środa, 28 lutego 2024
Drugie spotkanie z min. Maciejem Gdulą

W poniedziałek 26 lutego Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, socjolog, publicysta, autor i współautor książek, tłumacz, doktor habilitowany nauk społecznych, spotkał się ponownie w siedzibie Ministerstwa z grupą wydawców.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Chrzanowski (Wydawnictwo Akademickie SEDNO, przewodniczący Sekcji Wydawców Akademickich Naukowych Polskiej Izby Książki), członkowie prezydium Sekcji: Ewa Bluszcz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), Ewa Pajestka-Kojder (Oficyna Naukowa), Grzegorz Boguta (Wydawnictwo Nieoczywiste) i Piotr Dobrołęcki, a także Aurelia Grejner (prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Beata Jankowiak-Konik (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego) i Beata Klyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) oraz Ewelina Szyszkowska (dyrektor generalna PIK). Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Ewelina Pyrka, Index Copernicus, Natalia Wojciechowska, członek zarządu Grupy Wydawniczej PWN, oraz Grzegorz Marzec, dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN.

Podczas spotkania kontynuowano debatę na temat postulatów przedstawionych przez wydawców naukowych podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 31 stycznia.

Wydawcy podkreślili, że najpilniejszą sprawą jest podjęcie takich ustaleń, które pozwolą na możliwie szybkie zmiany w zasadach tworzenia wykazów wydawców monografii i czasopism naukowych oraz przyznawaniu punktów wydawcom i monografii i czasopismom. Ponadto istotne są te ustalenia, które pozwolą ministrowi nauki wprowadzić odpowiednie kwoty do projektu budżetu ministerstwa na rok 2025 celem zapewnienia finansowania programów postulowanych przez wydawców i zaakceptowanych przez ministra.

Uzgodniono, że właściwą drogą do uzgodnienia i wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania wykazów będą robocze kontakty wydawców i współpraca z Komisją Ewaluacji Nauki, która na zlecenie ministra pracuje nad zmianą obecnie obowiązujących zasad.

W odniesieniu do pozostałych postulatów wstępnie uzgodniono:

– wprowadzenie do programów NPRH „ścieżki” pozwalającej na składanie wniosków na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, nowoczesnych, cyfrowych podręczników akademickich,

– rozważenie, alternatywnie, wprowadzenie do programów NPRH „ścieżki” pozwalającej na finansowanie tłumaczeń wybitnych dzieł współczesnej humanistyki i nauk społecznych lub przygotowanie notyfikowanego w Komisji Europejskiej rozporządzenia w zakresie dozwolonej pomocy publicznej na tłumaczenia podręczników akademickich (analogicznie do programu istniejącego przed wielu laty),

– rozważenie ustanowienia programu, który w sposób stabilny wspierałby transformację cyfrową wydawców naukowych oraz standaryzację w zakresie metadanych i platform: repozytoriów i dystrybucyjnych.

Wydawcy podkreślili, że niezbędne środki finansowe na realizację postulowanych celów można częściowo uzyskać przekierowując na cele krajowe wydatki idące w dziesiątki milionów złotych na opłacanie usług podmiotów zagranicznych, które to usługi i cele mogą być realizowane przez podmioty krajowe.

W najbliższym czasie Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych powoła kilka tematycznych grup roboczych, których celem będzie uszczegółowienie przedstawionych postulatów, kontynuacja dialogu z właściwymi jednostkami ministerstwa nauki, a także uzyskanie wsparcia innych osób i podmiotów spośród wszystkich głównych interesariuszy komunikacji naukowej w kraju. Jednocześnie wydawcy podkreślili, że sformułowane przez nich oczekiwania wynikają również z wniosków trzech kolejnych konferencji poświęconych publikowaniu naukowemu w Polsce, organizowanych corocznie od 2021 roku przez Komisję ds. wydawnictw naukowych przy KRASP, w której – poza wydawcami – biorą udział wykładowcy, badacze oraz przedstawiciele kadry zarządzającej uczelniami publicznymi.

Należy podkreślić dobry, roboczy charakter obu spotkań i gotowość ministra Macieja Gduli do znalezienia rozwiązań dla postulatów przedstawionych przez wydawców skupionych w PIK i SWSW.

[Na zdjęciu od lewej: Natalia Wojciechowska, Grzegorz Marzec, Ewa Pajestka-Kojder, Beata Jankowiak-Konik, Andrzej Chrzanowski, Beata Klyta, Aurelia Grejner, Ewa Bluszcz, Grzegorz Boguta, Ewelina Szyszkowska i Ewelina Pyrka

Podaj dalej
Autor: ach, fot. pd