środa, 14 marca 2001
– PRZEZ WIELE LAT KIEROWA £ PAN SPRZEDA¯ ORAZ PROMOCJ¥ KSI¥¯EK W DU- ¯YCH AMERYKAÑSKICH I ANGIELSKICH WYDAWNICTWACH ORAZ FIRMACH DYSTRYBUCYJNYCH. JAK NA TLE PAÑ- SKICH DOTYCHCZASOWYCH DOŒWIADCZEÑ WYGL¥DA POLSKI RYNEK? – Rynek ksi¹¿ki w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Dostosowuj¹c siê do dynamiki rozwoju ekonomicznego, przechodzi obecnie okres istotnych zmian. Naturalnie potrzebuje zarówno odpowiedniej organizacji, finansowania, jak i przemy- œlanego marketingu oraz innowacyjnej dzia³alnoœci wydawniczej. Jestem przekonany, ¿e efektywny hurtownik o ogólnokrajowym zasiêgu jest kluczem do skutecznego zaopatrywania ksiêgarñ w ca³ym kraju. Przyjrzyjmy siê chocia¿by, jakie korzyœci przynios³y Ingram czy Baker and Taylor rynkowi amerykañskiemu, Bertrams i Gardners rynkowi brytyjskiemu czy KNO niemieckiemu. W ka¿dym z tych krajów wydawcy skorzystali na efektywnej, ogólnokrajowej sieci hurtowni. – CZY MYŒLI PAN, ¯E W POLSCE, PODOBNIE JAK W STANACH, NAST¥PI KONCENTRACJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI KSI¥¯EK? – Niew¹tpliwe zaobserwujemy zjawisko konsolidacji na rynku dystrybutor ów ksi¹¿ek. Koncentracja, jeœli poci¹ga za sob¹ skuteczno œæ us³ug, zwiêksza wydajnoœæ ksiêgarni i wydawc ów. W ci¹gu ostatnich trzech lat z polskiego rynku zniknê³o ok. 200 mniej znacz ¹cych, lokalnych hurtowni. Jest to sygna³ nadchodz ¹cej konsolidacji rynku. Nied³ugo na polskim rynku zostanie dwóch lub trzech g³ównych dystrybutorów hurtowych. – POLSKI RYNEK KSI¥¯KI JEST DU¯O MNIEJSZY NI¯ W NIEMCZECH, ALE MIMO TO MAMY TYLE SAMO KSIÊGARÑ. DU¯E ROZDROBNIENIE DETALU NIE U£ATWIA ROZWOJU SIECI HURTOWYCH. – Polscy wydawcy mogliby sprzedawaæ wiêcej ksi¹¿ek, gdyby rozwinê³a siê sieæ du¿ych, atrakcyjnych ksiêgarñ w wiêkszych miastach. Sprzeda¿ ksi¹¿ek w USA i w zachodniej Europie zosta³a zrewolucjonizowana w³aœnie dziêki powstaniu atrakcyjnych ksiê- garñ z bogat¹ ofert¹ tytu³ow ¹. Nawet olbrzymie sklepy internetowe bazuj¹ na najwiêkszych hurtownikach zapewniaj¹cych najszybsz ¹ obs³ugê, jakiej nie s¹ w stanie zapewniæ wydawcy. Do tego jednak potrzeba realnych mar¿y i efektywnej sieci hurtowej, mog¹cej obs³u¿yæ wielu detalist ów. – JAKI WP£YW NA RYNEK KSIÊGARSKI BÊD¥ MIA£Y ZMIANY W SEKTORZE PODR ÊCZNIKÓW? – Sektor ksi¹¿ki szkolnej jest w wiêkszoœci kraj ów zdominowany przez kilka grup wydawniczych dysponuj¹cych pe³n¹ ofert ¹ podrêczników. Nie da siê powstrzymaæ w Polsce wychodzenia podrêczników szkolnych z ksiêgarñ. Standardem œwiatowym s¹ dostawy bezpoœrednio z wydawnictw do szkó³ czy gmin. Dystrybutorzy spe³- niaj¹ wy³¹cznie funkcje logistyczne. W Polsce takie zmiany mog¹ doprowadziæ do bankructwa tych ksiê- garñ, które opieraj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w du¿ej mierze na dystrybucji podrêcznik ów. – W POLSCE JAK DOT¥D JEDYN¥ DU¯¥ INWESTYCJÊ W KSIÊGARSTWO POCZYNI£A FIRMA EMPIK. NIE MA INNYCH INWESTORÓW. WYDAWCY S¥ SKAZANI NA WSPÓ£PRAC Ê ZE S£ABYMI FINANSOWO DYSTRYBUTORAMI. – I w rezultecie to wydawcy p³ac¹ za niewydolno œæ ksiêgarni. Rozwi¹zaniem jest przyjêcie odpowiedniego systemu rozlicze ñ. Na Zachodzie s¹ d³u¿- sze terminy p³atnoœci, ale wydawcy maj¹ pewnoœæ, ¿e dystrybutor im zap³aci. Niezale¿nie od tych problem ów jesteœmy zdecydowani rozwijaæ Azymut jako wiod¹c¹ hurtowniê o zasiê- gu ogólnopolskim. Nasz sukces zostanie osi¹gniêty dziêki zaanga¿owaniu w zapewnienie ka¿demu klientowi najlepszej obs³ugi, bogatej ofercie tytu³ów i mo¿liwo œci dotarcia w ka¿de miejsce w Polsce za poœrednictwem naszych 70 przedstawicieli handlowych. – JAK OSI¥GN¥Æ SKUTECZNO ŒÆ SPRZEDA¯Y W HURCIE? – Jak ju¿ mówi³em, ekonomia dystrybucji ksi¹¿ek zachêca do konsolidacji rynku dla dobra ksiêgarzy i wydawc ów. Musi siê jednak wi¹zaæ z solidnoœci¹ i szybko œci¹ dostaw. Zachodni hurtownicy operuj¹ mar¿ami w wysokoœci 21-22 proc., podczas gdy …
Wyświetlono 25% materiału - 520 słów. Całość materiału zawiera 2080 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się