Poniedziałek, 5 marca 2001
Rozważania Ktoú nazwał minione dziesiÍciolecie dekadą Internetu. ZwrŰcił tym samym uwagÍ na fakt, że Internet - choĘ jego początkŰw dopatrywaĘ siÍ można w latach osiemdziesiątych, a nawet wczeúniej - w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku rozprzestrzenił siÍ błyskawicznie na úwiecie i stał siÍ jedną z łatwo dostÍpnych technologii komunikacyjnych. Jego pojawienie siÍ było wydarzeniem doúĘ zaskakującym dla wiÍkszoúci zawodowych futurologów. Myúląc o Internecie, warto zwrŰciĘ uwagÍ na to, że od początku jego podstawą było słowo pisane. Dziú z rŰżnych stron atakują nas multimedia, ale słowo wciąż ma w Sieci mocną pozycjÍ. MŰwi siÍ też o przełomie mileniŰw jako o erze cyfrowej. Digitalizacja to gromadzenie, przekazywanie, wytwarzanie i przetwarzanie informacji, obrazŰw, dźwiÍkŰw, sygnałŰw itp. w postaci ciągŰw binarnych. To technologia, ktŰra stawia nas w nowej sytuacji cywilizacyjnej. Jest rzeczywistoúcią, ktŰrą można z pożytkiem wykorzystaĘ, lecz wymaga to pewnego przystosowania, nowego sposobu myúlenia i zmiany niektŰrych nawykŰw, związanych z szeroko pojÍtą kulturą. Nową rzeczywistoúĘ, ku ktŰrej wydaje siÍ zmierzaĘ obecny úwiat, okreúlił ktoú mianem Globalnej Powłoki Komunikacyjnej. Używając tej nazwy, Derrick de Kerckhove, wspŰłpracownik i najważniejszy kontynuator dzieła Marshalla McLuhana pisze: "Budujemy już pierwszą warstwÍ megasieci, ktŰra pokryje całą planetÍ tak jak skŰra. Ponieważ komunikacja w dalszym ciągu bÍdzie stawała siÍ szybsza, taŇsza, prostsza, bystrzejsza, ta skŰra karmiona stałym strumieniem informacji uroúnie i stanie siÍ bardziej użyteczna. Filozofowie powiadają nawet, że cyberprzestrzeŇ jest bytem rŰżnym od przestrzeni duchowej i fizycznej, oraz że staje siÍ [ona] kolejnym miejscem dla úwiadomoúci". De Kerckhove zauważa rŰwnież, że "cyfrowoúĘ (...) jest substancją, ktŰrą można przekształcaĘ jako noúnik treúci. Gwałtownie zastÍpuje słowo drukowane jako wspŰlną bazÍ kultury, biznesu, rządzenia, sztuki". Może w przyszłoúci słowo drukowane zostanie istotnie w całoúci wyparte przez ciągi binarne. Na razie jednak wiele ciekawego dzieje siÍ na granicy miÍdzy digitalnym a tradycyjnym. Ucyfrowieniu podlega sposŰb przekazu treúci w wielu dziedzinach od informacji do sztuki. …
Wyświetlono 25% materiału - 300 słów. Całość materiału zawiera 1201 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort