środa, 17 kwietnia 2024
Dwa pierwsze zgłoszenia z Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłasza dwudziestą dziewiątą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zwraca się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 30 września. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2023 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,

koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

regulamin_konkursu_o_nagrodę_Skowronka_2023

Z Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego do redakcji napłynęły już dwa pierwsze zgłoszenia do konkursu o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka:

– Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła greckie, przekład Anna Maciejewska, opracowanie i komentarz Jan Mikołaj Wolski, red. naukowa Georgi Minczew, Series Ceranea, tom 11., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 208, ISBN 978-83-8331-183-8

– Mirosław J. Leszka, Szymon Wierzbiński, Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518), Seria Byzantina Lodziensia XLIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 314, ISBN 978-83-8331-348-1

Podaj dalej
Autor: (fran)