklamacji Klient może:

a. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub zażądać usunięcia wady.

Sklep jest zobowiązany wymienić albo naprawić Towar niezgodny z umową w rozsądnym czasie od otrzymania reklamacji Klienta oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Towaru niezgodnego z umową (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Towar niezgodny z umową), gdy:

 • Sklep odmówił doprowadzenia Towaru niezgodnego z umową do zgodności z umową, gdy zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sklep
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży (tj. bez konieczności składania przez Klienta żądania naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z umową).

5.      Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

6.      W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki.

7.      Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: marketing@rynek-ksiazki.pl.

8.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.

9.  Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.

XI.            Zwrot uiszczonych należności

1.      W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci pieniądze w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

2.      Jeżeli płatność za Towar została dokonana za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

3. W przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

XII.          Konto Klienta

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpłatnie utworzenie Konta.
 2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.rynek-ksiazki.pl oraz akceptację Regulaminu.
 3. Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 4. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 5. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
 7. Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: marketing@rynek-ksiazki.pl
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody Użytkownika w wypadku:

a.      korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,

b.      posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta,

c.       podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,

d.      wyrażenia sprzeciwu przez Klienta na zmianę Regulaminu w terminie 14 dni od dnia daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu drogą mailową.

 1. Przed usunięciem Konta z powodu naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Sprzedawca wezwie Klienta do zaprzestania korzystania z Konta niezgodnie z obowiązującym Regulaminem, wyznaczając mu 7 dniowy termin oraz informując, iż w przypadku bezskutecznego upływu terminu jego Konto zostanie usunięte.

XIII.        Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu założenia Konta i realizacji składanych zamówień. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8/416, 00-048 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000084833, kapitał zakładowy: 122 500, 00 zł, NIP: 5252229696, REGON: 017481064.
 5. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

XIV.      Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy i na stronie Sklepu www.rynek-ksiazki.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.rynek-ksiazki.pl, z zastrzeżeniem pkt 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Klientów posiadających Konto w Księgarni Internetowej Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: marketing@rynek-ksiazki.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe zasady dostępu do takich procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i nazwisko Klienta(-ów)
….
Adres Klienta(-ów)

….

Adresat:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8/416, 00-048 Warszawa
e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl, tel. 22 828 36 31

Ja/my niniejszym informuję/informujemy(…..) o moim/naszym(….) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(….) umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(….)/o świadczenie następującej usługi(…)

Data zawarcia umowy()/odbioru():…..

Data: …

Podpis Klienta(-ów) …..
(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

()niepotrzebne skreślić.