środa, 16 maja 2001
Book-Macher-Party
Rok 2001 otworzy³ nowe tysi¹clecie, czas wielkich oczekiwañ i nadziei. Milenium to czas zmiany i niespodzianek! Wiele osób zadaje sobie pytanie, co siê wydarzy, jak zmieni siê nasza rzeczywisto œæ. Te wszystkie niepokoje dotycz¹ równie¿ ksi¹¿ki. Festiwal Bibliomania chce byæ pró- b¹ odpowiedzi na pytania o przysz³oœæ ksi¹¿ki. Jaka bêdzie jej rola w spo³eczeñstwie mulimedialnym. Wiele imprez towarzysz ¹cych Festiwalowi ma objawiæ nowe spojrzenie na te zagadnienia. W kolejnym weekendzie Bibliomanii odbê- dzie siê wydarzenie szalone, ujmuj¹ce w ca³kiem odmiennym wymiarze temat promocji ksi¹¿ki. BOOK-MACHERPARTY – multimedialna impreza muzyczna. Wystartuje ona 17.05.2001 w Lokomotywie, najwiêkszym klubie w Warszawie. Pomys³odawcy Book-Macher-Party – Robert Polak i Miko³aj Burchard, wybrali to miejsce, gdy¿ daje ono mo¿liwoœæ dokonania nie skrê- powanej przestrzennie integracji wszystkich œrodowisk „przyjaznych ksi¹¿ce”. Book- Macher-Party chce byæ wieczorem prezentuj¹cym wizjê promocji ksi¹¿ki trzeciego tysi ¹clecia. Chce pokazaæ, ¿e ksi¹¿kê mo¿na i nale¿y promowa æ poprzez dzia³ania artystyczne. W tym celu powo³any zostanie na ten wieczór Chill Art – strefa niezale¿nej sztuki i dzia³añ artystycznych. Kreatorem wszystkich szale ñstw ma byæ Tymon Tymañ- ski, który objawi siê jako multimedialny pisarz przy przedpremierowej prezentacji swojej spuœcizny literackiej „Ch³opi III”. Na froncie Chill Art-u zaistnieje galeria Marka Su³ka, w której poza prezentacj¹ odlew ów ró¿nych czêœci cia³a …
Wyświetlono 25% materiału - 204 słów. Całość materiału zawiera 818 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się