Nagroda im. prof. J. Skowronka 2020 (edycja 25.)

Laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został Maciej Czerwiński, autor pracy „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020). W tym roku po raz pierwszy Nagroda ma również aspekt finansowy i wynosi 3.000 zł brutto, a kwota ta została ufundowana przez Stowarzyszenie Wydawców i Autorów Copyright Polska.
Jak czytamy uzasadnieniu, autor nagrodzonej pracy przedstawił nowatorskie spojrzenie na przeszłość Chorwacji w kontekście ideowym. Ukazał zagmatwaną historię tego kraju w sposób odmienny niż zideologizowane prace autorów chorwackich. Jego narracja „odpowiada linearnemu przebiegowi logicznie powiązanych zdarzeń” i wyjaśnia ich złożony kontekst kulturowy. Monografię Macieja Czerwińskiego bardzo „dobrze się czyta”, dzięki czemu znajdzie ona zapewne odbiorców także poza gronem dotychczasowych miłośników Chorwacji. Dodatkowym walorem jest wysoki poziom edytorski książki.
Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ, jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Visiting Assistant in Research na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale (2003), doktor (2004), doktor habilitowany (2013), członek międzynarodowego kolegium redakcyjnego czasopism naukowych „Fluminensia” (Chorwacja, od 2009) oraz „Balkan Social Science Review” (Macedonia, od 2011), „Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje” (od 2014), był członkiem Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (2013-2018), jest redaktor tematycznym czasopisma „Socjolingwistyka” (od 2014) i członkiem Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności (od 2014). Od roku akademickiego 2020/2021 jest dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.
– To dla mnie ogromne wyróżnienie, wielka radość i satysfakcja! Szczególnie dla mnie istotna jest – podkreślana przez Kapitułę w werdykcie – ocena, że książka jest dobrze napisana. To znaczy, że starania moje – świadome, ale wcale niełatwe w realizacji – w jakimś przynajmniej stopniu zostały zrealizowane. Nie umiem wyrazić radości – przekazał prof. Maciej Czerwiński po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu Nagrody.
Serdeczne gratulacje dla laureatów Nagrody i podziękowania dla organizatorów i członków jury przekazała pani Maryla Skowronek, wdowa pod prof. Jerzym Skowronku, która uczestniczyła w uroczystościach wręczenia Nagrody w latach poprzednich.
Jury przyznało też Nagrodę Specjalną prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce, profesor Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, za całokształt opublikowanego dorobku naukowego, wkład włożony w rozwój Bałkanistyki oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W swojej pracy badawczej i publikacjach prof. Irena Stawowy-Kawka podąża drogą naukowej rzetelności i problematyki wytyczonej przez prof. Jerzego Skowronka, patrona Nagrody.
Jury pracowało w składzie: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak.
Jury przyznało też WYRÓŻNIENIA za następujące prace:
– Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka, pod red. Anetty Buras-Marciniak, Seria Wydawnicza „Bałkany XX/XXI”, tom 9. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
– Gil Dorota, Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery. Dawne i współczesne modele (auto) refleksji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
– Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794. Opracowanie Adam Danielczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak, współpraca Zofia Zielińska. Instytut Historii PAN oraz Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019
– Kaliciak Grzegorz, Bałkany. Raport z polskich misji. Czarne, Wołowiec 2019
– Kasparek Norbert, Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką (26 maja 1831). Wydanie drugie poprawione i rozszerzone. Seria Militaria Masoviensia. Tom 4. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2019
– Kulik Mariusz, Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856. Instytut Historii PAN, Warszawa 2019
– Rubacha Jarosław, Ƃългария от края на XIX и началото на XX в. в полското списание „Славянски свят”. Том 2. Списание „Славянски свят” за външната политика на Ƃългария и вапрос. [Bułgaria na przełomie XIX i XX w. w polskim czasopiśmie „Świat Słowiański”. Tom 2. Czasopismo „Świat Słowiański” o polityce wewnętrznej Bułgarii i kwestia macedońska]. Македонски научен институт, Sofia 2019
– Szperlik Ewa, Chorwacka (nie)pamięć o Jugosławii. Przemilczenia, pominięcia i odpamiętanie w prozie chorwackiej po roku 1991. Seria Filologia Słowiańska nr 48, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
– Wiechniak Olga, Posełki. Osiem pierwszych kobiet, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019
Jury przyznało również WYRÓŻNIENIE DLA CZASOPISMA:
– Letopisy Akademii Supraskiej. 10. ƁƃHEЦЪ ХВАЛЕНЇѦ [Wieniec Pochwał]. Studia oferowane profesorowi Aleksandrowi Naumowi na jubileusz 70-lecia, pod red. Marzanny Kuczyńskiej, Fundacja „Oikonomos”, Białystok 2019
Werdykt 25 edycji Nagrody im.prof.Jerzego Skowronka został ogłoszony publicznie w czwartek 26 listopada 2020 – wpierw z rana, w specjalnym dodatku do „Rzeczpospolitej” poświęconym Nagrodzie Klio, a następnie w ramach bloku informacyjnego Nagrody Klio, jaki został wyemitowany w Internecie na stronie Fundacji Historia i Kultura.