Czwartek, 28 marca 2024
Tylko do 31 marca

Instytut Książki przyjmuje zgłoszenia do Programu Translatorskiego ©POLAND.

Oferty należy składać do 31 marca online za pomocą formularza internetowego dostępnego TUTAJ.

Szczegóły na temat programu i tegorocznych priorytetów znaleźć można w zakładce na stronie IK.

Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2024.

Program Translatorski ©POLAND ma na celu promocję polskiej literatury na świecie. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

  • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
  • literatura dla dzieci i młodzieży;
  • komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

  1. tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
  2. zakupu licencji prawnoautorskich;
  3. druku dzieła.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców od 1 lutego do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku.

W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki.

O podpisaniu umowy z wydawcą decyduje ostatecznie Dyrektor Instytutu Książki.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty Instytut Książki zawiera z wydawcą umowę na wydanie i rozpowszechnianie dzieła.

Dzieło powinno być wydane i rozliczone przez wydawcę w terminie przez niego wskazanym w ofercie. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia pierwszego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty i późniejszy niż 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty. W przypadku wskazania przez wydawcę terminu wydania i rozliczenia dzieła w pierwszym roku kalendarzowym następujacym po terminie złożenia oferty, nie może on przekroczyć 30 listopada tego roku.

Podaj dalej