Piątek, 30 września 2022

29 września rozpoczęły się  XXVII Targi Wydawców Katolickich. Podczas uroczystości otwarcia poznaliśmy laureatów Nagrody Feniks.

Uroczysta gala wręczenia Nagród odbędzie się w sobotę 1 października o godz. 19.30 (Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ul. Długa 13/15).

Nagroda Główna Feniks Złoty 2022 trafiła do ks. prof. Romana Bartnickiego “w uznaniu imponującego dorobku naukowego w zakresie nauk teologicznych i biblistyki. Za trwały wkład w życie Kościoła oraz rozwój polskiej nauki i życia akademickiego, w tym realizację dzieła przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

FENIKS  Specjalny

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

Za niezachwianą postawę w działaniach podejmowanych na rzecz obrony wartości cywilizacji chrześcijańskiej, Kościoła i Ojczyzny. W uznaniu dwudziestoletniej posługi w roli pasterz diecezji drohiczyńskiej, naznaczonej dynamicznym rozwojem aktywności duszpasterskiej i społecznej m.in. poprzez organizację licznych diecezjalnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. W podziękowaniu za docenienia znaczenie mediów i ich roli w dziele szerzenia ducha patriotycznego i narodowego.

FENIKS Specjalny

Seria „Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka (Księgarnia św. Jacka)

Nagroda stanowi uznanie dla nowatorskiej edycji Biblii dla odbiorcy XXI wieku, wychodzącej naprzeciw potrzebom współczesnego czytelnika, oferującej mu pomoc w pełniejszym poznaniu i doświadczeniu tekstu Starego i Nowego Testamentu. Propozycja dla każdego, kto chce poznawać słowo Boże i żyć nim na co dzień.

FENIKS Specjalny

“Wiara zawsze mnie ratowała. Wspomnienia o kardynale Świątku”, Wydawnictwo Pro Christo (Mińsk, Białoruś)

Za publikację niezwykłego zbiorowego świadectwa osób, które poznały kardynała Kazimierza Świątka jako człowieka przepełnionego żywą i niezachwianą wiarą, bezgranicznie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Przywołanie dwudziestoletniej posługi na rzecz odrodzenia Kościoła katolickiego w Białorusi, skoncentrowanej na ewangelizacji poprzez rozwój mediów, literatury katechetycznej i liturgicznej oraz działalności charytatywnej, ukazując sylwetkę męczennika czasów ateizmu.

FENIKS  Specjalny „MEDIALNY”

Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacław Depo

W uznaniu dziesięcioletniego okresu przewodniczenia Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, które było czasem dzielenia się Prawdą Ewangelii, troski o wizerunek Kościoła i ewangelizację, przekazywania nadziei oraz obrony wartości religijnych i patriotycznych.

 

FENIKS  Specjalny „MEDIALNY”

Telewizja Polska S.A.

W 70. rocznicę powstania, w uznaniu misji, jaką pełni wobec Narodu, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości religijnych i narodowych. Informacje o działalności Stolicy Apostolskiej, transmisje z krajowych i światowych wydarzeń religijnych, filmy dokumentalne i kinowe oraz reportaże przypominające postacie zasłużone dla Kościoła i Kraju trwale wpisują się w misyjny charakter Telewizji Polskiej.

 

FENIKS Specjalny „MUZYCZNY”

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

W 70-lecie działalności artystycznej i kulturalnej. Za prezentowanie muzyki chrześcijańskiej klasycznej i współczesnej, popularyzację folkloru i inspirowanie się nim w działalności edukacyjnej, poprzez ukazywanie bogactwa kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju. W uznaniu aktywności na scenach całego świata i mistrzowską realizację misji  ambasadora Polskiej Kultury Narodowej.

 

FENIKS  Specjalny  „MUZYCZNY”

Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie

W uznaniu zasług na rzecz wytrwałego i godnego pielęgnowania tradycji muzycznych istniejących w katedrze gnieźnieńskiej od czasów staropolskich. Za tworzenie prawdziwej wspólnoty duchowej i twórczej, nieustanny rozwój bogatego repertuaru muzycznego i poziomu artystycznego, pomimo amatorskiego charakteru zespołu.

 

FENIKS Specjalny
Drukarnia Wydawnictw Specjalnych

 

W uznaniu zasług dla rozwoju poligrafii na rzecz krajowego systemu produkcji i dystrybucji druków specjalnych, w tym wydawnictw związanych z obronnością państwa, wojskowych wydawnictw specjalistycznych i edukacyjnych czasopism fachowych oraz propagowanie historii i dorobku działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

 

FENIKS Specjalny

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita

 

W uznaniu aktywnej działalności instytucji w obszarze wydawniczym i edukacyjnym związanym z dziejami Wojska Polskiego, poprzez organizację kursów w ramach „Systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”, przedsięwzięć szkoleniowych dla kadry i pracowników sił zbrojnych oraz działalności popularyzatorskiej i wychowawczej adresowanej do społecznego otoczenia wojska.

 

**************************************************************************

W ramach 19 konkursowych kategorii („seria wydawnicza”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytor”, „edytorstwo-album” „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „Kościół wobec współczesności” „książka autora zagranicznego”, „historia”, „historia-Niepodległa” „duchowość”, „publicystyka religijna”, „eseistyka”, „świadectwo”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska – współczesna”, „muzyka chrześcijańska – klasyczna” „tłumacz”), uhonorowała najbardziej wartościowe spośród ponad 250 publikacji wydanych
w roku 2021 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

 

 

Kategoria „Duchowość”

 

Nagroda:

“Dziennik więzienny. Apelacja”, kard. George Pell, Dom Wydawniczy Rafael

Za publikację zapisu duchowej podróży Autora ku wolności; swoistych wewnętrznych rekolekcji, dzięki którym pozostał człowiekiem wolnym, nawet w więzieniu. Świadomość własnej niewinności i zawierzenie Bogu pozwoliły mu przetrwać najtrudniejszą próbę życia.

 

Wyróżnienia:

“Jezus dla wierzących i niewierzących”, bp Joseph Doré, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew

Za próbę zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest opowiedzenie światu o Jezusie. Autor, stawiając ważne pytania, udziela na nie odpowiedzi, w przystępny sposób prezentując historię życia i przesłanie Zbawiciela.

 

“Męski modlitewnik”, praca zbiorowa, Wydawnictwo Stacja 7

Za praktyczne narzędzie do codziennej pracy nad sobą, pomocne do osobistego rozwoju duchowego i pielęgnowania pragnienia działania w imię dobra.

 

“Nie za blisko, nie za daleko. Z Rut i Noemi o dobrych relacjach”, s. Anna Maria Pudełko AP,
s. Judyta Pudełko PDDM, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Za cenny dar kobiet dla kobiet, jakim jest opowieść o budowaniu relacji na fundamentach prawdy, zaufania, świadomości własnych uczuć i umiejętności komunikacji, bez których osiągnięcie zamierzonego celu jest niemożliwe.

 

Kategoria „Edytorstwo”

 

Nagroda:

“Historia Kościoła katolickiego w Polsce”, Tomasz Frasik, Wydawnictwo AA

Za multidyscyplinarne dzieło ukazujące proces tworzenia i rozwój związku między Kościołem a państwem, na przestrzeni ponad tysiącletniej historii Polski. Słowno-graficzną mozaikę, stanowiącą połączenie merytorycznej treści z dziełami sztuki i architektury, które ducha opisywanej epoki i wydarzeń.

 

Wyróżnienia:

“Ilustrowana Biblia Pierwszego Kościoła”, ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB, Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Za publikację wspierającą współczesnego odbiorcę w dziele poznawania i rozumienia Biblii. Umożliwiając kontakt z żywą i piękną polszczyzną, aktywnie odpowiada na potrzebę promowania idei wspólnego, rodzinnego poznawania Pisma Świętego.

 

“Wielki zielnik klasztorny”, Hermann Josef Weidinger, Wydawnictwo AA

Za symboliczną podróż przez rok życia nie tylko autora, ale także każdego z nas, do poznania własnego Ja. Dzięki wykorzystaniu bogatego materiału ilustracyjnego, otwiera przed czytelnikiem bogactwo świata natury i cudów, które on oferuje.

 

“Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949), Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna”, dr Elżbieta Stoch, Wydawnictwo KUL

Za stworzenie kopalni wiedzy o kulturalnej historii Lublina okresu powojennego. Gromadząc fakty, ciekawostki i lokalne mity, pokazuje pierwsze po II Wojnie Światowej polskie centrum teatralne, które działało na granicy „obszarów wolności i zniewolenia”.

 

Kategoria „Edytorstwo – album”

 

Nagroda:

“Dzieje Polski i Polaków. Wielka ilustrowana historia Polski. T. 1 i 2”, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Aromat Słowa

Za książkę do domowej biblioteki, przedstawiającej dzieje naszego Kraju i jego mieszkańców, prezentującej bogactwo zbiorowego ducha, umysłu i pamięci. Pisarski hołd złożony rodzimej kulturze, społeczeństwu i państwu.

 

Wyróżnienia:

“Sztukmistrz. Norwid – rysunki”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury

Za przybliżenie niezwykłej twórczości plastycznej Cypriana Kamila Norwida. Publikacja przybliża mniej znaną stronę artyzmu Wieszcza, przedkładajac uwadze odbiorcy jego dzieła graficzne, które przemawiają mnie mniej niż jego twórczość literacka.

 

“Leonardo 500”, Fabio Scaletti, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Za publikację będącą hołdem złożonym fenomenowi Leonarda. Przybliżając współczesnemu odbiorcy istotę działalności twórczej i badawczej mistrza z Vinci, próbuje tłumaczyć jego mit, który mimo upływu kolejnych stuleci, pozostaje żywy i inspirujący dla kolejnych pokoleń.

 

“Toskania, jakiej nie znacie. Przewodnik artystyczny”, ks. dr hab. Witold Kawecki CSsR, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Za przewodnik będący jednocześnie artystyczną gawędą o „krainie piękna”, która dla wielu pozostaje niespełnionym marzeniem. Publikacja przywołuje obrazy wzgórz, strumieni, oliwnych gajów i dróg, którym towarzyszą szpalery cyprysów. Jej lektura kojąco wpływa na czytelnika.

 

Kategoria „Eseistyka”

Nagroda:

“Bohaterowie i zdrajcy”, dr Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Za historyczno-literacką syntezę dziejów Polski i Polaków, przedstawiającą plejadę zjawisk, wydarzeń oraz znamienitych i najbardziej podłych postaci. Jest to opowieść stawiająca pytania o naszą zbiorową tożsamość w obszarze kultury, przekonań, podejścia do etyki życia, a zarazem proponująca odpowiedzi.

“Norwid – interpretacje”, praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Tomasza Korpysza, Narodowe Centrum Kultury

Za rezultat konfrontacji literaturoznawców z poezją Cypriana Kamila Norwida, przybliżający współczesnemu czytelnikowi niezwykłość oraz artystyczne i intelektualne bogactwo jego utworów. Wyraża krytycznoliteracki obraz “sługi-słowa”, jak samego siebie określał poeta.

 

Wyróżnienie:

„Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa”, redakcja naukową prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, dr Ewelina Mika, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Za przedstawienie postrzegania przez współczesną naukę wartości chrześcijańskich, miejsca Maryi oraz Jasnej Góry w kulturze, z uwzględnieniem kontekstu polskiego, jak i europejskiego. Ukazanie aktualności duchowych i religijnych wartości, jakie niesie ze sobą kult maryjny, tak głęboko zakorzeniony na Jasnej Górze.

 

Kategoria „Historia”

 

Nagroda:

“Kościół w epoce Wędrówek Ludów. T. 1. Kościół w szczytowej fazie Wędrówek Ludów”, bp Jan Śrutwa, Towarzystwo Naukowe KUL

Za dzieło historyczne ukazujące złożone zjawisko migracji ludów w epoce wczesnego Średniowiecza, będące naukową analizą wpływu wędrówek narodów zamieszkujących obszar basenu Morza Śródziemnego, na kształt średniowiecznego Kościoła i rozwoju cywilizacyjnego tego regionu świata w kolejnych stuleciach.

 

Wyróżnienia:

“Listy na czas przełomu”, Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Wydawnictwo WAM

Za opracowanie nieznanej wcześniej korespondencji dwóch duchowych mocarzy”, którzy położyli trwały fundament pod niepodległość Polski. Publikacja rzuca nowe światło na wzajemne relacje papieża Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ukazując wiele nieznanych wcześniej elementów ich osobowości.

 

“Nikczemność i honor”, dr hab. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, ks. Michał Damazyn, Wydawnictwo Biały Kruk

Za wyraźny i odważny głos historyków w sprawie wydarzeń, które wstrząsnęły Polską w grudniu 1981 roku z racji wprowadzenia stanu wojennego. Rezultat trudu naukowych dociekań, opartych o wnikliwą analizę dokumentów historycznych i relacji świadków a zarazem memento dla wszystkich zaangażowanych w bieżące życie społeczno-polityczne.

“Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej”, dr hab. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Za analizę mozaiki kulturowo-religijnej, jaką stanowili mieszkańcy Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Naukowa prezentacja stosunków panujących między polską państwowością a miejscowymi wspólnotami religijnymi, między Kościołami łacińskim, greckokatolickim
i ormiańskim, oraz problemu praw mniejszości polskiej na opisywanych obszarach.

 “Kat kłania się i zabija”, dr Magdalena Ogórek, Wydawnictwo Fronda

Za rezultat dziennikarsko-historycznego śledztwa dotyczącego niemieckich grabieży dzieł sztuki z terenów okupowanej Polski. Zapis kilkuletnich poszukiwań, zakończonych sukcesem w postaci odzyskania przez Polskę cennych artefaktów malarstwa.

 

Kategoria „Historia-niepodległa”

Nagroda:

“Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921”, dr Michał Ceglarek, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Za historię dokonań cichych bohaterów, jakim stali się kapelani świeżo powstałego wojska polskiego, które stawiło opór sowieckiemu najazdowi na odradzającą się Rzeczpospolitą. Przypomnienie ich ofiary i bohaterskiej postawy wobec brutalnej propagandy bolszewickiej oraz zwycięskiej walki o „duszę polskiego żołnierza”.

 

Wyróżnienia:

“Mróz, głód i wszy. Życie codzienne Wyklętych”, Stanisław Płużański, Wydawnictwo Fronda

Za książkę dedykowaną losom żołnierzy partyzantki antykomunistycznej, działającej bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Opis wymagającej, niekiedy wręcz brutalnej i bezlitosnej codzienności życia w ciągłym zagrożeniu, podporządkowanego jednemu celowi – wolności ojczyzny.

 

“Kazania świętokrzyskie (1974-1976)”, Stefan Wyszyński, wstęp i opracowanie dr hab. Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Soli Deo

Za źródło dla poznania historii Polski i świadectwo głębokiej refleksji Prymasa Wyszyńskiego nad kondycją Ojczyzny i Kościoła w drugiej połowie lat 70-tych XX wieku. Podkreślenie roli ewangelizacji jako narzędzia wyzwolenia człowieka oraz podstawy jego rozwoju duchowego i intelektualnego.

 

Kategoria „Kościół wobec współczesności”

 

Nagroda:

“Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”, ks. dr Michał Jędrzejski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Za czytanieznaków czasu” i proponowanie człowiekowi odpowiedzi na miarę stojących przed nim zagrożeń i wyzwań przez Kościół obecnej doby, podążając śledem nauczania bohatera publikacji.\

 

Wyróżnienia:

“Kardynał Stefan Wyszyński. Polskie i europejskie drogi do wolności”, praca zbiorowa pod red. naukową ks. dra hab. Waldemara Cisło, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW / Wydawnictwo Bernardinum

Za zbiór naukowych studiów nad dorobkiem duszpasterskim i intelektualnym Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako postaci fundamentalnej dla wolności Polski i Europy XX w.

“Nie mamy prawa milczeć!”, ks. dr hab. Janusz Królikowski, Biały Kruk

Za donośny głos w obronie współczesnego Kościoła i wyraźne weto wobec postępującej quasi kulturowej zmowy milczenia” i fałszywej poprawności politycznej. Pochwała działania na rzecz dobra wspólnego, opartego na osobistym kierowaniu się wskazaniami wiary i nauczaniem Kościoła powszechnego.

“Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji”, dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Wydawnictwo Biały Kruk

Za ważny apel o współpracę tytułowych katedry i uniwersytetu, czyli kościoła i środowiska akademickiego w celu naprawy otaczającego nas świata. Istotny głos w sprawie potrzeby obrony zasad i dorobku duchowego i kulturalnego cywilizacji chrześcijańskiej; intelektualna odpowiedź na kryzys wiary, szerzący się nihilzm w myśleniu i postępowaniu współczesnych społeczeństw.

“Żyć bez kłamstwa. Jak wytrwać w chrześcijańskiej opozycji”, Rod Dreher, Wydawnictwo Esprit

Za odważny apel o powrót do prawdziwych korzeni wiary chrześcijańskiej, otwarte promowanie idei Kościoła bez kompromisów jako jedynej alternatywy dla kryzysu duchowego świata zachodniego. Wezwanie do aktywnego oporu przeciw upowszechnianiu się „rozwodnionej duchowości”, ograniczającej obecność Boga w codziennym życiu człowieka.

 

Kategoria „Autor zagraniczny”

 

Nagroda:

“Prawda. Raport o stanie Kościoła”, kard. Gerhard Ludwig Müller, Martin Lohmann, Wydawnictwo AA

Za dialog duchownego z katolickim publicystą, poświęcony poszukiwaniu prawdy dającej wyzwolenie.  Wezwanie do odważnego budowania życia Kościoła i człowieka na prawdzie, jako najbardziej trwałym i wartościowym fundamencie, wbrew powszechnemu relatywizmowi dominującemu w myśleniu i postępowaniu współczesnego człowieka.

 

“Istota miłości”, Dietrich von Hildebrand, Wydawnictwo Fronda

Za opus magnum uznanego autora, dedykowane fenomenowi zjawiska miłości we wszystkich jej rodzajach znanych Autorowi. Zarazem apoteoza aktu małżeńskiego i uznanie dla jego dwoistego wymiaru jako fundamentu życia.

 

Wyróżnienia:

“Pieśń nad pieśniami. Polifonia oblubieńczej miłości”, Carlo Rocchetta, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew

Za pochylenie się nad jednym z najbardziej niezwykłych biblijnych dzieł literackich w historii ludzkości. Próba odpowiedzi na pytanie o istotę relacji opisanej w księdze starotestamentalnej, uwzględniająca bogactwo kontekstów historycznych, kulturowych, emocjonalnych oraz towarzyszącą jej mistykę.

 

“Moja Polska”, Natalia Gorbaniewska, wybór, układ, tłumaczenie – Ewangelina Skalińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW

Za głos w bieżącej debacie dotyczącej charakteru i znaczenia powiązań Polski i Rosji. Historia emocjonalnej i intelektualnej fascynacji rosyjskiej intelektualistki, dysydentki
i tłumaczki naszym krajem i jego literaturą, oparta o przykłady twórczości publicystycznej bohaterki.

 

“Fascynacja Jezusem”, prof. Roland Werner, Guido Baltes, Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Za próbę analizy kulturowego i religijnego fenomenu postaci Jezusa Chrystusa. Publikacja odpowiada na wielowiekowe uprzedzenia i rozpowszechnione półprawdy. Autorzy dowodzą istnienie Jezusa z Nazaretu i wyjaśniają fascynację Nim miliardów ludzi na całym świecie na przestrzeni ponad 2000 lat od Jego narodzin.

 

Kategoria „Książka dla dzieci”

Nagroda:

“Jak wychować tatę/mamę, gdy świat stanął na głowie”, Małgorzata Górna, Wydawnictwo Zielona Litera

Za opowieść o sile miłości, jaką daje rodzina; mądrości, którą pielęgnują w sobie dzieci; wpływie choroby i przemijania na życie każdego z nas. O tym, że pokonywane trudności pozwalają nam lepiej poznawać siebie i świat wokół nas i że razem można poradzić sobie z najtrudniejszymi nawet problemami.

 

Wyróżnienia:

“Pismo Święte w komiksie”, o. Cyprian Moryc OFM, Paweł Kołodziejski, Wydawnictwo AA

Za nieoczywistą propozycję dla nastoletnich odbiorców: mistrzowskie połączenie warstwy graficznej z tekstową, oddające fabularne i estetyczne niuanse poszczególnych opowieści Starego i Nowego Testamentu. Biblijne przesłanie wyrażone w charakterystycznym dla gatunku sposobie.

 

“Moja ulubiona Biblia (książka kartonowa z okienkami)”, Makowska Ola (ilustracje), Żołądek Barbara (tekst), Jedność

Za pouczającą opowiastkę dla najmłodszych czytelników. Połączenie ciekawych historii biblijnych z pięknymi ilustracjami, pozwalające na wspólne spędzenie czasu z najmłodszym członkiem rodziny w towarzystwie dobrego słowa.

“Perły księżniczki Mai”, Maria Buyno-Arctowa, Fundacja Servire Veritati / Instytut Edukacji Narodowej

Za opowieść osnutą na autentycznych motywach z niełatwej historii Polski, jak rozbiory czy klęski narodowych powstań. Baśń prezentująca młodemu czytelnikowi wartości niesione przez miłość, poświęcenie i oddanie sprawie, w którą się wierzy oraz unikalnym skarbie, jakim jest ludzkie życie.

 

Kategoria „Książka dla młodzieży”

Nagroda:

“Dolina Aniołów”, Małgorzata Nawrocka, Małgorzata Nawrocka Oficyna Niebieski

Za powieść z gatunku angel-fiction, która wpisuje się w czytelniczy gust nastoletnich miłośników literatury, a wszystko to pod czujnym okiem archaniołów. Wartka akcja, wciągająca fabuła i pełnokrwiści bohaterowie to dobra rozrywka w pięknym języku polskim.

 

Kategoria „Literacka”

 

Nagroda:

“Wiersze zebrane. T. 1-4,” ks. Janusz Stanisław Pasierb, Wydawnictwo Bernardinum

Za kompendium twórczości jednego z najciekawszych polskich twórców poezji religijnej. Wiersze, które urzekają liryką i otwierają horyzonty myślowe, poprzez swoje bogactwo tematyczne dotykają doświadczenia religijnego, pozwalając rozwijać osobistą relację czytelnika z Bogiem.

 

Wyróżnienia:

“Kamień i chleb”, János Pilinszky (przekł. prof. Jerzy Snopek), Wydawnictwo Biały Kruk

Za wybór twórczości literackiej jednego z czołowych autorów węgierskich XX wieku. Przykład literatury, która w prostej formie i języku niesie przesłanie dotyczące rozwijania własnej duchowości przez modlitwę i wiarę w Bożą miłość, z których płynie siła człowieka.

 

“Kroki”, Maciej Bieszczad, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Za antologię jednego z najciekawszych współczesnych poetów średniego pokolenia. Zbiór podsumowuje ostatnią dekadę aktywności twórczej Maciej Bieszczada, artysty, który w wyraźny sposób inspiracje czerpie z osobistych przeżyć i doświadczeń duchowych oraz intelektualnego dorobku kultury chrześcijańskiej.

“Panna włościanka”, Gustaw Zieliński, opracowanie dr hab. Małgorzata Król, Katarzyna Wasak, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Za edycję nieznanego skarbu polskiej literatury połowy XIX wieku. Przykład literatury polskiej epoki romantyzmu, który poprzez podejmowaną tematykę stoi nieco w opozycji wobec emigracyjnych klasyków gatunku, stanowiąc ciekawy przykład literatury, której nieobca jest rzeczywistość życia pod zaborami.

Kategoria „Multimedia”

 

Nagrody:

“Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny”, Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia S.A., Agencja Muzyczna Polskiego Radia S.A.

“Sercem Polak, a talentem świata obywatel”, Archiwum Polskiego Radia S.A., Agencja Muzyczna Polskiego Radia S.A.

“Żeby Polska była Polską”, Archiwum Polskiego Radia S.A., Agencja Muzyczna Polskiego Radia S.A.

Za multimedialne produkcje Polskiego Radia połączone wspólnym wątkiem wielkich postaci narodowej historii i kultury oraz Kościoła. Głęboka i szczera miłość Ojczyzny, troska o jej losy, dobro, wolność i przyszłość, wyrażane w działalności artystycznej, społecznej, politycznej czy kapłańskiej.

 

Wyróżnienia:

“Eucharystia. Tajemnica miłości”, ks. Michał Olszewski SCJ, o. Michał Legan OSPPE, Fundacja Profeto.pl

Za wydanie audio rekolekcji dwóch doświadczonych misjonarzy Miłosierdzia. Ich pełen mądrości dialog poświęcony jest cudowi Eucharystii, miłości w czystej postaci, będącej najcenniejszym darem Boga dla człowieka. To za jej pośrednictwem Chrystus wkracza w życie człowieka.

“Savoir-vivre. Gra edukacyjna”, ks. Janusz Stańczuk, Aneta Fontner-Dorożyńska (rysunki), Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Za sympatyczną pomoc dla najmłodszych, którzy w przyjazny dla siebie sposób mogą przyswajać maniery i inne zasady dobrego wychowania. Stanowi wspaniały sposób na rozwijanie pamięci, koncentracji i radzenie sobie z emocjami.

Kategoria „muzyka chrześcijańska współczesna”

 

Nagroda:

Stowarzyszenie Wspólnota GAUDE MATER

Za kultywowanie spotkań z żywą muzyką religijną, poprzez rozwijanie tradycyjnych gatunków w nowoczesnych formach artystycznego przekazu, na przykładzie utworu „Miejsca Bezdomne. Poemat wokalny do słów poezji Tadeusza Szymy w 40-lecie stanu wojennego”, Grzegorz Majka (muzyka), Tadeusz Szyma (słowa) z roku 2021.

 

Kategoria „Nauki kościelne”

Nagroda:

“Osoba, społeczność, demokracja. W poszukiwaniu personalistycznych podstaw władzy społecznej”, Wojciech Wojtyła, Towarzystwo Naukowe KUL

Za naukowe opracowanie zagadnienia istoty władzy, poparte badaniami istoty relacji między człowiekiem, społeczeństwem a strukturami i instytucjami władzy państwowej w systemach opartych na demokracji. Prezentując modele utrzymania podmiotowości obywatela i możliwości płynących z posiadania przez niego władzy, nie pomija zagrożeń, jakie ta władza może nieść.

 

Wyróżnienie:

“Jan Paweł II w Afryce”, ks. prof. Jarosław Różański OMI, Wydawnictwo Naukowe UKSW

Za opracowanie kompleksowego podsumowania działalności ewangelizacyjnej papieża Polaka na kontynencie afrykańskim jako działalności misyjnej nastawionej na podkreślenie znaczenia budowania wzajemnych relacji międzykulturowych w oparciu o spotkanie, dialog oraz wymianę myśli i doświadczeń.

Kategoria „Publicystyka religijna”

 Nagroda:

“Kto fałszuje Jezusa. Odpowiedź na oskarżenia współczesnych ateistów”, Paweł Lisicki, Wydawnictwo Esprit

Za protest Autora wobec powszechnego ataku na Kościół. Odpowiedź na zalew ateistycznych ataków na religię, jej instytucje i przesłanie płynące z nauki Jezusa Chrystusa oraz reakcja na realną, intelektualną i emocjonalną agresję środowisk antyklerykalnych w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, przeradzającą się w agresję fizyczną na polskich ulicach, nie oszczędzając miejsc kultu.

 

Wyróżnienia:

“Rok liturgiczny z Chrystusem i świętymi”, ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, Towarzystwo Naukowe KUL

Za narzędzie dla duszpasterzy, będące efektem pogłębionych badań homiletycznych. Zbiór sugestii i podpowiedzi przydatnych w rozważaniach nad przesłaniem zawartym
w codziennych czytaniach z Lekcjonarza, Mszału i innych ksiąg liturgicznych.

“Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia”, dr ks. Jerzy Jastrzębski, Wydawnictwo Esprit

Za opowieść o mniej znanych aspektach życia, nauczania i samej postaci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, w której odsłania kolejne tajemnice dotyczące Prymasa Tysiąclecia. Przez to odbiorca ma ochotę naśladować bohatera, aby efektywnie łączyć pracę, odpoczynek i modlitwę: uczy się, jak dobrze żyć.

“Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji”, dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Wydawnictwo Biały Kruk

Za ukazanie poglądów Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego dotyczących zjawiska rewolucji, będących konsekwencją etycznej i intelektualnej postawy nacechowanej brakiem zgody i aktywnym oporem wobec tego zjawiska. Istotny głos w publicystyczno-historycznym dyskursie na temat oceny poglądów polityczno-społecznych Prymasa Tysiąclecia.

 

Kategoria „Świadectwo”

 

Nagroda:

“Wyszyński. 40 spojrzeń”, prof. Zdzisław J. Kijas, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew

Za nieszablonowe spojrzenia na Prymasa Tysiąclecia poprzez skupienie się na jego duszy. Przywołując postać błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, ukazuje jego przymioty duchowe, wrażliwość etyczną i zmysł estetyczny. a analizując lęki, tęsknoty i pragnienia, pokazuje dążenie do stałego rozwijania wiary.

 

Wyróżnienia:

“Uzdrowiciel dusz. Życie o. Petera Mary Rookeya. Autora słynnej modlitwy o cud”, Kathleen E. Quasey, Wydawnictwo Esprit

Za zapis świadectwa życia i posługi o. Rookeya skupionego na niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Niezwykła opowieść o pokorze i sile wiary o. Petera, dokonującego uzdrowień fizycznych, psychicznych i duchowych, zamieniając lektura w duchową podróż, jaka stała się udziałem bohatera.

“Życie w rytm Bożych nut. Opowieść o biskupie Józefie Zawitkowskim”, Artur Żak, Joanna Skrzypnik, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew

Za historię człowieka i kapłana, którego życie niosło ze sobą posmak prawdziwej poezji, nie sztucznie wyszukanej, a tej najprostszej: najbliższej sercu i rozumowi. Opowieść o kapłanie, którego posługa naznaczona była dobrocią, czerpaną dzięki nieustannej modlitwie o wstawiennictwo i pomoc Maryi.

 

Kategoria „Tłumacz”

 

Nagroda:

“Maioris ad limina templi… Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady”, ks. dr hab. Tadeusz Gacia, ks. dr hab. Jarosław M. Marczewski, Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL

Za zapis pracy badawczej nad tajemniczym światem inskrypcji zawartych w średniowiecznych zwojach i kartach manuskryptów oraz na płytach nagrobnych i portykach świątyń. W uznaniu dociekliwości i kunsztu naukowego i językowego zespołu badawczo-przekładowego.

“Księga Dwunastu (Prorocy mniejsi)”, przekład i wstępy: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Za przykład mistrzowskiego przekładu Biblii Hebrajskiej, zrealizowanego w oparciu o XI-wieczny Kodeks Leningradzki, który zyskał trwałe miejsce w biblistyce i teologii polskiej, stanowiąc kolejny krok ku powstaniu kompletnej polskojęzycznej edycji na bazie protokanonicznych ksiąg Starego Testamentu.

 

Wyróżnienia:

“De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek”, Francesco Sacchini, wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak, Towarzystwo Naukowe KUL

Za translatorską i edytorską perełkę przybliżającą polskiemu badaczowi literatury i historii Kościoła cenne źródło wiedzy o edukacji jezuickiej. Tekst ten stanowił leksykon dzieł niezbędnych dla kształtowania świadomości czytelniczej, źródło cytatów i odniesień do klasyków oraz uczył uważnej lektury i sporządzania notatek.

 

 Kategoria „Muzyka chrześcijańska klasyczna”

 Nagroda:

“Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F”, wstęp i oprac.
dr Andrzej Gładysz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Za edycję dialogu pasyjnego Szymona Ferdynanda Lechleitera, tyrolskiego kompozytora, który znaczną część własnej edukacji i aktywności muzyczno-kompozytorskiej realizował przebywając na ziemiach polskich. Przybliża współczesnemu słuchaczowi twórczość naznaczoną staropolskim poczuciem muzycznego smaku, promując ówczesną twórczość religijną związaną z okresem Wielkiego Postu.

 

Wyróżnienia:

“Mikołaj Gomółka – Melodie Na Psałterz Polski Opera Omnia Vols 5 & 6”, Chór Polskiego Radia, zespół muzyki dawnej Alta Cappella, Marc Lewon, Elizabeth Rumsey, Andrzej Mikołaj Szadejko, Agencja Muzyczna Polskiego Radia S.A.

Za klasykę polskiej muzyki Renesansu. Utwór o charakterze ponadwyznaniowym dzieła dwóch wielkich twórców tego okresu: Mikołaja Gomółki i Jana Kochanowskiego, zachwycający mariażem doniosłości warstwy muzycznej i szlachetności staropolskiej poezji.

“III Symfonia „Symfonia Aniołów” i VI Symfonia „Pieśń o życiu wiecznym”, Paweł Łukaszewski, DUX

Za album potwierdzający status kompozytora pozostającego wiernym idei syntezy gatunków, gdzie spotyka się symfonia z pieśnią. Podkreślając światopogląd i postawę artystyczną Autora, utwory noszą ślady fascynacji twórcy tematyką angelologiczną (III Symfonia) oraz egzystencją i duchowością człowieka (VI symfonia).

“Polskie pieśni religijne. Aspekty językowe i kulturowe”, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Za naukowe opracowanie fenomenu kulturowego, jaki stanowią polskie pieśni religijne spełniające ważną rolę edukacyjną i formacyjną kolejnych pokoleń Polaków, kształtując obyczajowość, upowszechniając chrześcijański system wartości, kształtując świadomość narodową oraz postawy społeczne i jednostkowe.

 

Kategoria „seria wydawnicza / dzieła zebrane”

 

Nagroda:

“Staropolski dramat i dialog religijny”, pod redakcją naukową dr hab. Justyny Dąbkowskiej-Kujko, Towarzystwo Naukowe KUL

Za kompendium literatury religijnej, utworów dramatycznych i tekstów dialogowych z okresu staropolskiego. Źródło poznania dzieł renesansowych i barokowych o charakterze teatralnym, poszerzające wiedzę o twórczości literackiej wnoszącej ślad w rozwój myśli religijnej oraz będącej śladem uczestnictwa rodzimej literatury w europejskim dziedzictwie ideowym.

 

Wyróżnienia:

Seria „Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I – III”, ks. dr hab. Andrzej Piwowar, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Za nowatorskie przedsięwzięcie translatorskie dokonujące kompleksowej analizy składniowej greckich tekstów Nowego Testamentu. Pomaga lepiej zrozumieć złożoność biblijnego tekstu oryginalnego i głębiej wniknąć w jego treść.

 

Seria „Pogranicza”, redakcja naukowa ks. Zenon Myszk, Wydawnictwo Bernardinum

Za przykład edytorskiej współpracy instytucji o uznanej renomie: dynamicznie rozwijającego się ośrodka badawczego oraz doświadczonego wydawnictwa o rozpoznawalnej marce. Prezentacja najnowszych osiągnięć polskich badaczy z zakresu nauk kościelnych
i społecznych oraz politologii.

 

Seria „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie [t. XIV (2021), nr 1; t. XIV (2021)”, nr 2], Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Za anglojęzyczną serię publikacji z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego przekształconą z czasopisma o ugruntowanej pozycji wydawniczej i międzynarodowej. Pełni rolę narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń z dziedziny prawnej i społeczno-gospodarczej oraz ich analizy historyczno-prawnej na forum międzynarodowym.

 

Seria „Biblioteka Teologii Pastoralnej (20 tomów)”, pod red. naukową ks. prof. dra hab. Jana Kazimierza Przybyłowskiego, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW / Wydawnictwo Bernardinum

Za liczącą ponad 20 tomów serię stanowiącą źródło wiedzy i pełniącą rolę praktycznego narzędzia dla duszpasterzy. Włącza się w upowszechnianie badań naukowych z teologii pastoralnej dla podnoszenia kompetencji polskiego Kościoła w zakresie reagowania i odpowiadania na wyzwania współczesności.

 

Podaj dalej
Autor: ET