Poniedziałek, 25 września 2017
Witold Kaliński ponownie prezesem

Sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebrania Członków Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida odbyło się 7 września w siedzibie MCK Sokół w Nowym Sączu.

Jak czytamy w sprawozdaniu, zgromadzenie otworzył Witold Kaliński (na zdjęciu), przewodniczący Zarządu, który poinformował, że Towarzystwo liczy 81 członków zwyczajnych i 1 członka honorowego. Po ukonstytuowaniu się zgromadzenia, w którym uczestniczyło 27 osób, Witold Kaliński przedstawił Sprawozdanie Zarządu za okres od 2013 do 2017 roku, natomiast sprawozdanie skarbnika przedstawiła Maria Michalak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Wanda Dulak.
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie dokonano wyborów zarządu i komisji rewizyjnej. Walne Zebranie powołało na stanowisko przewodniczącego Zarządu Witolda Kalińskiego oraz Joannę Zach jako wiceprezesa, Pawła Ziębę jako sekretarza, Marię Michalak jako skarbnika, a także jako członków Zarządu: Marię Marcinowską i Michała Drożdża oraz upoważniło Zarząd do dokooptowania kolejnych dwu członków Towarzystwa na wakujące miejsca w Zarządzie. W skład Komisji Rewizyjnej powołano Wandę Dulak, Magdalenę Stawowiak i Małgorzatę Brodę.

Walne Zebranie Członków zobowiązało Zarząd do nakreślenia planu pracy na rok 2018, uwzględniającego wyniki dyskusji oraz do podjęcia realizacji tego planu oraz do dokonywania jego uzasadnionych modyfikacji..

Zgodnie ze swoim statutem celami Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida są: stwarzanie warunków dla swobodnego rozwoju literatury, przepływu myśli oraz wymiany doświadczeń, a w ten sposób kształtowanie życia literackiego w Polsce i poza nią, pobudzanie wzajemnych kontaktów twórców literatury oraz innych uczestników życia literackiego, popularyzowanie dzieła Cypriana Norwida, wspieranie innych rodzajów twórczości oraz tradycji lokalnych – w powiązaniu ze sztuką słowa oraz szeroko pojęta działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie, obejmującym powyżej wskazane cele

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez: inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć instytucjonalnych, urządzanie odczytów publicznych, zebrań, sesji, wieczorów literackich i innych imprez naukowych i kulturalnych, wydawanie czasopism oraz innych publikacji oraz współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi lub ponadnarodowymi.

Wśród 50 założycieli Towarzystwa oraz osób, które dołączyły już po zebraniu założycielskim, znajdują się m.in.: Janusz Arabski (prof. filologii ang., Uniwersytet Śląski), Marek Bieńczyk, (prozaik i znawca wina), Maciej Cisło, Maciej (poeta). Michał Drożdż (ks., dr hab. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, filozof, medioznawca], Helena Duć-Fajfer (filolog, Uniwersytet Jagielloński, poetka łemkowska), Anna Janko (poetka), Marzanna Kielar (poetka), Tomasz Korpysz (norwidolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Andrzej St. Kowalczyk, (prof., Uniwersytet Warszawski), Zbigniew Kruszyński (prozaik), Wojciech Kudyba (filolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poeta), Wojciech Ligęza (prof., Uniwersytet Jagielloński), Tomasz Łubieński (eseista, red. nacz. „Nowych Książek”), Anna Piwkowska (poetka, pedagog), Tomasz Różycki (poeta), Rafał Skąpski (prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksiązek), Janusz Szuber (poeta), Olga Tokarczuk (pisarka), Piotr Trochanowski (poeta łemkowski), Joanna Zach (teatrolog, Uniwersytet Jagielloński) oraz Adam Ziemianin (poeta). Siedziba Towarzystwa znajduje się w Miasteczku Galicyjskim przy ul. Lwowskiej 22 w Nowym Sączu.

Foto pd

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort