Czwartek, 2 listopada 2023
„Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji”

W czwartek 16 listopada odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) zatytułowana „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji”.

Jak informują organizatorzy, przedstawiciele wydawnictw naukowych, autorzy publikacji, reprezentanci władz uczelni, badacze i wykładowcy, studenci i inni interesariusze komunikacji naukowej zgromadzą się po raz trzeci, aby wspólnie debatować nad podstawowymi wyzwaniami dotyczącymi publikowania i upowszechniania monografii i czasopism naukowych, ich rolą w systemie ewaluacji działalności naukowej, wspierania rozpoznawalności dorobku naukowego i dydaktycznego (w kraju i za granicą) poszczególnych badaczy i związanych z nimi uczelni oraz instytucji naukowych. Budowanie pozycji i prestiżu jednostek i instytucji oraz wspieranie współpracy międzynarodowej badaczy i studentów to także jeden z ważnych aspektów komunikacji międzynarodowej.

W podsumowaniu najbliższej i wcześniejszych konferencji zostanie ukazana wielość i złożoność problemów cyfrowej transformacji publikowania naukowego w Polsce. Złożoność ta wynika z konieczności rozpatrywania wszystkich problemów i rozwiązań wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem kwestii technologicznych, politycznych, finansowych, prawnych, ewaluacyjnych, organizacyjnych czy psychologicznych, które dalece wykraczają poza kompetencje samych wydawców. Wszystkie sprawy wymagają pilnego rozpatrzenia, tak by komunikacja naukowa w Polsce rozwijała się w skutecznym dialogu z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami nauki oraz wzmacniała polskie podmioty zaangażowane w przygotowywanie i upowszechnianie publikacji.

Dla przykładu organizatorzy wymieniają kilka kwestii, które wymagają pilnych działań ze strony władz publicznych:

  • ustanowienie programów finansowego wsparcia dla transformacji cyfrowej działalności wydawniczej w obszarze nauki, również dla innowacyjnych monografii i podręczników,
  • przywrócenie podręcznika jako osobnej kategorii publikacji naukowo-dydaktycznej uwzględnianej w ocenie indywidulanego dorobku pracownika nauki i osiągnięć uczelni (brak programu dofinansowującego podręczniki spowodował problemy w wielu dyscyplinach naukowych),
  • ustanowienie i/lub uszczegółowienie kryteriów oceny monografii i podręcznika jako publikacji stanowiących dorobek naukowo-dydaktyczny,
  • weryfikacja zasad tworzenia wykazów monografii i czasopism naukowych oraz weryfikacja obecnych wykazów i przywrócenie transparentności ich sporządzania, likwidacja dyskrecjonalności ministra w procesie decyzyjnym,
  • zmianę dotychczasowej praktyki kierowania środków publicznych na sfinansowanie wydań do instytucji zagranicznych (z uwagi na wyższą punktację tamtejszych, na ogół komercyjnych, podmiotów), niekorzystnej dla polskiego rynku wydawniczego. To zagraniczne, a nie polskie podmioty uzyskują wówczas fundusze wspierające ich dalszy rozwój,
  • wsparcie władz uczelni w budowaniu kultury publikacji, która wyklucza plagiaty i naruszenia praw majątkowych autorów i wydawców.

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP zaprasza do uczestnictwa w konferencji, aby przygotowane w jej wyniku postulaty i rekomendacje dobrze identyfikowały problemy dotyczące komunikacji naukowej w Polsce i pozwalały na sformułowanie strategii i programu działań na najbliższe lata z nadzieją na uzyskanie pożądanych efektów.

Więcej na https://konferencjakwn.pl/, gdzie można dokonać zgłoszenia.

 

 

Podaj dalej
Autor: (fran)